A/3 Gazdasági jog


Tételsor

Az aktuális "A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2020. 08. 13.

 

A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1. A jogi személy jogképessége, a létesítés szabadsága, a létesítő okirat, a jogi személyek nyilvántartása, létesítésének érvénytelensége. A jogi személy jogutód nélküli megszűnése.

Ptk. 3:1. §-3:15. §, 3:48. §

- 2. A jogi személy szervezete és képviselete, a jogi személy törvényes működésének biztosítékai.

Ptk. 3:16. §-3:31 §

- 3. A jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása. A jogi személyek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának közös szabályai.

Ptk. 3:39. §-3:47. §, Átaltv. 2. §-21. §,

 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

- 4. A gazdasági társaságok közös szabályai. Választott bírósági eljárás lehetősége. Befolyásszerzés.

Ptk. 3:88. §-3:93. §,3:324. §

- 5. A gazdasági társaság alapítása, a létesítő okirat módosítása. A vagyoni hozzájárulás és elmulasztásának következményei. Az előtársaság.

Ptk. 3:94. §-3:101. §

- 6. A gazdasági társaságok szervezetére vonatkozó közös szabályok. Az ügyvezetés, felügyelő bizottság, állandó könyvvizsgáló.

Ptk. 3:109. §-3:132. §

- 7. A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata. A gazdasági társasági szabályozásban a kisebbségvédelem, a tag kizárása.

Ptk. 3:35. §-3:37. §, 3:103. §-3:107. §

- 8. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának általános szabályai.

Ptk. 3:133. §-3:137. §, Átaltv. 22. §

- 9. A közkereseti társaság, a betéti társaság.

Ptk. 3:138. §-3:158. §

- 10. A korlátolt felelősségű társaság, ideértve az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

Ptk. 3:159. §-3:173. §; 3:184. §-3:187. §; 3:188. §-3:197. §; 3:207. §-3:209. §

- 11. A részvénytársaságra vonatkozó általános rendelkezések, a részvénytársaság alapítása.

Ptk. 3:210. §-3:212. §,3:249. §-3:252. §; 3:261. §-3:265. §, 3: 322. § - 3:323. §

- 12. A részvénytársaság szervezete, a részvényesi jogok és kötelezettségek (zártkörűen működő részvénytársaság és nyilvánosan működő részvénytársaság esetén).

Ptk. 3:253. §-3:260. §; 3:266. §-3:267. §; 3:268. §-3:292. §

- 13. Részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére, szétválására vonatkozó külön szabályok. A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályok. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése. Egyszemélyes részvénytársaság,

Ptk. 3:318. §-3:321. §, 3: 322. §-3:32. §, Átaltv. 23. §- 29. §

A SZÖVETKEZET

- 14. A szövetkezet fogalma, létesítése, tagsága, létesítő okirata, a tagok vagyoni hozzájárulása, átalakulása, megszűnése.

Ptk. 3:325. §-3:334. §, 3:366. §-3:367. §

- 15. A szövetkezet szervezete.

Ptk. 3:335. §-3:353. §

- 16. A szövetkezeti tagsági jogviszony, kisebbségvédelem.

Ptk. 3:354. §-3:367. §,

 

AZ EGYESÜLÉS

- 17. Az egyesülés fogalma, létesítése, tagsági és vagyoni viszonyai, a taggyűlés (beleértve a taggyűlés hatáskörét és a döntéshozatal szabályait).

Ptk. 3:368. §, 3:370. §-3:373. §

- 18. Az egyesülés ügyvezetése, képviselete, csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése, elszámolási szabályok és vagyonmegosztási szabályok az egyesülés megszűnése esetén.

Ptk. 3:373. §-3:377. §,

 

A CIVIL SZERVEZETEK

- 19. Az egyesülési jog alapján létrehozható szervezetek. A civil szervezetek nyilvántartásának általános szabályai. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés szabályai.

Civiltv. 3. §-8. §, 13. §-26. §

- 20. A civil szervezet nyilvántartásba vétele iránti eljárás, , a változásbejegyzési és törlési eljárás. Az eljárás megindítása iránti kérelem alaki és tartalmi elemei. A bíróság eljárása. Jogorvoslatok.

Cnytv. 1. §-46/B. §

 

AZ EGYESÜLET ÉS A KÖZTESTÜLET

- 21. Az egyesület fogalma, létesítése, alapszabálya, tagsága, szervei.

Ptk. 3:63. §-3:70. §;3:71. §-3:82. §

- 22. Az egyesület megszűnése.

Ptk. 3:83. §-3:86. §

- 23. A köztestület.
2006. évi LXV. törvény 8/A. §

 

AZ ALAPÍTVÁNY

- 24. Az alapítvány fogalma, létesítése (beleértve a végintézkedéssel történő alapítást is), vagyona.

Ptk. 3:378. §-3:390. §

- 25. Az alapítvány alapító okirata, az alapítói jogok gyakorlása, az alapítvány szervei.

Ptk. 3:391. §-3:401. §

- 26. Az alapítvány átalakulása és megszűnése.

Ptk. 3:402.§-3:404.§

- 27. A vagyonkezelő alapítványok státusza, alapítása, tevékenysége és szervezete. Az alapítói jogok gyakorlása.

A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 1. §-8. §,

 

A CÉGNYILVÁNTARTÁS

- 28. A cégeljárás alapvető rendelkezései, a cég fogalma, cégnév, székhely, telephely, fióktelep, képviselet, cégjegyzés.

Ctv. 2. §-9. §

- 29. A tag és a vezető tisztségviselő eltiltása. A nonprofit gazdasági társaság.

Ctv. 9/B. § -9/F. §

- 30. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelesége, a papír alapú, valamint az elektronikus cégiratok. A Cégközlöny.

Ctv. 10. §-17. §, 20. §-22. §

- 31. A cégjegyzék, annak tartalma (valamennyi cég esetén, szükség szerinti adatok és cégformánkénti specifikus adatok). A cégjegyzékbe történő bejegyzés típusai (kérelemre történő, hivatalból, automatikus).

Ctv. 23. §-29. §

- 32. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás, az egyszerűsített cégeljárás.

Ctv. 32. §-48. §

- 33. Jogorvoslatok.

Ctv. 64. §-71/A. §

- 34. A törvényességi felügyeleti eljárás, a felügyelőbiztos. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások: ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás.

Ctv. 72. §-84. §, 89. §-91. §

- 35. A kényszertörlési eljárás.

Ctv. 116. §-118/C. §

- 36. Végelszámolási eljárás, egyszerűsített végelszámolás

Ctv. 94. §-115/A. §

- 37. Vagyonrendezési eljárás.

Ctv. 119. §-124/C. §.

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

- 38. Az egyéni vállalkozó jogalanyisága. Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének szabályai, eljáró hatóságok feladatai. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása. Az egyéni vállalkozói tevékenység, az egyéni vállalkozó gazdálkodó tevékenységének korlátolt felelősségű társaságként való továbbfolytatása.

Evtv. 1. §- 13. §, 15. §-16. §, 19/C. §-19/D. §

- 39. Az egyéni cég alapítása

Evtv. 21.§- 25.§

- 40. Az egyéni cég vagyona és felelőssége. Az egyéni cég működése. Az egyéni cég átalakulása, megszűnése.

Evtv.26. §- 34. §

 

A CSŐD- ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

-  41. Csődeljárás és felszámolási eljárás közös szabályai (a Cstv. hatálya, a csődeljárás és felszámolási eljárás fogalma, a hitelező és az adós fogalma, a csődvagyon, a hitelezői választmány, a bírósági hatáskör, illetékesség; az eljárás eltérő sajátosságai a Pp.-hez képest.)

Cstv.1. §-6. §

- 42. Csődeljárás szabályai: a csődeljárásmegindítása; a fizetési haladék; a  vagyonfelügyelő kirendelése, felmentése, feladata, jogai, kötelezettségei, felelőssége; a csődeljárás lefolytatása, a csődegyezség és annak hatálya; a csődeljárás megszüntetése, csődeljárás befejezetté nyilvánítása.

Cstv.7. §-21/C. §

- 43. A felszámolási eljárás szabályai:

> felszámolási eljárás kezdeményezése, fizetésképtelenség megállapítása, felszámolás elrendelése, felszámolás elrendelésének közzététele, joghatásai;
>felszámoló kirendelése, felmentése, a felszámoló eljárása, jogai, kötelezettségei, felelőssége, a felszámolóbiztos kijelölése, feladatai, a felszámolóra, felszámolóbiztosra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok;
>felszámolási eljárás lefolytatása, felszámolási eljárás hatása a folyamatban lévő eljárásokra, a felszámolási eljárás megszüntetése;
> kifogás a felszámoló intézkedései, mulasztásai ellen, a kifogás elbírálása;
> egyezség a felszámolási eljárásban;
> adós vagyonának értékesítése a felszámolási eljárásban;
> a felszámolási eljárás befejezése, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése;
> az egyszerűsített felszámolás;
> a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések;
> adós korábbi fedezetelvonó ügyleteinek megtámadása;
> felelősség a felszámolási eljárás során a ki nem egyenlített hitelezői követelésekért, a felelősség megállapítása iránt indított eljárások;
> a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések.

Cstv.22.§-70.§ (2/2008. PJE, 4/2013 PJE, 2/2015. PJE)

 

TOVÁBBI A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

- 44. Az Országos Betétbiztosítási Alap. Az Alap által biztosított betétek. Az Alap által fizetett kártalanítás.

Hpt. 209. § - 216. §

- 45. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.

1996. évi LVII. törvény II-VI. fejezet

- 46. A közbeszerzési eljárás főbb szabályai (az ajánlatkérők, közbeszerzési eljárás tárgya, közbeszerzési eljárás fajtái, közbeszerzési szerződések, jogorvoslati eljárás szabályai)

A Kbt. III. fejezet 5.§-a, 8.§-a, VI. fejezet 49.§-a, a XX. fejezet 130-143. §-a és a XXI. fejezet 144. §-a főbb rendelkezéseinek ismerete szükséges

- 47. Az értékpapírok forgalomba hozatalának módja, általános szabályai, értékpapír átalakítása. Az allokáció.

Tpt. 6.§-12/A. §, 47.§-51.§

- 48. A nemzeti vagyon. Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban. A nemzeti vagyon fogalma, fajtái, védelme, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapvető szabályai.

Alaptörvény 38-39. cikk, Ptk. 3:405. §, 3:406. §, Vagyontörvény I-III. fejezet

- 49. Az állami vagyon, az állami vagyonnal való gazdálkodás és az állami vagyon elidegenítésének szabályai. Az önkormányzati vagyon.

Vagyontörvény 1-3. §, 23-24. §, 27. §, 29. §, 33-36. §, , Mötv. 108-108/B. §, 109. § (1)-
(4) bekezdés

Honlap készítés