C/3 Munkajog és társadalombiztosítási jog

 

Ajánlott könyvek

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alább ajánlott könyvek esetenként elfogyhatnak a készletünkből. Megértésüket köszönjük.

Az alábbi kiadványok megvásárolhatóak a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő e-mail címen és telefonszámon:

+36203557125

illetve partnerünknél, a
ronniszakkonyv.hu-nál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tételsor

Az aktuális "C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2018. 07. 31.

Munkajog

- 1. Az Mt. bevezető rendelkezései és jelentőségük.

Mt. 1.§-13.§, Alaptörvény M) cikk (1) bekezdés, T) cikk (2)bekezdés, I-XXVIII.cikk, 56/1994. (XI. 10.) AB határozat,137/B/1991. AB határozat

- 2. A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, a jognyilatkozatok megtételének módja, a határidő és az időtartam számítása

Mt. 14.§-26.§, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:116-6:117. §, 2:8-2:41. §, 6:4. § (2) bekezdés, 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 139.§; 323-327. §, 335/2012.  (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos  iratokkal  kapcsolatos  postai  szolgáltatás  részletes  szabályairól, valamint  a  postai szolgáltatók  általános  szerződési feltételeiről  és  a  postai  szolgáltatásból  kizárt  vagy feltételesen szállítható küldeményekről

- 3. Az érvénytelenség

Mt. 27.§-31.§, 20. § (3) bekezdés, 22. § (4) bekezdés, 287. § (3) bekezdés, XIII-XIV. fejezet, 9. § (1) bekezdés, 177. §, 179. § (5) bekezdés, 228. § (5) bekezdés, 229. § (8) bekezdés, 286. § (4) bekezdés, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:42-54. §, 6:4. § és 6:5. §, 6:8. §, 6:11. §, 6:13. §, 6:15-17. §, 6:22-6:25. §, 6:26. § és 6:27. §, 6:42. §, 6:46-56. §, 6:62. §, 6:63. § (1)-(3) bekezdése, 6:64-70. §, 6:73. §, 6:77. § és 6:78. §, 6:80. § és 6:81. §, 6:86. § és 6:87. §, 6:102. §, 6:107. §, 6:116-119. §, 6:186-189. §, 6:193-201. §, 6:203-207. §, 6:518-534. §, 6:587. §

- 4. A munkaviszony alanyai. A cselekvőképtelen munkavállaló.

Mt. 32.§-34.§, 20.§, 212. §, Alaptörvény XV. cikk (1)bek., 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:1§(1) bek.;3:1§;2:11§2:13. §, 2:19. § (1) bekezdés, 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 3. § (1) bek., 6/A. § (1) bek., 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról

- 5. A munkáltató személyében bekövetkező változás.

Mt. 36.§-41.§, 228. § (4) bek, 229. § (4) bek, 4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény, MK 154. számú állásfoglalás, 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,

A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 6. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 2. §, 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 1. § (5) bekezdés, MK 5. számú állásfoglalás

A Tanács 1991. október 14-i 91/533/EGK irányelve a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről

- 7. A munkaviszony kezdete; a próbaidő jogi természete, rendeltetése, időtartama.

Mt. 48.§-50.§, 45. § (5) bek

- 8. A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.

Mt. 51.§-53.§

KK 25. szám, MK 122. számú állásfoglalás, A Tanács 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról.

- 9. Az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.

Mt. 54.§-55.§, 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 115. §

- 10. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

Mt. 56.§-57.§

 

+ 22/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 11. A munkaszerződés módosítása.

Mt. 58.§-62.§, MK 57. számú állásfoglalás, 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

 

A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról 5 cikk, A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról 6. cikk

- 12. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése.

Mt. 63.§-64.§, MK 13. számú állásfoglalás, MK 154. számú állásfoglalás, MK 95. számú állásfoglalás

- 13. A felmondás, a munkavállalói, illetve a munkáltatói felmondás szabályai közötti különbség, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése.

Mt. 65.§-67.§, 17/2014. (V. 30.) AB határozat

+ 4/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 25/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 14. A felmondási tilalmak és a felmondási korlátozások, a felmondási idő mértéke, a felmentési idő.

Mt. 68.§-70.§

- 15. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó főbb szabályok.

Mt. 71.§-76.§, 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

- 16. A végkielégítés.

Mt. 77.§
A 4/2016.(III.21.) KMK vélemény hatályon kívül helyezte.
A 2012. évi I. törvény a kérdést szabályozza (Mt. 36. §-41. §), illetve

a Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

- 17. Az azonnali hatályú felmondás feltételei, fajtái.

Mt. 78.§-79.§

+ 18/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 18. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén.

Mt. 80.§-81.§

- 19. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei.

Mt. 82.§-85.§

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016.(XI.28) KMK vélemény, MK 78. számú állásfoglalás

+ 28/2017. számú munkaügyi elvi határozat, 19/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 20. A munka- és pihenőidő fogalmai, a napi munkaidőre, a munkaidőkeretre és a munkaidő-beosztásra vonatkozó alapvető szabályok.

Mt. 86.§-100.§
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

- 21. A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása. A munkaközi szünet.

Mt. 101.§-103.§, 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

3082/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról
3081/2018. (III. 5.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

- 22. A napi és a heti pihenőidőre, illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályok, a munka- és pihenőidő nyilvántartása.

Mt. 104.§-106.§

- 23. A rendkívüli munkaidő fogalma, elrendelése és elrendelésének korlátai, az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok.

Mt. 107.§-114.§

- 24. A szabadság mértéke, kiadása.

Mt.115.§-125.§

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

74/2006. (XII. 15.) AB határozat Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést 2007. március 31. napjával megsemmisíti. MK 19. számú állásfoglalás, MK 18. számú állásfoglalás, MK 120. számú állásfoglalás, MK 100. számú állásfoglalás, Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

- 25. A betegszabadság, a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság.

Mt.126.§-135.§
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról
2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

- 26. A munka díjazása, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása.

Mt.136.§-153.§

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

MK 23. számú állásfoglalás

+ 16/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 27. A munkabér védelme, a munkabérből való levonása szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése.

Mt.154.§-165.§
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről

- 28. A munkáltató kártérítési felelőssége.

Mt.166.§-178.§
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 6:518-534. §

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény, 6/2016. (XI.28.) KMK vélemény, MK 112. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás

- 29. A munkavállaló kártérítési felelőssége, a megőrzési felelősség, a leltárhiányért, a munkavállalói biztosíték.

Mt.179.§-191.§
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:518-534. §;

MK 26. számú állásfoglalás, MK 25. számú állásfoglalás, MK 113. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás

- 30. A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok, munkavégzés behívás alapján.

Mt.192.§-193.§

A Tanács 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelve az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról

- 31. A munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, a távmunkavégzés. 

Mt.194.§-197.§

- 32. A bedolgozói jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszony.

Mt.198.§-203.§
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
- minta-munkaszerződés (lásd 2010. évi LXXV. törvény melléklete) alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér elszámolásra vonatkozó előírásokat [Mt. 134. § és 155. § (2) bek.].

- 33. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

Mt.204.§-207.§
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

- 34. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések.

Mt.208.§-211.§
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:8-2:24. §
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

- 35. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések.

Mt.214.§-222.§
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 6/A. §, 3.§(3) bek.
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 1. § (2) bekezdés 1. pont

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/104/EK irányelve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről, 67/2009. (VI.19.) AB határozat

- 36. A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés.

Mt.228.§-229.§, 8. § (1)-(2) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 37. §, 78. § (1) bekezdés, b)-k) pont, 115. § (2) bekezdés, 128. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:186-189. §

- 37. A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó általános rendelkezések.

Mt.230.§-234.§, 6. § (2)-(3) és (4) bekezdés, 7. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. § (1) bekezdés
Alaptörvény VIII. cikk (5) bekezdés, XVII. cikk (1)-(2) bekezdés

1/2014. számú KMJE határozat, Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kereteinek létrehozásáról, 5/2014.(VI.23.) KMK. vélemény

- 38. Az üzemi tanácsra vonatkozó főbb szabályok, az üzemi tanács feladata és jogköre.

Mt.235.§-262.§, 269. §(1) bekezdés, 293. § (2) bekezdés, 289. §,267. § (4) bekezdés, 268. § (3) bekezdés, 268. § (3) bekezdés, 65-66. §, 267. § (5) bekezdés, 269. § (2) bekezdés, 273. §,285. § (1) bekezdés, 293. § (2) bekezdés,
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3:49. §, 3:62. §
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 514. §
2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
1989. évi VII. törvény a sztrájkról

1/1999. Munkaügyi jogegységi határozat a munkáltatónál történő üzemitanács-választásnál a szakszervezet jelöltállításáról. 2/1999. Munkaügyi jogegységi határozat a sztrájkban résztvevő munkavállaló, szakszervezeti tisztségviselő díjazásáról. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/38/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról,  A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
2000. évi LXVII. törvény a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. sz.Egyezmény kihirdetéséről

2000. évi LXVII. törvény a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. sz. Egyezmény kihirdetéséről

- 39. Az üzemi megállapodás.

Mt.235.§-262.§, 233. §, 261-268. §, 278-280. §, 282. §, 285. § (1) bekezdés, 269. § (1) bekezdés, 277-278. §, 279. § (3)-(4) bekezdéS, 273. §

- 40. A szakszervezet fogalma, a szakszervezetekre vonatkozó alapvető rendelkezések, a szakszervezetekkel kapcsolatos tilalmak, a szakszervezet jogai, a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalóra vonatkozó rendelkezések, a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény.

Mt.270.§-275.§, 231. § (1) bekezdés, 271-272. §, 277. § (3) bekezdés, 233. §, 271. § (1) bekezdés, 275. §, 277. § (3) bekezdés, 7. §, 82-83. §, 232. §, 53. §, 236. § (2) bekezdés, 260. § (5) bekezdés, 148. §, 233. §, 273. § (3)-(4) bekezdés, 276. §

8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 3/2015. PJE, 2/1999. Munkaügyi jogegységi határozat

- 41. A kollektív szerződés megkötése és tartalma, hatálya, megszűnése.

Mt.276.§-284.§, 22. § (3)-(4) bekezdés, 195. §, 209. § (2) bekezdés, 283. § a) pont, 276. § (2)-(3) bekezdés, 282. §, 36-41. §, 279. § (1) bekezdés b) pont
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
Mt. 13. §, 27. § (1) bekezdés, 271-272. §, 277. § (1) és (4) bekezdés, 3. § (3) bekezdés 

A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 3. cikk (3) bekezdés

2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 14. §

+ 6/2018. számú munkaügyi elvi határozat

- 42. A munkajogi igény érvényesítésének szabályai.

Mt.285.§-290.§, 22. § (5) bekezdés, 175. §, 6. § (3) bekezdés, 7. §, 12. §, 22. § (5) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 153. § (1) bekezdés a) pont, 287. §, 291-293. §, 295. §,28. §, 56. §, 78. §, 81. § (2) bekezdés, 285. § (2) bekezdés, 286. §, 287. §, 233.§,

4/2013. (IX. 23.) KMK vélemény, 1/2005. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2004. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat, 1/2001. Munkaügyi jogegységi határozat, MK 160. számú állásfoglalás, MK 157. számú állásfoglalás, MK 132. számú állásfoglalás, MK 71. számú állásfoglalás, MK 35. számú állásfoglalás, MK 93. számú állásfoglalás, 4/2003. Polgári jogegységi határozat, Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében való kiküldetéséről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:22-6:25. §
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 149-154. §
2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 23. §
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 349-359/A. §
73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

+ 11/2018. számú munkaügyi elvi határozat, 9/2018. számú munkaügyi elvi határozat

- 43. Kollektív munkaügyi vita.

Mt.291.§-293.§, 233. §, 292-293. § 293. § (1) és (3) bekezdés, 13.§
Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdés
1989. évi VII. törvény a sztrájkról

- 44. A sztrájkhoz való jog

sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény rendelkezései alapján

1/2013. (IV. 8.) KMK vélemény, 30/2012. (VI. 27.) AB határozat, 2/1999. Munkaügyi jogegységi határozat: a sztrájkban részt vevőnek, ideértve a szakszervezeti választott tisztségviselőt is, a sztrájk miatt kiesett munkaidőre díjazás nem jár.

+ 10/2018. számú munkaügyi elvi határozat

A közszféra munkajoga

- 45. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege, létesítésének főbb szabályai. 

Kttv.1-8. §, 38-46.§
2012. évi V. tv.1-20.§

- 46. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó főbb rendelkezések.

Kttv.60-68.§

2012. évi V. tv.1-20.§

3152/2017. (VI.14.) AB végzés

+ 2/2018. számú munkaügyi elvi határozat

- 47. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma, jogok és kötelezettségek.

Kttv.75-82.§, 2012. évi V. tv.1-20.§

3/2016. (III. 21.) KMK vélemény

48. A kormánytisztviselői hivatás etikai alapelvei, a Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre, az együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség fontosabb szabályai.
Kttv. -29.§, 83-88.§
2012. évi V. tv.1-20.§

- 49. Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó főbb szabályok a kormányzati szolgálati jogviszonyban.
Kttv.155-175.§
2012. évi V. tv.1-20.§

- 50. A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság szerepe.
Kttv.190-194.§
2012. évi V. tv.1-20.§

- 51. A közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó fontosabb eltérő rendelkezések.
Kttv.226-257.§
2012. évi V. tv.1-20.§

- 52. A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok, a közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése, megszüntetése.
Kjt. 1-3.§, 20-38/A.§
2012. évi V. tv.20- 35.§2012. évi I. törvény (Mt.)
3001/2017. (I. 5.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról
600/B/2000. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 37. § (2) bekezdése alkotmányellenességéről
826/B/1996. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról (a felmentés indokolási kötelezettségének problémája)
44/B/1993. AB határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés f) pontja és a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról (közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése, nyugellátásra való jogszerzés címén)
495/B/2001. AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-a, 78. § (1) és (2) bekezdése, 87. §-ának (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

- 53. A kártérítési felelősségre vonatkozó főbb rendelkezések a közalkalmazotti jogviszonyban.
Kjt. 81.§-83.§

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

Társadalombiztosítási nyugellátás
- 59. A törvény alapelvei, alapfogalmai, hatálya, a nyugdíjszolgáltatások köre.
Tny.1-6.§

- 60. Az öregségi nyugdíjjogosultságra és az öregségi nyugdíj összegére vonatkozó fontosabb rendelkezések.
Tny.18-22/A.§

- 61.  A szolgálati idő és igazolása.
Tny.1-6.§ KK 27. szám

- 62. A hozzátartozói nyugellátások köre, főbb szabályai.

Tny.44-62.§, KK 23. szám, 170/2010. (IX. 23.) AB határozat24/2017. számú munkaügyi elvi határozat

- 63. A nyugellátás iránti igény érvényesítésének főbb szabályai.
Tny.64-79.§

- 64. Felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.
Tny.84-95.§

- 65. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás.
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2-13.§

+ 4/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Egészségbiztosítási ellátások

- 66. A törvény hatálya, alapelvei, fontosabb fogalmai, az egészségbiztosítási ellátásra jogosultak köre.
Ebtv.1-8/B.§ BDT2010. 2309.

- 67. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások.
Ebtv.10-20/A.§

- 68. Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Utazási költségtérítés.
Ebtv.21-22.§
KGD2005. 192.

69. A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások
Ebtv.23-26/B.§

- 70. A külföldön történő gyógykezelés igénybevételének lehetőségei.
Ebtv.27-28.§

- 71. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó általános rendelkezések.
Ebtv.39-39/C.§

- 72.  Csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj főbb szabályai.

Ebtv.40-42/F.§, KGD2006. 101., 9/2016. (IV. 6.) AB határozat

- 73. Táppénzre, gyermekápolási táppénzre vonatkozó főbb rendelkezések.
Ebtv.43-48/A.§
KGD2008. 54.; KGD2008. 88.; KGD2006. 169.

- 74. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások.
Ebtv.50.§

- 75. Baleseti ellátás fontosabb szabályai, üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés szabályai.
Ebtv.51-60.§, KGD2006. 169. ;KGD2007. 173. ;KGD2007. 57.; KGD2008. 145.; KGD2007. 228. KGD2005. 189.

- 76. A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény érvényesítése, felelősségi szabályok, visszafizetési és megtérítési kötelezettség, jogorvoslat.

Ebtv.61-78.§ 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, KK 24. szám módosította: 8/2014. (XI.25.) KMK vélemény, KK 25. szám, 36/2006. (IX. 7.) AB határozat, BDT2006. 1323. KGD2007. 48.; KGD2006. 5.; KGD2008. 54.; KGD2001. 15.

+ 17/2017. számú munkaügyi elvi határozat

Honlap készítés