C/3 Munkajog és társadalombiztosítási jog

 


Tételsor

Az aktuális "C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2020. 08. 04.

Munkajog

- 1. Az Mt. bevezető rendelkezései és jelentőségük.

Mt. 1.§-13.§,
Alaptörvény M) cikk (1) bekezdés, Q) cikk (2) bekezdés, R) cikk, T) cikk (2) bekezdés, I-II. cikk, III. cikk (1) bekezdés, IV. cikk (1) bekezdés, V-XIII. cikk, XV. cikk, XVII-XVIII. cikk, XX. cikk, 28. cikk
56/1994. (XI. 10.) AB határozat,137/B/1991. AB határozat
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 3. § (1) bek. a) pont, 5. § d) pont, 7-12. §, 15-15/B. §, 17-17/B. §, 19. §, 21-23. §
A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4. § a) és h) pont, 15-16. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:42-54. §
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 4.-7. cikk, 9. cikk, 12-22. cikk, 77-83. cikk, 88. cikk
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3-6. §, 8. §, 14-24. §, 38. §, 51/A. §, 52. §

- 2. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, a jognyilatkozatok megtételének módja, a határidő és az időtartam számítása

Mt. 14.§-26.§,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:116-6:117. §, 2:8-2:41. §, 6:4. §, 6:5.§, 6:8.§, 6:11.§, 6:13.§, 6:15-17.§, 6:62.§, 6:63.§ (1)-(3) bekezdése, 6:64-70.§,
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 139.§; 323-327. §
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

- 3. Az érvénytelenség

Mt. 27.§-30.§, 20.§ (3) bekezdés, 22.§ (4) bekezdés, 287.§ (3) bekezdés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:102.§, 6:107.§

- 4. A munkaviszony alanyai. A cselekvőképtelen munkavállaló.

Mt. 32.§-35.§, 20-21.§, 212. §, 213. § g) pont, Alaptörvény XV. cikk (1)bek.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:1 § (1) bek.,3:1 §;2:11 §, 2:13. §, 2:19. § (1) bekezdés
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 3. § (1) bek., 4. § (1) bekezdés, 6/A. § (1) bek.
7/2001. (X. 4.) ISM rendelet a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról

- 5. A munkáltató személyében bekövetkező változás.

Mt. 36.§-41.§, 228. § (4) bek, 229. § (4) bek,
4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény,
MK 154. számú állásfoglalás, 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,

A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 6. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége.

Mt. 42.§-47.§, 50. §, 295. § és 297. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:73.§, 6:77.§ és 6:78.§, 6:80.§ és 6:81.§, 6:86.§ és 6:87.§, 6:118-119.§,
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2. §
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 1. § (5) bekezdés
MK 5. számú állásfoglalás
A Tanács 1991. október 14-i 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről
Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről

- 7. A munkaviszony kezdete; a próbaidő jogi természete, rendeltetése, időtartama.

Mt. 45. § (5) bekezdés, 48.§-49.§, 50. § (4) bekezdés

- 8. A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.

Mt. 51.§-53.§, 57. § (1) bek. b) pont
KK 25. szám,
MK 122. számú állásfoglalás,
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 49-51. §, 54-55. §, 60-63. §, 87. § 1. pont 1/D. és 3. pont
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 3. §, 13. §

- 9. Az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.

Mt. 54.§-55.§, 57. (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés, 146. § (3) bekezdés b)-c) pont, 294. § (1) bekezdés d) pont

- 10. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

Mt. 56.§, 57. § (1) bek. d) pont

 

+ 22/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 11. A munkaszerződés módosítása.

Mt. 58.§-62.§, 294. § (1) bekezdés k) pont
MK 57. számú állásfoglalás,
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 15-21. §

A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 5 cikk,
A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról 6. cikk

- 12. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése.

Mt. 63.§-64.§, 85. § (1) bek. a)-b) pont, 85. § (2) bek. a) pont
MK 13. számú állásfoglalás,
MK 95. számú állásfoglalás

- 13. A felmondás, a munkavállalói, illetve a munkáltatói felmondás szabályai közötti különbség, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése.

Mt. 65.§-67.§, 85. § (2) bek. b) pont
17/2014. (V. 30.) AB határozat
MK 9. számú állásfoglalás
17/2014. (V. 30.) AB határozat

+ 4/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 25/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 14. A felmondási tilalmak és a felmondási korlátozások, a felmondási idő mértéke, a felmentési idő.

Mt. 68.§-70.§, 85. § (2) bek. b) pont, 85. § (3) bek.

- 15. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó főbb szabályok.

Mt. 71.§-76.§, 85. § (2) bek. c) pont

- 16. A végkielégítés.

Mt. 77. §, 294. § (1) bekezdés g) pont

- 17. Az azonnali hatályú felmondás feltételei, fajtái.

Mt. 78.§-79.§, 85. § (2) bek. d) pont

+ 18/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 18. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén.
Mintatétel a Novissima Kiadó MUNKAJOG című könyvéből.

Mt. 80.§-81.§, 85. § (2) bek. e) pont

- 19. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei.

Mt. 82.§-85.§ (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés f) pont, 294. § (1) bekezdés e) pont

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016.(XI.28) KMK vélemény,
MK 78. számú állásfoglalás

+ 28/2017. számú munkaügyi elvi határozat, 19/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 20. A munka- és pihenőidő fogalmai, a napi munkaidőre, a munkaidőkeretre és a munkaidő-beosztásra vonatkozó alapvető szabályok.

Mt. 86.§-100.§, 113-114. §, 294. § (1) bekezdés a) pont

- 21. A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása. A munkaközi szünet.

Mt. 101.§-103.§, 135. § (2) bek. f) pont 
18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
3082/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról
3081/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

- 22. A napi és a heti pihenőidőre, illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályok, a munka- és pihenőidő nyilvántartása.

Mt. 104.§-106.§,
Mt. 134. §, 135. § (1) bekezdés f) pont, 135. § (4) bekezdés
Mt. 96. §, 209. § (4) bekezdés, 203. § (4) bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

- 23. A rendkívüli munkaidő fogalma, elrendelése és elrendelésének korlátai, az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok.

Mt. 107.§-114.§, 135. § (2) bekezdés g)-i) pont, (3)-(5) bekezdés

- 24. A szabadság mértéke, kiadása.

Mt. 115.§-125.§, 135. § (2) bekezdés j)-n) pont, 146. § (3) bekezdés a) pont, Mt. 294. § (1) bekezdés a), c) és l) pont
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

74/2006. (XII. 15.) AB határozat
MK 19. számú állásfoglalás, MK 18. számú állásfoglalás, MK 120. számú állásfoglalás, MK 100. számú állásfoglalás,
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól
a fizetett éves szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXVI. törvény

- 25. A betegszabadság, a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság.

Mt. 55. § (1) bekezdés a) pont, 115. § (2) bekezdés c)-e) pont, 126.§-133.§, 135. § (1) bekezdés e) pont és (2) bekezdés p)-r) pont, 146. § (5) bekezdés, 294. § (1) bekezdés b) és c) pont
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.) 42./G. §, 44. §
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) 4. § k) pont, 7. § (1) bekezdés a) pont, 20. §
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 2. § 31. pont
294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

- 26. A munka díjazása, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása.

Mt. 12. §, Mt. 136.§-153.§, Mt. 165.§ (1) bekezdés a)-d) pont és (2) bekezdés a)-b) pont
- 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

MK 23. számú állásfoglalás

+ 16/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 27. A munkabér védelme, a munkabérből való levonása szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése.

Mt.154.§-165.§ (1) bekezdés e)-g) pont, 165. § (2) bekezdés c)-d) pont
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:26.§ és 6:27.§, 6:42.§, 6:46-56.§, 6:193-201.§, 6:203-207.§
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 2. §, 61-66. §, 75-79. §
- 1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
- 2000. évi LIV. törvény a munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről

- 28. A munkáltató kártérítési felelőssége.

Mt. 166.§-178.§
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 6:518-534. §, 6:587.§

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016. (XI.28.) KMK vélemény, MK 112. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás

- 29. A munkavállaló kártérítési felelőssége, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért, a munkavállalói biztosíték.

Mt.179.§-191.§
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:518-534. §, 6:587.§

MK 26. számú állásfoglalás, MK 25. számú állásfoglalás, MK 113. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás

- 30. A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok, munkavégzés behívás alapján.

Mt. 192.§-193.§, 213. § a) pont

A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

- 31. A munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, a távmunkavégzés. 

Mt. 194.§-197.§, 213. § b)-c) pont
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 86/D. §

- 32. A bedolgozói jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszony.

Mt. 198.§-203.§, 213. § e)-f) pont
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
- minta-munkaszerződés (lásd 2010. évi LXXV. törvény melléklete) alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér elszámolásra vonatkozó előírásokat [Mt. 134. § és 155. § (2) bek.].

- 33. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

Mt. 204.§-207.§, 213. § f) pont
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1-2. §, 5-6. §

- 34. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések.

Mt. 208.§-211.§
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

- 35. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések.

Mt.214.§-222.§
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 6/A. §, 3.§(3) bek.
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 1. § (2) bekezdés 1. pont

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/104/EK irányelve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről, 67/2009. (VI.19.) AB határozat

- 36. A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés.

Mt. 228.§-229/A. §, 15. § (2) bekezdés, 37. §, 55. § (1) bekezdés g) pont,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:186-189. §
1/2019. (V.20.) KMK vélemény

- 37. A kollektív szerződés megkötése és tartalma, hatálya, megszűnése.

Mt. 276.§-284.§, 22. § (3)-(4) bekezdés, ,209. § (3) bekezdés, 283. §,
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
Mt. 13. §, 27. § (1) bekezdés, 270-272. §, , 3. § (3) bekezdés
A  Tanács  2001.  március  12-i  2001/23/EK  irányelve  a  munkavállalók  jogainak  a vállalkozások,  üzletek  vagy  ezek  részeinek  átruházása  esetén  történő  védelmére  vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 3. § cikk (3) bekezdés
2009.  évi  LXXIV.  törvény  az  ágazati  párbeszéd  bizottságokról  és  a  középszintű  szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 14. §

- 38. A munkajogi igény érvényesítésének szabályai.

Mt. 285.§-290.§, 22. § (5) bekezdés, 175. §, 6. § (3) bekezdés, 7. §, , , ,,28. §, 56. §, 78. §, 81. § (2) bekezdés,

4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény, 4/2017.(XI.28.) KMK vélemény, 1/2005. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2004. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2001. Munkaügyi jogegységi határozat, MK 160. számú állásfoglalás, MK 157. számú állásfoglalás, MK 132. számú állásfoglalás, MK 71. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás, 4/2003. Polgári jogegységi határozat,

Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:22-6:25. §
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 20. § (2) bekezdés, 149-154. §, 508-525. §
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről 1-4. §, 23. §, 27-28. §, 32-38. §, 38/A. §
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 23. §
2017. évi LX. törvény a választott bíráskodásról 1. § (3) bekezdése, amely szerint nincs helye választottbírósági eljárásnak a munkaügyi jogvitában.
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 349-359/A. §
73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

+ 11/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 9/2018. számú munkaügyi elvi határozat

- 39. Kollektív munkaügyi vita.

Mt. 291-293.§, 233. §, 13.§
Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat Szervezeti, Eljárási és Magatartási Kódexe I-III. rész

- 40. A sztrájkhoz való jog a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény rendelkezései alapján (1/2013. (IV. 8.) KMK vélemény a sztrájkjog gyakorlásának egyes kérdéseiről)
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
1989. évi VII. törvény a sztrájkról

1/2013. (IV. 8.) KMK vélemény, 30/2012. (VI. 27.) AB határozat, 2/1999. Munkaügyi jogegységi határozat: a sztrájkban részt vevőnek, ideértve a szakszervezeti választott tisztségviselőt is, a sztrájk miatt kiesett munkaidőre díjazás nem jár.

+ 10/2018. számú munkaügyi elvi határozat

 

A közszféra munkajoga

- 41. A Kit. hatálya, a központosított álláshelyállomány és az álláshely fogalma.

Kit. 1-4.§, 53-60.§

- 42. A Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony és annak alanyai, létesítése.

Kit. 79-90.§

- 43. A Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó főbb rendelkezések.

Kit. 104-117.§

3152/2017. (VI.14.) AB végzés

- 44. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma, jogok és kötelezettségek.

Kit. 91-98.§

3/2016. (III. 21.) KMK vélemény

- 45. A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre és az érdekegyeztetés

Kit. 76-78.§-Kit. 170-172.§

- 46. Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó főbb szabályok a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban, a Közszolgálati Döntőbizottság eljárása, a jogvita.

Kit. 164-169.§

- 47. A Kttv. hatálya. a Kttv. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege.

Kttv. 1-4.§, 36.§

- 48. A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok, a közalkalmazotti jogviszony alanyai,létesítése, megszüntetése.

Kjt. 1-3.§, 20-38/A.§

2012. évi V. törvény 20-35.§, 2012. évi I. törvény (Mt.)

3001/2017. (I. 5.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

600/B/2000. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 37. § (2) bekezdése alkotmányellenességéről

826/B/1996. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének   vizsgálatáról   (a   felmentés   indokolási kötelezettségének problémája)

44/B/1993. AB határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés f) pontja és a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról (közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történőmegszüntetése, nyugellátásra való jogszerzés címén)

495/B/2001. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-a, 78. § (1) és (2) bekezdése, 87. §-ának (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

- 49. A kártérítési felelősségre vonatkozó főbb rendelkezések a közalkalmazotti jogviszonyban.

Kjt. 81.§-83.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

- 50. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések.
Tbj.1-4.§
KK 24. szám
2012.  évi  CLXXVIII.  törvény  egyes  adótörvények  és  azzal  összefüggő  egyéb  törvények módosításáról

- 51. A társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak.
- Tbj. 5; 6-22.§
- 2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról
- Mt. 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

- 52.  A  járulékfizetésre  vonatkozó  általános  szabályok,  megállapodás  társadalombiztosítási ellátásra.
Tbj.23. – 47. § , 48-54. §.§

- 53. Késedelem, mulasztás következményei, valamint az ellátásokhoz kapcsolódó felelősségi szabályok.
Tbj. 86.§
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Társadalombiztosítási nyugellátás (Fontos: a 2020.08.04. napján letöltött tételsorban ezek a tételek már nem szerepelnek, a korábbi tételsor részei.)
- 54. A törvény alapelvei, alapfogalmai, hatálya, a nyugdíjszolgáltatások köre.
Tny.1-6.§

- 55. Az öregségi nyugdíjjogosultságra és az öregségi nyugdíj összegére vonatkozó fontosabb rendelkezések.
Tny.18-22/A.§

- 56.  A szolgálati idő és igazolása.
Tny.1-6.§ KK 27. szám

- 57. A hozzátartozói nyugellátások köre, főbb szabályai.

Tny.44-62.§, KK 23. szám, 170/2010. (IX. 23.) AB határozat

- 58. A nyugellátás iránti igény érvényesítésének főbb szabályai.
Tny.64-79.§

- 59. Felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.
Tny.84-95.§

- 60. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás.
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2-13.§

+ 4/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Egészségbiztosítási ellátások (Fontos: a 2020.08.04. napján letöltött tételsorban ezek a tételek már nem szerepelnek, a korábbi tételsor részei.)

- 61. A törvény hatálya, alapelvei, fontosabb fogalmai, az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak köre.
Ebtv.1-8/B.§ BDT2010. 2309.

- 62. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások.
Ebtv.10-20/A.§

- 63. Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Utazási költségtérítés.
Ebtv.21-22.§
KGD2005. 192.

64 A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Ebtv.23-26/B.§

- 65. A külföldön történő gyógykezelés igénybevételének lehetőségei.
Ebtv.27-28.§

- 66. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó általános rendelkezések.
Ebtv.39-39/C.§

- 67.  Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj főbb szabályai.

Ebtv.40-42/F.§, KGD2006. 101., 9/2016. (IV. 6.) AB határozat

- 68. Táppénzre, gyermekápolási táppénzre vonatkozó főbb rendelkezések.
Ebtv.43-48/A.§
KGD2008. 54.; KGD2008. 88.; KGD2006. 169.

- 69. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások.
Ebtv.50.§

- 70. Baleseti ellátás fontosabb szabályai, üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés szabályai.
Ebtv.51-60.§, KGD2006. 169. ;KGD2007. 173. ;KGD2007. 57.; KGD2008. 145.; KGD2007. 228. KGD2005. 189.

- 71. A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény érvényesítése, felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.

Ebtv.61-78.§ 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, KK 24. szám módosította: 8/2014. (XI.25.) KMK vélemény, KK 25. szám, 36/2006. (IX. 7.) AB határozat, BDT2006. 1323. KGD2007. 48.; KGD2006. 5.; KGD2008. 54.; KGD2001. 15.

+ 17/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Honlap készítés