C/3 Munkajog és társadalombiztosítási jog

 


Tételsor

Az aktuális "C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő
e-mail címen: novissima@novissima.hu
és telefonszámon: +36203557125
illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2019. 08. 27.

Munkajog

- 1. Az Mt. bevezető rendelkezései és jelentőségük.

Mt. 1.§-13.§,
Alaptörvény M) cikk (1) bekezdés, T) cikk (2)bekezdés, I-XXVIII.cikk,
56/1994. (XI. 10.) AB határozat,137/B/1991. AB határozat

- 2. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, a jognyilatkozatok megtételének módja, a határidő és az időtartam számítása

Mt. 14.§-26.§,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:116-6:117. §, 2:8-2:41. §, 6:4. § (2) bekezdés,
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 139.§; 323-327. §,
335/2012.  (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos  iratokkal  kapcsolatos  postai  szolgáltatás  részletes  szabályairól, valamint  a  postai szolgáltatók  általános  szerződési feltételeiről  és  a  postai  szolgáltatásból  kizárt  vagy feltételesen szállítható küldeményekről

- 3. Az érvénytelenség

Mt. 27.§-31.§, 20. § (3) bekezdés, 22. § (4) bekezdés, 287. § (3) bekezdés, XIII-XIV. fejezet, 9. § (1) bekezdés, 177. §, 179. § (5) bekezdés, 228. § (5) bekezdés, 229. § (8) bekezdés, 286. § (4) bekezdés,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:42-54. §, 6:4. § és 6:5. §, 6:8. §, 6:11. §, 6:13. §, 6:15-17. §, 6:22-6:25. §, 6:26. § és 6:27. §, 6:42. §, 6:46-56. §, 6:62. §, 6:63. § (1)-(3) bekezdése, 6:64-70. §, 6:73. §, 6:77. § és 6:78. §, 6:80. § és 6:81. §, 6:86. § és 6:87. §, 6:102. §, 6:107. §, 6:116-119. §, 6:186-189. §, 6:193-201. §, 6:203-207. §, 6:518-534. §, 6:587. §

- 4. A munkaviszony alanyai. A cselekvőképtelen munkavállaló.

Mt. 32.§-34.§, 20.§, 212. §,
Alaptörvény XV. cikk (1)bek.,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:1§ (1) bek.; 3:1§; 2:11§2:13. §, 2:19. § (1) bekezdés,
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 3. § (1) bek., 6/A. § (1) bek.,
7/2001. (X. 4.) ISM rendelet a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról

- 5. A munkáltató személyében bekövetkező változás.

Mt. 36.§-41.§, 228. § (4) bek, 229. § (4) bek,
4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény,
MK 154. számú állásfoglalás, 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,

A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 6. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége.

Mt. 42.§-47.§
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2. §,
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 1. § (5) bekezdés,
MK 5. számú állásfoglalás

A Tanács 1991. október 14-i 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről

- 7. A munkaviszony kezdete; a próbaidő jogi természete, rendeltetése, időtartama.

Mt. 48.§-50.§, 45. § (5) bek

- 8. A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.

Mt. 51.§-53.§
KK 25. szám,
MK 122. számú állásfoglalás,
A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról.

- 9. Az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.

Mt. 54.§-55.§,
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 115. §

- 10. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

Mt. 56.§-57.§

 

+ 22/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 11. A munkaszerződés módosítása.

Mt. 58.§-62.§,
MK 57. számú állásfoglalás,
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 5 cikk,
A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról 6. cikk

- 12. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése.

Mt. 63.§-64.§,
MK 13. számú állásfoglalás,
MK 154. számú állásfoglalás,
MK 95. számú állásfoglalás

- 13. A felmondás, a munkavállalói, illetve a munkáltatói felmondás szabályai közötti különbség, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése.

Mt. 65.§-67.§,
MK 9. számú állásfoglalás
17/2014. (V. 30.) AB határozat

+ 4/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 25/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 14. A felmondási tilalmak és a felmondási korlátozások, a felmondási idő mértéke, a felmentési idő.

Mt. 68.§-70.§

- 15. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó főbb szabályok.

Mt. 71.§-76.§,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

- 16. A végkielégítés.

Mt. 77.§
A 4/2016.(III.21.) KMK vélemény hatályon kívül helyezte.
A 2012. évi I. törvény a kérdést szabályozza (Mt. 36. §-41. §), illetve

a Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 17. Az azonnali hatályú felmondás feltételei, fajtái.

Mt. 78.§-79.§

+ 18/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 18. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén.

Mt. 80.§-81.§

- 19. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei.

Mt. 82.§-85.§

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016.(XI.28) KMK vélemény,
MK 78. számú állásfoglalás

+ 28/2017. számú munkaügyi elvi határozat, 19/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 20. A munka- és pihenőidő fogalmai, a napi munkaidőre, a munkaidőkeretre és a munkaidő-beosztásra vonatkozó alapvető szabályok.

Mt. 86.§-100.§
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

- 21. A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása. A munkaközi szünet.

Mt. 101.§-103.§,
18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

3082/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról
3081/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

- 22. A napi és a heti pihenőidőre, illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályok, a munka- és pihenőidő nyilvántartása.

Mt. 104.§-106.§

- 23. A rendkívüli munkaidő fogalma, elrendelése és elrendelésének korlátai, az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok.

Mt. 107.§-114.§

- 24. A szabadság mértéke, kiadása.

Mt.115.§-125.§

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

74/2006. (XII. 15.) AB határozat Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést 2007. március 31. napjával megsemmisíti.
MK 19. számú állásfoglalás, MK 18. számú állásfoglalás, MK 120. számú állásfoglalás, MK 100. számú állásfoglalás,
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

- 25. A betegszabadság, a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság.

Mt.126.§-135.§
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról
2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

- 26. A munka díjazása, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása.

Mt.136.§-153.§

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

MK 23. számú állásfoglalás

+ 16/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 27. A munkabér védelme, a munkabérből való levonása szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése.

Mt.154.§-165.§
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről

- 28. A munkáltató kártérítési felelőssége.

Mt.166.§-178.§
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 6:518-534. §

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016. (XI.28.) KMK vélemény, MK 112. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás

- 29. A munkavállaló kártérítési felelőssége, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért, a munkavállalói biztosíték.

Mt.179.§-191.§
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:518-534. §;

MK 26. számú állásfoglalás, MK 25. számú állásfoglalás, MK 113. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás

- 30. A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok, munkavégzés behívás alapján.

Mt.192.§-193.§

A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

- 31. A munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, a távmunkavégzés. 

Mt.194.§-197.§

- 32. A bedolgozói jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszony.

Mt.198.§-203.§
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
- minta-munkaszerződés (lásd 2010. évi LXXV. törvény melléklete) alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér elszámolásra vonatkozó előírásokat [Mt. 134. § és 155. § (2) bek.].

- 33. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

Mt.204.§-207.§
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

- 34. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések.

Mt.208.§-211.§
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:8-2:24. §
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

- 35. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések.

Mt.214.§-222.§
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 6/A. §, 3.§(3) bek.
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 1. § (2) bekezdés 1. pont

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/104/EK irányelve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről, 67/2009. (VI.19.) AB határozat

- 36. A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés.

Mt.228.§-229.§, 8. § (1)-(2) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 37. §, 78. § (1) bekezdés, b)-k) pont, 115. § (2) bekezdés, 128. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:186-189. §

- 37. A kollektív szerződés megkötése és tartalma, hatálya, megszűnése.

Mt.276.§-284.§, 22. § (3)-(4) bekezdés, 195. §, 209. § (2) bekezdés, 283. § a) pont, 276. § (2)-(3) bekezdés, 282. §, 36-41. §, 279. § (1) bekezdés b) pont
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés-Mt. 13. §, 27. § (1) bekezdés, 271-272. §, 277. § (1) és (4) bekezdés, 3. § (3) bekezdés-
A  Tanács  2001.  március  12-i  2001/23/EK  irányelve  a  munkavállalók  jogainak  a vállalkozások,  üzletek  vagy  ezek  részeinek  átruházása  esetén  történő  védelmére  vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 3. § cikk (3) bekezdés
2009.  évi  LXXIV.  törvény  az  ágazati  párbeszéd  bizottságokról  és  a  középszintű  szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 14. §

- 38. A munkajogi igény érvényesítésének szabályai.

Mt.285.§-290.§, 22. § (5) bekezdés, 175. §, 6. § (3) bekezdés, 7. §, 12. §, 22. § (5) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 153. § (1) bekezdés a) pont, 287. §, 291-293. §, 295. §,28. §, 56. §, 78. §, 81. § (2) bekezdés, 285. § (2) bekezdés, 286. §, 287. §, 233.§,

4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény, 1/2005. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2004. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2001. Munkaügyi jogegységi határozat, MK 160. számú állásfoglalás, MK 157. számú állásfoglalás, MK 132. számú állásfoglalás, MK 71. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás, 4/2003. Polgári jogegységi határozat,

Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:22-6:25. §
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 149-154. §
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 23. §
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 349-359/A. §
73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről

+ 11/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 9/2018. számú munkaügyi elvi határozat

- 39. Kollektív munkaügyi vita.

Mt.291.§-293.§, 233. §, 292-293. § 293. § (1) és (3) bekezdés, 13.§
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
1989. évi VII. törvény a sztrájkról

- 40. A sztrájkhoz való jog a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény rendelkezései alapján (1/2013. (IV. 8.) KMK vélemény a sztrájkjog gyakorlásának egyes kérdéseiről)

1/2013. (IV. 8.) KMK vélemény, 30/2012. (VI. 27.) AB határozat, 2/1999. Munkaügyi jogegységi határozat: a sztrájkban részt vevőnek, ideértve a szakszervezeti választott tisztségviselőt is, a sztrájk miatt kiesett munkaidőre díjazás nem jár.

+ 10/2018. számú munkaügyi elvi határozat

 

A közszféra munkajoga

- 41. A Kit. hatálya, a központosított álláshelyállomány és az álláshely fogalma.

Kit. 1-4.§, 53-60.§

- 42. A Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony és annak alanyai, létesítése.

Kit. 79-90.§

- 43. A Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó főbb rendelkezések.

Kit. 104-117.§

3152/2017. (VI.14.) AB végzés

- 44. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma, jogok és kötelezettségek.

Kit. 91-98.§

3/2016. (III. 21.) KMK vélemény

- 45. A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre és az érdekegyeztetés

Kit. 76-78.§-Kit. 170-172.§

- 46. Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó főbb szabályok a Kit. szerinti kormányzati szolgálatijogviszonyban, a Közszolgálati Döntőbizottság eljárása, a jogvita.

Kit. 164-169.§

- 47. A Kttv. hatálya. a Kttv. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege.

Kttv. 1-4.§, 36.§

- 48. A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok, a közalkalmazotti jogviszony alanyai,létesítése, megszüntetése.

Kjt. 1-3.§, 20-38/A.§

2012. évi V. törvény 20-35.§, 2012. évi I. törvény (Mt.)

3001/2017. (I. 5.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

600/B/2000. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 37. § (2) bekezdése alkotmányellenességéről

826/B/1996. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének   vizsgálatáról   (a   felmentés   indokolási kötelezettségének problémája)

44/B/1993. AB határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés f) pontja és a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról (közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történőmegszüntetése, nyugellátásra való jogszerzés címén)

495/B/2001. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-a, 78. § (1) és (2) bekezdése, 87. §-ának (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

- 49. A kártérítési felelősségre vonatkozó főbb rendelkezések a közalkalmazotti jogviszonyban.

Kjt. 81.§-83.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

- 50. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések.
Tbj.1-4.§
KK 24. szám
2012.  évi  CLXXVIII.  törvény  egyes  adótörvények  és  azzal  összefüggő  egyéb  törvények módosításáról

- 51. A társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak. Tbj.5-17.§
2017.  évi  CLIX. törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
Mt.2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások  fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény végrehajtásáról

- 52.  A  járulékfizetésre  vonatkozó  általános  szabályok,  megállapodás  társadalombiztosítási ellátásra.
Tbj.18-24/C.§, 34-35.§
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

- 53. Késedelem, mulasztás következményei.
Tbj.56.§
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
2017.  évi  CXXI.  törvény  az  Országos  Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóságnak  a  Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

Társadalombiztosítási nyugellátás
- 54. A törvény alapelvei, alapfogalmai, hatálya, a nyugdíjszolgáltatások köre.
Tny.1-6.§

- 55. Az öregségi nyugdíjjogosultságra és az öregségi nyugdíj összegére vonatkozó fontosabb rendelkezések.
Tny.18-22/A.§

- 56.  A szolgálati idő és igazolása.
Tny.1-6.§ KK 27. szám

- 57. A hozzátartozói nyugellátások köre, főbb szabályai.

Tny.44-62.§, KK 23. szám, 170/2010. (IX. 23.) AB határozat

- 58. A nyugellátás iránti igény érvényesítésének főbb szabályai.
Tny.64-79.§

- 59. Felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.
Tny.84-95.§

- 60. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás.
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2-13.§

+ 4/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Egészségbiztosítási ellátások

- 61. A törvény hatálya, alapelvei, fontosabb fogalmai, az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak köre.
Ebtv.1-8/B.§ BDT2010. 2309.

- 62. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások.
Ebtv.10-20/A.§

- 63. Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Utazási költségtérítés.
Ebtv.21-22.§
KGD2005. 192.

64 A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Ebtv.23-26/B.§

- 65. A külföldön történő gyógykezelés igénybevételének lehetőségei.
Ebtv.27-28.§

- 66. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó általános rendelkezések.
Ebtv.39-39/C.§

- 67.  Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj főbb szabályai.

Ebtv.40-42/F.§, KGD2006. 101., 9/2016. (IV. 6.) AB határozat

- 68. Táppénzre, gyermekápolási táppénzre vonatkozó főbb rendelkezések.
Ebtv.43-48/A.§
KGD2008. 54.; KGD2008. 88.; KGD2006. 169.

- 69. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások.
Ebtv.50.§

- 70. Baleseti ellátás fontosabb szabályai, üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés szabályai.
Ebtv.51-60.§, KGD2006. 169. ;KGD2007. 173. ;KGD2007. 57.; KGD2008. 145.; KGD2007. 228. KGD2005. 189.

- 71. A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény érvényesítése, felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.

Ebtv.61-78.§ 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, KK 24. szám módosította: 8/2014. (XI.25.) KMK vélemény, KK 25. szám, 36/2006. (IX. 7.) AB határozat, BDT2006. 1323. KGD2007. 48.; KGD2006. 5.; KGD2008. 54.; KGD2001. 15.

+ 17/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Honlap készítés