C/2. Az Európai Unió joga

 


Tételsor

Az aktuális "C/2. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2023. augusztus 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

Szerződések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) egységes szerkezetbe foglalt változata.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája.

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024.01.05.

 

- 1. Az Európai Unió alapszerződései. (Milyen jelentős intézményi átalakítást, stratégiai változásokat vezettek be az alapszerződések?)

- 2. Az Európai Unió intézményei, főbb hatásköreik és egymáshoz való viszonyuk EUSZ 13.-19. cikk, EUMSZ 223-287. cikk

- 3. Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei EUSZ 17. cikk, EUMSZ 244-250. cikk

- 4. Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése és hatáskörei. Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa közötti különbség jellemzése. Az Európai Tanács elnökének feladatai és hatáskörei
EUSZ 15-16. cikk, EUMSZ 235-243. cikk

- 5. Az Európai Parlament összetétele, tagjainak választása, működése és hatáskörei EUSZ 14. cikk, EUMSZ 223-234. cikk

- 6. Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése
EUSZ 19. cikk, EUMSZ 251-281. cikk

- 7. Az Európai Ombudsman és a petíciós jog; az Európai Adatvédelmi Biztos 
EUSZ 20. cikk (2) bekezdés d) pont, EUMSZ 24. cikk, 227-228. cikk, 45/2001/EK rendelet 41-48. cikk, Az Európai Unió Alapjogi Charta 43-44. cikk

- 8. Az Európai Unió hatáskörei. A hatáskör-átruházás elve; az Alaptörvény E) cikke; az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban Alaptörvény E) cikk, EUSZ 4-5. cikk, EUMSZ 2-6. cikk, 30/1998. (VI. 25.) AB határozat, 143/2010. (VII. 14.) AB határozat, 32/2008. (III. 12.) AB határozat22/2016. (XII. 5.) AB határozat (az AB hatásköre a közös hatáskörgyakorlás vizsgálata kapcsán, 2/2019. (III. 5.) AB határozat az uniós jog magyarországi alkalmazhatóságának alapja, ezzel összefüggésben az AB hatásköre

- 9. Jogalkotási eljárás az Európai Unióban; a rendes jogalkotási eljárás és a különleges jogalkotási eljárások; a szubszidiaritás és az arányosság elve az uniós hatáskörgyakorlás során EUSZ 5. cikk, EUMSZ 21-22. cikk, 25. cikk, 77. cikk, 81. cikk, 113. cikk, 289. cikk, 293-294. cikk, 296-297. cikk

- 10. A nemzeti parlamentek szerepe az uniós jogalkotási eljárásban EUSZ 5. cikk (3) bekezdés, 12. cikk, 48. cikk (7) bekezdés, EUMSZ 69-71. cikk, 81. cikk, 85. cikk, 88. cikk,

- 11. Az Európai Unió elsődleges jogforrásai

- 12. Az Európai Unió mint a nemzetközi jog alanya; az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések. A nemzetközi jog és az uniós jog egymástól való elhatárolása EUMSZ 216-219. cikk

- 13. A rendelet joghatásai, jellemzői és viszonya a nemzeti joghoz; a határozat joghatásai és jellemzői EUMSZ 288. cikk, 297. cikk

- 14. Az irányelv joghatásai, jellemzői és viszonya a nemzeti joghoz; az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei EUMSZ 288. cikk, 297. cikk

- 15. A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Az Európai Unió egyéb jogforrásai EUMSZ 288-290. cikk, 292. cikk, 296. cikk

- 16. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége EUMSZ. 288. cikk, 26/62. sz. Van Gend en Loos ügy, 6/64. sz. Costa kontra E.N.E.L. ügy, 106/77. sz. Simmenthal-ügy, C-493/17. sz. Heinrich Weiss és társai ügy

- 17. A közvetlen hatály; az Alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; a közvetett hatály EUMSZ 288. cikk, 26/62. sz. Van Gend en Loos ügy, 41/74. sz. Van Duyn ügy, 152/84. sz. Marshall-ügy (idegen nyelven), C-106/89. sz. Marleasing-ügy (idegen nyelven)

- 18. Az uniós polgárság és az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; az európai polgári kezdeményezés. (Az alapszerződések hogyan változtattak e jogok terjedelmén?) EUMSZ 20-25. cikk, C-200/02. sz. Chen-ügy, C-135/08. sz. Rottmann-ügy, T-529/13. sz. és C-420/16. P. sz. Izsák és Dabis kontra Európai Bizottság ügyek, T-646/13.  sz. és  T-391/17.  sz. valamint C-899/19. P. sz. Minority Safe Pack ügyek

- 19. A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban. Mely jogterületeken jelenik ez meg? Soroljon fel néhányat ezek közül! EUMSZ 10. cikk, 18-19. cikk, 34-37. cikk, 45.cikk, 49.cikk, 54-56.cikk, 63.cikk, 110. cikk, 157. cikk, 43/75. sz. Defrenne-ügy, C-415/93. sz. Bosman-ügy, C-141/04. sz. Mangold-ügy (eltér az ügyszám a tételsorban szereplőtől)

- 20. Alapjogvédelem az Európai Unióban; az Európai Unió Alapjogi Chartája; az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai. EUSZ 6.cikk, Európai Unió Alapjogi Chartája, Európai Bíróság 2/94 sz. és 2/13. sz.véleménye

- 21. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata az alapjogok terén; az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata. 29/69. sz. Stauder-ügy (idegen nyelven), 11/70. sz. Internationale Handelsgesellschaft ügy (idegen nyelven), 4/73 sz. Nold-ügy (idegen nyelven), 36/75 sz. Rutili-ügy (idegen nyelven), 44/79. sz. Hauer-ügy, 12/86 sz. Demirel-ügy (idegen nyelven), 374/87 sz. Orkem-ügy (idegen nyelven), 5/88 sz. Wachauf-ügy (idegen nyelven), C-112/00. sz. Schmidberger-ügy, C-328/04. sz. Vajnai-ügy, C-617/10. sz. Åkerberg Fransson ügy

- 22. A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárás(szakaszai;    a kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet és annak jogkövetkezményei) EUMSZ 258-260.cikk

- 23. Az uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti eljárás (az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok); a mulasztási eljárás (az eljárás megindítására jogosultak köre, a keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai) EUMSZ 263-266.cikk, 277.cikk, 25/62 sz. Plaumann ügy, 294/83. sz. „Les Verts” ügy, T-18/10. sz. és C-583/11. P. sz. Inuit Tapiriit Kanatami ügy („rendeleti jellegű jogi aktus”)

- 24. Az előzetes döntéshozatali eljárás (az eljárás kezdeményezésére jogosultak, az eljárás tárgya és az eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az eljárás kezdeményezésének formája; az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek) EUSZ 19. cikk (3) bekezdés b) pont, EUMSZ 267.cikk, 283/81. sz. CILFIT-ügy, C-210/06. sz. Cartesio-ügy , 54/96. sz. Dorsch Consult ügy (idegen nyelven), C-416/10. sz. Križan ügy (62-73. p.)

- 25. Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései Pp. 126.§,  130.§,  Be.  490.§, 3/2005 (XI. 14.) LB PK-KK közös vélemény a tárgyalás felfüggesztésének egyes kérdéseiről, 1/2009. (VI. 24.) LB PK-KK közös vélemény az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése körében hozott végzések elleni fellebbezések elbírálásáról és a kezdeményezési kötelezettségről, Legf. Bír. Kfv. I. 35.055/2007. (EBH 2008/1/1815)

- 26. A tagállam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért (általános alapelvek) C-6/90. sz. és 9/90. sz. Frankovich és Bonifaci egyesített ügyek, C-46/93 és 48/93. sz. Brasserie du Pecheur és Factortame egyesített ügyek, C-224/01. sz. Köbler-ügy (idegen nyelven), 68/79. sz. Just-ügy (idegen nyelven)

- 27. Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás EUMSZ 340.cikk, 5/71. sz. Zuckerfabrik Schöppenstedt ügy, 83/76. sz. Bayerische HNL ügy (idegen nyelven), 13-24/66. sz. Kampffmeyer ügy (idegen nyelven)

- 28. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben, ennek jelenlegi szabályozása

EUMSZ 67-76.cikk, 81.cikk.

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („Brüsszel Ia” rendelet) 
a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i 2019/1111/EU tanácsi rendelet („Brüsszel IIb” rendelet)
a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet („Róma I” rendelet); a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet („Róma II” rendelet);
a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet („Róma III rendelet”) (pdf);
az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet („Róma IV” rendelet)
a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló 2020. november 25-i 2020/1783/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (új bizonyításfelvételi rendelet)
a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 2020. november 25-i 2020/1784/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (új iratkézbesítési rendelet)

- 29. Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsönös elismerés elve; a ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. EUMSZ 82-86.cikk, C-187/01. sz. Gözütok és Brügge ügy, C-436/04. sz. Van Esbroeck ügy, C-150/05. sz. Van Straaten ügy, C-297/07. sz. Bourquain-ügy, C-486/14. sz. Kossowski-ügy, C-491/07. sz. Turanský-ügy

- 30. A közös kül- és biztonságpolitika elvei és céljai, intézményrendszere, jogalapja és főbb jogi aktusai
EUSZ 21-37. cikk, 40. cikk

- 31. A belső piac fogalma, kialakulása; jogalkotás – dereguláció a belső piacon. Milyen közösségi jogalkotási folyamat kapcsolódik a kialakulásához, mely jogszabály zárta le ezt a kezdeti folyamatot? EUMSZ 114-118. cikk

- 32. A személyek szabad mozgása; kivételek a személyek szabad mozgása alól EUMSZ 20. cikk (2) bekezdés a) pont, 21. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (2) bekezdés, 45. cikk (1) bekezdés, 2004/38/EK irányelv, 41/74. sz. Van Duyn ügy, C-149/79. sz. Bizottság kontra Belgium ügy (idegen nyelven), C-473/93. sz. Bizottság kontra Luxemburg ügy (idegen nyelven); C-364/10. sz. Magyarország kontra Szlovák Köztársaság ügy, C-673/16. sz. Coman és társai ügy

- 33. A munkavállalók szabad mozgása; a letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében EUMSZ 45. cikk, 49-55. cikk, 139/85 sz. Kempf-ügy (idegen nyelven), 66/85 sz. Lawrie-Blum ügy (idegen nyelven), 344/87. sz. Bettray-ügy (idegen nyelven), C-379/87. sz. Groener-ügy (idegen nyelven),

- 34. A letelepedés szabadsága vállalkozások esetében EUMSZ 45. cikk, EUMSZ 49-50. cikk, 54-55. cikk, C-212/97. sz. Centros-ügy, C-208/00. sz. Überseering-ügy, C-210/06. sz. Cartesio-ügy

- 35. A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése; az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában 98/5/EK irányelv, 2005/36/EK irányelv, C-340/89. sz. Vlassopoulou-ügy (idegen nyelven), C-55/94. sz. Gebhard-ügy, C-359/09. sz. Ebert-ügy

- 36. Az áruk szabad mozgása; a vámok és azzal azonos hatású díjak tilalma; a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma; az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása; a diszkriminatív adóztatás tilalma (az Európai Bíróság szerepe) EUMSZ 28-30. cikk, 34-37. cikk, 110. cikk, 24/68. sz. Bizottság kontra Olaszország ügy (idegen nyelven), 8/74. sz. Dassonville-ügy, 120/78. sz. Cassis de Dijon ügy, 57/65. sz. Lütticke-ügy (idegen nyelven), C-290/05. sz. Nádasdi-ügy

- 37. A szolgáltatások szabad mozgása, a szolgáltatás fogalma, az alapszabadság korlátozásának jogszerű feltételei

EUMSZ 56-62. cikk, 2006/123/EK irányelv, 33/74. sz. van Binsbergen ügy (idegen nyelven), C-55/94. sz. Gebhard-ügy

- 38. A tőke szabad mozgása EUMSZ 63-66. cikk, 286/82 és 26/83. sz. Luisi és Carbone egyesített ügyek (idegen nyelven), C-358/93. és C-416/93. sz. Bordessa és társai egyesített ügyek (idegen nyelven), C-484/93. sz. Svensson és Gustavsson ügy (idegen nyelven), C-503/99. sz. Bizottság kontra Belgium ügy

- 39. A monetáris unió fogalma és jelentősége EUMSZ 119-144., 219. cikk, 282-284. cikk

- 40. Mi a versenyjog funkciója? Milyen jogforráson alapul? (antitröszt, állami támogatások) EUMSZ 3. cikk (1) bekezdés b) pont, 101-109. cikk, 139/2004/EK „Fúziós rendelet”, 2006/111/EK Transzparencia irányelv

- 41. Mi a Bizottság szerepe a versenyjogban (a Bizottság hatásköre, jogalkotása)? Milyen eljárást folytathat le a Bizottság a versenyjogi szabályok megsértése esetén? EUMSZ 101-102. cikk, 2003/1/EK rendelet (Eljárási Rendelet)

- 42. Az adatkezelési elvek és az érintett jogai

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet)
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) II. és III. Fejezet

- 43. Az Európai Unió klíma- és energiapolitikájának fő irányai
Ismertetők az Európai Unióról - Energiapolitika: általános elvek (2020);
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/68/energiapolitika-altalanos-elvek https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/

 

 

 

Honlap készítés