B/2 Büntetőeljárás

 


Tételsor

Az aktuális "B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

 

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő
e-mail címen: novissima@novissima.hu
és telefonszámon: +36203557125
illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2018. 09. 27.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges ezen túl:
- az Alaptörvény,
- a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.),
- a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.),
- az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény, valamint
- a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) adott tételnél megjelölt rendelkezéseinek ismerete.
Az Alkotmánybíróság határozatai közül a részvizsga anyagát képezi a korábbi eljárási törvényekhez kapcsolódó, de elvi jelentőséggel rendelkező alkotmánybírósági határozatok közül:
- az 58/1995. (IX. 15.) AB határozat,
- a 67/1995. (XII. 7.) AB határozat,
- a 6/1998. (III. 11.) AB határozat,
- az 5/1999. (III. 31.) AB határozat,
- a 19/1999. (VI.25.) AB határozat,
- a 33/2001. (VII. 11.) AB határozat,
- a 72/2009. (VII. 10.) AB határozat,
- a 8/2013. (III. 1.) AB határozat,
- a 33/2013. (XI. 22.) AB határozat,
- a 22/2014. (VII. 15.) AB határozat,
- a 14/2015. (V. 26.) AB határozat,
- a 2/2017. (II. 10.) AB határozat.

Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

A BÜNTETŐELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1. A Be. szerkezeti felépítése, a büntetőeljárás szakaszai, a bírósági eljárás általános modellje, a rendkívüli jogorvoslatok, a külön és különleges eljárások rendszere, megnevezése, felsorolása.

- 2. A törvény hatálya (időbeli és területi hatály). A büntetőeljárás alapja és akadályai.

Be. 4. §, 9. §, 868-876. §, EBH2014. B.19.

- 3. Az alapvető jogok védelme. Az eljárási feladatok megoszlása. Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége

Be. 2. §, 5-6. §, Alaptörvény I. cikk

- 4. Az ártatlanság vélelme. A védelem joga. A bizonyítás alapvetései. A büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga.

Be. 1. §, 3. §, 7. §, 8. §, 8/2013. (III.1.) AB határozat, EJEE 6. cikk, Alaptörvény XXVIII. cikk (1)-(3) bekezdés

- 5. A bíróság feladata. Az eljáró bíróságok. A bíróság összetétele.

Be. 11-13. §, Alaptörvény 25. cikk, 27. cikk

- 6. A bíró és a bírósági alkalmazottak kizárása, a kizárás bejelentése és elintézése.

Be. 14-18. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1) bekezdés, 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, 21/2016. (XI. 30.) AB határozat, 86/2010. BK vélemény, EBH2011. 2302., EBH2013. B.15., EBH2016.B.14.

- 7. A bíróságok hatásköre, illetékessége. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése.

Be. 19-24. §, EBH2011. 2391., EBH2010. 2213., 36/2013. (XII. 5.) AB határozat

- 8. Az ügyészség.

Be. 25-30. §

- 9. A nyomozóhatóság, a büntetőeljárásban eljáró egyéb szervek.

Be. 31-36. §

- 10. A terhelt fogalma, jogai, kötelezettségei, a terhelti jogutódlás.

Be. 38-40. §

- 11. A védő.

Be. 41-49. §, 8/2013 (III. 1.) AB határozat

- 12. A sértett.

Be. 50-52. §

- 13. A magánvádló, a magánvádas eljárás.

Be. 53. §, 762-786. §

- 14. A pótmagánvádló, a pótmagánvádas eljárás.

Be. 54. §, 787-817. §

- 15. A magánfél, a polgári jogi igény érvényesítése és elintézése.

Be. 55-56. §, 555-560. §

- 16. A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt.

Be. 57-58. §

- 17. A segítők.

Be. 59-67. §

- 18. A büntetőeljárási cselekvőképesség.

Be. 68-73. §

- 19. A büntetőeljárásban résztvevő személyek joggyakorlására vonatkozó általános szabályok.

Be. 74-80. §

- 20. A különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban.

Be. 81-96. §

- 21. A büntetőeljárásban kezelt adatok védelmére, a minősített adat felhasználására, továbbá az eljárás ügyiratainak megismerésére és zárt kezelésére vonatkozó szabályok.

Be. 97-106. §

- 22. Tájékoztatás a büntetőeljárásról.

Be. 107-111. §

- 23. Az idézés, az értesítés, valamint az idézéssel és az értesítéssel szembeni mulasztás következményei.

Be. 112-119. §

- 24. A telekommunikációs eszköz használatának szabályai.

Be. 120-126. §

- 25. A rendbírság, a testi kényszer alkalmazása.

Be. 127-129. §

- 26. A kézbesítés szabályai.

Be. 130-136. §

- 27. A határidő, határnap. A mulasztás és következményei. Az igazolás.

Be. 137-142. §

- 28. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt.

Be. 143-144. §

- 29. Az elektronikus kapcsolattarás szabályai a büntetőeljárásban.

Be. 148-162. §

- 30. A bizonyítás általános szabályai.

Be. 163-167. §

- 31. A tanúvallomás.

Be. 168-182. §

- 32. A terhelt vallomása.

Be. 183-187. §

- 33. A szakértő alkalmazása és a szakvélemény.

Be. 188-201. §

- 34. A bizonyítási cselekmények.

Be. 206-213. §

- 35. A leplezett eszköz alkalmazásának általános szabályai.

Be. 214. §, 243-251. §

- 36. A külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök.

Be. 215. §

- 37. Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök.

Be. 216-230. §

- 38. Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök.

Be. 231-242. §

- 39. A leplezett eszköz alkalmazásának eredménye.

Be. 252-255. §

- 40. A titkos információgyűjtés és a büntetőeljárás kapcsolata.

Be. 256-260. §

- 41. Az adatszerző tevékenység szabályai.

Be. 261-270. §

- 42. A kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai. A tetten ért elkövető elfogása. Az őrizet.

Be. 271-275. §, EBH2000. 287., EBH2013. B.13.

- 43. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai (elrendelése, megszűnése és megszüntetése).

Be. 276-279. §

- 44. Távoltartás. Bűnügyi felügyelet.

Be. 280-281. §

- 45. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak a megtartását biztosító intézkedések.

Be. 282-288. §

- 46. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet tartama. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldása és módosítása. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet végrehajtása és magatartási szabályainak megszegése. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatása.

Be. 289-295. §

- 47. A letartóztatás tartama. A letartóztatás tartamának felső határa. A letartóztatás végrehajtása. A letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása. Az előzetes kényszergyógykezelés.

Be. 296-301. §, EBH2014. B.1., EBH2013. B.6.

- 48. A kutatás. A motozás.

Be. 302-306. §

- 49. A lefoglalás.

Be. 308-323. §

- 50. Zár alá vétel. Vagyonkezelés a lefoglalás és a zár alá vétel során.

Be. 324-334. §, 4/2009. BJE határozat

- 51. Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele.

Be. 335-338. §, IM rendelet 110-112. §

- 52. Az előkészítő eljárás.

Be. 339-347. §

- 53. Általános rendelkezések, jegyzőkönyv és feljegyzés, határozat és jogorvoslat, valamint leplezett eszközök alkalmazása a nyomozás során.

Be. 348-374. §

- 54. A nyomozás megindítása, a felderítés és a vizsgálat, az eljárás felfüggesztése és megszüntetése a nyomozás során.

Be. 375-401. §

- 55. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése, egyezség a bűnösség beismeréséről, a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés és a vádemelés.

Be. 404-424. §, EBH2015.B.10.

- 56. A bíróság eljárásának formái és a bírósági titkár eljárása. Jelenlét a bíróság eljárásában (vádlott, védő, ügyész jelenléte). A tárgyalás nyilvánossága.

Be. 425-438. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés, 72/2009. (VII. 10.) AB határozat

- 57. A tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és rendjének fenntartása.

Be. 439-443. §

- 58. A jegyzőkönyv és az ügyiratok megismerése.

Be. 444-448. §

- 59. A bíróság döntései. A határozat részei. A határozat írásba foglalása. A határozat kijavítása. A határozat közlése. A határozat jogereje, végelegessége és ennek tanúsítása.

Be. 449. §, 451-462. §

- 60. A bíróság eljárása a vádemelés előtt.

Be. 463-483. §

- 61. Intézkedések a vádirat alapján.

Be. 484-498. §

- 62. Előkészítő ülés. A tárgyalás előkészítésének egyéb szabályai.

Be. 499-513. §

- 63. A tárgyalás megnyitása. A tárgyalás megkezdése. A tárgyalás folytonossága. Az eljárás felfüggesztése. Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés. Határozatok tárgyaláson kívül.

Be. 514-518. §, Be. 535-537. §

- 64. A bizonyítás szabályai az elsőfokú bírósági eljárásban.

Be. 519-534. §, 540. § 547. §

- 65. A vád módosítása. A vád ejtése. A perbeszéd, a felszólalás és az utolsó szó joga.

Be. 538-539. §, 541-546. §

- 66. A tanácskozás és a szavazás. A határozathozatal és a határozat kihirdetése.

Be. 450. §, Be. 549-550. §

- 67. A jogorvoslati nyilatkozatok. Határozat a kényszerintézkedésről. A tárgyalás berekesztése. A bíróság teendői a határozat jogerőre emelkedését követően.

Be. 551-554. §

- 68. A polgári jogi igény érvényesítése és elintézése.

Be. 555-560. §

- 69. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai.

Be. 561-573. §

- 70. A bűnügyi költség. A bűnügyi költség az eljárás megszüntetése esetén. A bűnügyi költség viselése.

Be. 145. §, 402-403. §, 574-578. §

- 71. A fellebbezési jog, annak korlátai, arra jogosultak; a fellebbezés oka, tartalma, iránya, bejelentése és visszavonása.

Be. 579-588. §, 4/2007. BK vélemény

- 72. A felülbírálat terjedelme, tényálláshoz kötöttség; a megalapozatlanság, annak következményei és kiküszöbölése; a súlyosítási tilalom.

Be. 589-595. §, 32/2007 BK vélemény, 76/2009. BK vélemény

- 73. A fellebbezés elintézésének alaki szabályai; a tanácsülés, nyilvános ülés, tárgyalás.

Be. 596-603. §, 1/2007. BK vélemény, 4/2007. BK vélemény

- 74. A másodfokú bíróság határozatai; az elsőfokú ítélet helybenhagyása, megváltoztatása, hatályon kívül helyezése.

Be. 604-614. §, 1/2007, BK vélemény, 16/2007. BK vélemény, 21/2007. BK vélemény, 65/2009. BK vélemény

- 75. Fellebbezés a másodfokú bíróság határozata ellen; a fellebbezési jog, annak korlátai, az arra jogosultak.

Be. 615-616. §

- 76. A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai; a felülbírálat terjedelme, kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához; a fellebbezés elintézése, a harmadfokú bíróság határozatai.

Be. 617-625. §, 1/2007. BK vélemény

- 77. A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása.

Be. 626-631. §

- 78. A megismételt eljárás.

Be. 632-636. §

- 79. A perújítás okai, a perújítási indítvány.

Be. 637-640. §, 783. §, 814. §, 3/2008. BJE határozat, 6/2009. BJE határozat, 33/2007. BK vélemény

- 80. A perújítási eljárás; a perújítás megengedhetősége és lefolytatása.

Be. 641-647. §, 3/2008. BJE határozat, 4/2007. BK vélemény

- 81. A felülvizsgálat okai, korlátai; a felülvizsgálati indítvány.

Be. 648-652. §, 784. §, 815. §, 5/2013. BJE határozat, EBH2015. B.5.

- 82. A felülvizsgálati eljárás lefolytatása, az annak során hozott határozatok.

Be. 653-664. §

- 83. Eljárás alkotmányjogi panasz esetén; jogorvoslat a törvényesség érdekében; a jogegységi eljárás.

Be. 665-670. §, 785. §, 816. §, 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 32-44. §

- 84. Az egyszerűsített felülvizsgálat.

Be. 671-675. §, 816. §

- 85. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai; a bíróságra, ügyészre, védőre, bizonyításra vonatkozó szabályok.

Be. 676-686. §, 762. § (2) bek.

- 86. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban a nyomozás tartama, a kényszerintézkedések; a feltételes ügyészi felfüggesztés, a tárgyalásra, továbbá a külön- és a különleges eljárásokra vonatkozó eltérő szabályok.

Be. 687-694. §

- 87. A katonai büntetőeljárás hatálya, a bíróság összetétele, illetékessége, az ügyészség és a katonai nyomozó hatóság.

Be. 695-718. §, 762. § (2) bek., 51/2007. BK vélemény, EBH2016. B.16.

- 88. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében.

Be. 719-721. §, 1/2013. BK vélemény

- 89. Eljárás bíróság elé állítás esetén.

Be. 722-730. §, 786. § (1) bek., 817. § (1) bek., 58/2007. BK vélemény

- 90. Eljárás egyezség esetén.

Be. 731-738. §, 786. § (2) bek.

- 91. Büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás.

Be. 739-746. §, 694. § (1) bek., 786. § (3)-(4) bek., 817. § (2)-(3) bek.

- 92. Eljárás távollévő terhelttel szemben; valamint a külföldön tartózkodó terhelt távollétében.

Be. 747-756. §, 694. § (2) bek., 786. § (5) bek., 817. § (4) bek.

- 93. Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás.

Be. 757-761. §, IM rendelet 87-88. §

- 94. Eljárás vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében.

Be. 818-826. §

- 95. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén.

Be. 827-836. §

- 96. A különleges eljárások általános szabályai; az egyes különleges eljárások.

Be. 837-843. §, IM rendelet 12. §, 22. §, 36. §, 64. §, 66. §

- 97. Az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítás és a visszatérítés

Be. 844-857. §

- 98. Kegyelem a büntetőeljárásban; a bűnügyi költség és a rendbírság mérséklése vagy elengedése.

Be. 858-865. §, IM rendelet 137-141. §


Honlap készítés