B/2 Büntetőeljárás

 


Tételsor

Az aktuális "B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2024. február 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 02.27.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges ezen túl:
− az Alaptörvény,
− az Emberi Jogok Európai Egyezménye(a továbbiakban: EJEE)
− a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.),
− a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Nyer.), valamint
− a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló 138/2018.(VII. 26.) Korm. rendelet(a továbbiakban: 138/2018. Korm. rendelet)
− az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részvevő személyekre vonatkozó  szabályokról szóló 12/2018. (VI.12.) IM rendelet
adott tételnél megjelölt rendelkezéseinek ismerete.
Az Alkotmánybíróság határozatai közül a részvizsga anyagát képezi a korábbi eljárási törvényekhez kapcsolódó, de elvi jelentőséggel rendelkező alkotmánybírósági határozatok közül:
- a 72/2009. (VII. 10.) AB határozat,
- a 34/2013. (XI. 22.) AB határozat,
- a 36/2013. (XII.5.) AB határozat
- a 20/2109. (VI.26.) AB határozat
- a 6/2020. (III.3.) AB határozat,
- a 20/2020. (VIII.4) AB határozat,
- a 21/2020.(VIII.4.) AB határozat
- a 10/2021. (IV.7.) AB határozat
- a 19/2021.(V.27) AB határozat
- a 26/2021. (VIII.11) AB határozat.
- a 13/2023. (VII.13.) AB határozat,
- a 25/2023 (VII.5.) AB határozat.
Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

 

A BÜNTETŐELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1. A Be. szerkezeti felépítése, a büntetőeljárás szakaszai, a bírósági eljárás általános modellje, a rendkívüli jogorvoslatok, a külön és különleges eljárások rendszere, megnevezése, felsorolása.

- 2. A törvény hatálya (időbeli és területi hatály). A büntetőeljárás alapja és akadályai.

Be. 4. §, 9. §, 868-876. §, EBH2014. B.19., 6/2020. (III.3.) AB határozat

- 3. Az alapvető jogok védelme. Az eljárási feladatok megoszlása. Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége.

Be. 2. §, 5-6. §, Alaptörvény I. cikk

- 4. Az  ártatlanság  vélelme.  A  védelem  joga.  A  bizonyítás  alapvetései.  A  büntetőeljárás  nyelve  és  a nyelvhasználat joga.

Be. 1. §, 3. §, 7. §, 8. §, 25/2023. (XII.5.) AB határozat, EJEE 6. cikk, Alaptörvény XXVIII. cikk (1)-(3) bekezdés

A BÍRÓSÁG, AZÜGYÉSZSÉG ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG

- 5. A bíróság feladata. Az eljáró bíróságok. A bíróság összetétele.

Be. 11-13. §, Alaptörvény 25. cikk, 27. cikk

- 6. A bíró és a bírósági alkalmazottak kizárása, a kizárás bejelentése és elintézése.

Be. 14-18. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1) bekezdés,

- 7. A bíróságok hatásköre, illetékessége. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése.

Be. 19-24. §, EBH2011. 2391., 36/2013. (XII. 5.) AB határozat

- 8. Az ügyészség.

Be. 25-30. §

- 9. A nyomozóhatóság, a büntetőeljárásban eljáró egyéb szervek.

Be. 31-36. §

A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

- 10. 10. A terhelt és a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy fogalma, jogai, kötelezettségei, a terhelti jogutódlás.

Be. 38-40. §

- 11. A védő.

Be. 41-49. §, 25/2023. (XII.5.) AB határozat

- 12. A sértett.

Be. 50-52. §, 13/2023. (VII.13.) AB határozat.

- 13. A magánvádló, a magánvádas eljárás.

Be. 53. §, 762-786. §, Nyer. 183. §

- 14. A pótmagánvádló, a pótmagánvádas eljárás.

Be. 54. §, 787-817. §

- 15. A magánfél.A polgári jogi igény érvényesítése a nyomozás során. Apolgári jogi igény érvényesítése és elintézése.

Be. 55-56. §, 355. §, 555-560. §, 4/2015. BJE.

- 16. A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt.

Be. 57-58. §

- 17. A segítők.

Be. 59-67. §

- 18. A büntetőeljárási cselekvőképesség, a törvényes képviselő jogállása és az ügygondnok.

Be. 68-73. §

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 19. A büntetőeljárásban részt vevő személyek joggyakorlására vonatkozó általános szabályok.

Be. 74-80. §

- 20. A különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban.

Be. 81-96. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 7-14/D.§

- 21. A  büntetőeljárásban  kezelt  adatok  védelmére,  a  minősített  adat  felhasználására,  továbbá  az  eljárás ügyiratainak megismerésére és zárt kezelésére vonatkozó szabályok.

Be. 97-106. §, 

- 22. Tájékoztatás a büntetőeljárásról.

Be. 107-111. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 37-44. §

- 23. Az idézés, az értesítés, valamint az idézéssel és az értesítéssel szembeni mulasztás következményei.

Be. 112-119. §

- 24. A telekommunikációs eszköz használatának szabályai.

Be. 120-126/B. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 45-54/E. §

- 25. A rendbírság, a testi kényszer alkalmazása.

Be. 127-129. §

- 26. A kézbesítés szabályai.

Be. 130-136. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 28-36/B. §

- 27. A határidő, határnap. A mulasztás és következményei. Az igazolási kérelem.

Be. 137-142. §

- 28. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt.

Be. 143-144. §

- 29. Az elektronikus kapcsolattarás szabályai a büntetőeljárásban.

Be. 148-162. §

A BIZONYÍTÁS

- 30. A  bizonyítás  általános  szabályai. A  pártfogó  felügyelői  vélemény.  A  tárgyi  bizonyítási  eszköz.  Az elektronikus adat.

Be. 163-167. §, 202-205. §, EBH2019.B.23., 20/2020. (VIII.4.) AB határozat.

- 31. A tanúvallomás.

Be. 168-182. §, 4/2020. BJE

- 32. A terhelt vallomása.

Be. 183-187. §

- 33. A szakértő alkalmazása és a szakvélemény. A tolmács.

Be. 188-201. §

- 34. A bizonyítási cselekmények.

Be. 206-213. §

A LEPLEZETT ESZKÖZÖK ÉS AZ ADATSZERZŐ TEVÉKENYSÉG

- 35. A leplezett eszköz alkalmazásának általános szabályai.

Be. 214. §, 243-251. §

- 36. A külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök.

Be. 215. §

- 37. Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök.

Be. 216-230. §

- 38. Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközökés azok alkalmazása az előkészítő eljárás és anyomozás során.

Be. 231-242. §, Be. 343.  §, Be. 356-357. §

- 39. A leplezett eszköz alkalmazásának eredménye.

Be. 252-255. §

- 40. A titkos információgyűjtés és a büntetőeljárás kapcsolata.

Be. 256-260. §

- 41. Az adatszerző tevékenység szabályai.

Be. 261-270. §

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK

- 42. A kényszerintézkedések alkalmazásának általános szabályai. A tetten ért elkövető elfogása. Az őrizet.

Be. 271-275. §,

- 43. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai (elrendelése, megszűnése és megszüntetése).

Be. 276-279. §

- 44. Távoltartás. Bűnügyi felügyelet.

Be. 280-281. §

- 45. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak a megtartását biztosító intézkedések.

Be. 282-288. §

- 46. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet tartama. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet részleges feloldása és módosítása. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet végrehajtása és magatartási szabályainak megszegése. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet megszüntetése, valamint a magatartási szabályok megváltoztatása.

Be. 289-295. §,

- 47. A letartóztatás.. A letartóztatás tartama és annak felső határa. A letartóztatás végrehajtása. A letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása. Az előzetes kényszergyógykezelés.

Be. 296-301. §, EBH2014. B.1., 10/2021. (IV.7.) AB határozat.

- 48. A kutatás. A motozás.

Be. 302-306. §

- 49. A lefoglalás.

Be. 308-323. §

- 50. Zár  alá  vétel.  Vagyonkezelés  a  lefoglalás  és  a  zár  alá  vétel  során. Elektronikus  adat  ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele.

Be. 324-334. §,

AZ ELŐKÉSZÍTŐ ELJÁRÁS ÉS A NYOMOZÁS

- 51. Az előkészítő eljárás.

Be. 339-347. § , Nyer. 94-103. §

- 52. A nyomozás: általános rendelkezések,  a  jegyzőkönyv és a  feljegyzés, kép-és hangfelvétel készítésémek elrendelése, határozat a nyomozás során.

Be. 348-355, Be. 358-368. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 61-62. §

- 53. Jogorvoslat a nyomozás során.

Be. 369-374. §

- 54. A nyomozás megindítása.

Be. 375-382. §, Nyer. 122-132. §

- 55.Afelderítés és a vizsgálat.

Be. 383-393. §, Nyer. 133-136. §, 150-155. §

- 56. Az eljárás felfüggesztése a nyomozás során. Az eljárás megszüntetésének okai, a nyomozás során megszüntetett eljárás folytatása.

Be. 394-401.

- 57. Ügyészségi  intézkedés  vagy  határozat  kilátásba  helyezése,  a  közvetítői  eljárás,  a  feltételes  ügyészi felfüggesztés. A vádemelés. Az ügyészség vádemelés után hozott határozatai.

Be. 404-406. §, 412-423. §, Be. 462/A. §,

- 58. Egyezség a bűnösség beismeréséről.Vádemelés egyezség esetén.Eljárás egyezség esetén.

Be. 407-411. §, 424. §,731-738. §, 786. § (2) bekezdés

A BÍRÓSÁGIELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA A VÁDEMELÉS ELŐTT ÉS A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

- 59. A bíróság eljárásának formái és a bírósági titkár eljárása. Jelenlét a bíróság eljárásában (vádlott, védő, ügyész jelenléte).

Be. 425-435. §

- 60. A tárgyalás nyilvánossága. A tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és rendjének fenntartása. A jegyzőkönyv, kép-és hangfelvétel készítése és az ügyiratok megismerése.

Be. 436-448. §, 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 63. §, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés

- 61.A bíróság döntései. A határozat részei. A határozat írásba foglalása. A határozat kijavítása. A határozat közlése. A határozat jogereje, végelegessége és ennek tanúsítása.

Be.449. §, 451-462. §, EBD2019.B.20., EBH2019.B.17.

- 62. A bíróság eljárása a vádemelés előtt.

Be. 463-483. §

- 63. Intézkedések a vádirat alapján.

Be. 484-498. §, EBD2019.B.10.

- 64. Előkészítő ülés. A tárgyalás előkészítésének egyéb szabályai.

Be. 499-513. §, 26/2021.(VIII.11) AB határozat

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

- 65. A tárgyalás megnyitása. A tárgyalás megkezdése. A tárgyalás folytonossága. Az eljárás felfüggesztése. Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés. Határozatok tárgyaláson kívül.

Be. 514-518. §, Be. 535-537. §

- 66. A bizonyítás szabályai az elsőfokú bírósági eljárásban.

Be. 519-534. §, 540. § 547. §

- 67. A vád módosítása. A vád ejtése. A perbeszéd, a felszólalás és az utolsó szó joga.

Be. 538-539. §, 541-546. §

- 68. A tanácskozás és a szavazás. A határozathozatal és a határozat kihirdetése.

Be. 450. §, Be. 549-550. §

- 69. A jogorvoslati nyilatkozatok. Határozat a kényszerintézkedésről. A tárgyalás berekesztése. A bíróság teendői a határozat jogerőre emelkedését követően.

Be. 551-554. §

- 70. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának tartalma, az ítélet, az eljárást megszüntető végzés, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenségéről rendelkezés, a polgári jogi igény elbírálása, a szülői felügyeleti jog megszüntetése, a szabálysértés elbírálása.

Be. 561-573. §

- 71. A bűnügyi költség. A bűnügyi költség az eljárás megszüntetése esetén. A bűnügyi költség viselése.

Be. 145. §, 402-403. §, 574-578. §

- 72. A fellebbezés.

Be. 579-588. §

A MÁSODFOKÚ ÉS HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, A MÁSODFOKÚ ÉS A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ VÉGZÉSE ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA, A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS

- 73.  A  felülbírálat  terjedelme,  tényálláshoz  kötöttség;  a megalapozatlanság,  annak  következményei  és kiküszöbölése; a súlyosítási tilalom.

Be. 589-595. §, 32/2007 BK vélemény, 76/2009. BK vélemény EBH2019. B.9., EBD.2019.B.20.19/2021. (V. 27.) AB határozat

- 74. A fellebbezés elintézésének alaki szabályai; tanácsülés, nyilvános ülés, tárgyalás.

Be. 596-603. §,

- 75. A másodfokú bíróság határozatai; az elsőfokú ítélet helybenhagyása, megváltoztatása, hatályon kívül helyezése.

Be. 604-614. §, 

- 76. Fellebbezés a másodfokú bíróság határozata ellen.

Be. 615-616. § EBH2018. B.27

- 77. A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai;  a fellebbezés elintézése, a harmadfokú bíróság határozatai.

Be. 617-625. §, EBH2018.B.27.,

- 78. A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása.

Be. 626-631. §, 20/2019. (VI. 26.) AB határozat, BH2019.220

- 79. A megismételt eljárás.

Be. 632-636. §

A RENDKÍVÜLI JOGORVOSLATOK

- 80. A perújítás okai, a perújítási indítvány.

Be. 637-640. §, 783. §, 814. §, 3/2008. BJE határozat, 6/2009. BJE határozat, 21/2020.(VIII.4.) AB határozat

- 81. A perújítási eljárás; a perújítás megengedhetősége és lefolytatása.

Be. 641-647. §, 3/2008. BJE határozat,

- 82. A felülvizsgálat okai, korlátai; a felülvizsgálati indítvány.

Be. 648-652. §, 784. §, 815. §, EBH2019. B.17., 1/2021. BJE határozat

- 83. A felülvizsgálati eljárás lefolytatása, az annak során hozott határozatok.

Be. 653-664. §

- 84. Eljárás alkotmányjogi panasz esetén; jogorvoslat a törvényesség érdekében; a jogegységi eljárás; jogegységi panasz eljárás.

Be. 665-670. §, 785. §, 816. §, Bszi.32-44. §, Bszi. 197/B. § (5) bekezdés

- 85. Az egyszerűsített felülvizsgálat.

Be. 671-675. §, 785.§ (4) bekezdés, 816. § (4) bekezdés

A KÜLÖN ELJÁRÁSOK

- 86. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás sajátosságai; a bíróságra, ügyészre, védőre, bizonyításra vonatkozó szabályok.

Be. 676-686. §, 762. § (2) bekezdés a) pont, 787. § (3) bekezdés a) pont, Nyer. 172-174. §

- 87. A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a nyomozás tartama, a kényszerintézkedések; a feltételes ügyészi felfüggesztés, a tárgyalásra, továbbá a külön-és a különleges eljárásokra vonatkozó eltérő szabályok.

Be. 687-694. §, Nyer. 170-171. §,175-176. §

- 88. A katonai büntetőeljárás hatálya, a bíróság összetétele, illetékessége, az ügyészség és a katonai nyomozó hatóság.

Be. 695-718. §, 762. § (2) bekezdés b) pont, 51/2007. BK vélemény, 1/2018. BJE.

- 89.Eljárás mentességet élvező személyek ügyében. Specialitás szabályán alapuló mentesség.

Be. 719-721/A. §, Nyer. 177. §, , EBH2019. B.15.

- 90. Eljárás bíróság elé állítás esetén.

Be. 722-730. §, 786. § (1) bekezdés, 817. § (1) bekezdés, Nyer. 178. §, 

-91. Büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás.

Be. 739-746. §, 694. § (1) bekezdés, 786. § (3)-(4) bekezdés, 817. § (2)-(3) bekezdés

- 92. Eljárás távollévő terhelttel szemben; valamint a külföldön tartózkodó terhelt távollétében.

Be. 747-756. §, 694. § (2) bekezdés, 786. § (5) bekezdés, 817. § (4) bekezdés, Nyer. 179-182. §

- 93. Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás.

Be. 757-761. §

- 94. Eljárás közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény esetén.

Be. 817/A. §. – 817/W. §, Nyer. 185/A. §-185/D. §

- 95. Eljárás vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében.

Be. 818-826. §

- 96. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén.

Be. 827-836. §

A  KÜLÖNLEGES  ELJÁRÁSOK  ÉS  A  BÜNTETŐELJÁRÁSHOZ  KAPCSOLÓDÓ  EGYÉB ELJÁRÁSOK

- 97. A különleges eljárások általános szabályai; az egyes különleges eljárások.

Be. 837-843. §, 5/2020. BJE.

- 98. Az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítás és a visszatérítés.

Be. 844-857. §, 138/2018. Korm. rendelet1-7. §

- 99. Kegyelem a büntetőeljárásban; a bűnügyi költség és a rendbírság mérséklése vagy elengedése.

Be. 858-865. §


Honlap készítés