A/3 Gazdasági jog


Tételsor

Az aktuális "A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG" tételsor innen tölthető le. (pdf)

 

Ajánlott könyvek

 

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő
e-mail címen: novissima@novissima.hu
és telefonszámon: +36203557125
illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2018. 07. 31.

 

A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1. A jogi személy jogképessége, a létesítés szabadsága, a létesítő okirat, a jogi személy nyilvántartása, létesítésének érvénytelensége.

Ptk. 3:1.§-3:15.§

- 2. A jogi személy szervezete és képviselete.

Ptk. 3:16.§-3:31.§

- 3. A jogi személy jogutód nélküli megszűnése, továbbá átalakulása, egyesülése, szétválása általában és egyes jogi személy típusok esetén.

Ptk. 3:39.§-3:48.§

 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

- 4. A gazdasági társaságok közös szabályai. Választott bírósági eljárás lehetősége. Befolyásszerzés.

Ptk. 3:88.§-3:93.§,3:324.§

- 5. A gazdasági társaság alapítása, a létesítő okirat módosítása. A vagyoni hozzájárulás és elmulasztásának következményei. Az előtársaság.

Ptk. 3:94.§-3:102.§,

- 6. A gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok. Az ügyvezetés, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló.

Ptk. 3:109.§-3:132.§,

- 7. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata
Ptk. 3:35.§-3:37.§,

- 8. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának általános szabályai.

Ptk. 3:133.§-3:137.§,

- 9. A részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére és szétválasztására vonatkozó külön szabályok, jogutód nélküli megszűnése és az egyszemélyes részvénytársaság

Ptk. 3:318.§-3:323.§,

- 10. A közkereseti társaság, a betéti társaság.

Ptk. 3:138.§-3:158.§,

- 11. A korlátolt felelősségű társaság, ideértve az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

Ptk. 3:159.§-3:173.§; 3:184.§-3:187.§; 3:188.§-3:197.§; 3:207.§-3:209.§

- 12. A részvénytársaságra vonatkozó általános rendelkezések, a részvénytársaság alapítása.

Ptk. 3:210.§-3:212.§,3:249.§-3:252.§; 3:261.§-3:265.§;

- 13. A részvénytársaság szervezete, a részvényesi jogok és kötelezettségek (zártkörűen működő részvénytársaság és nyilvánosan működő részvénytársaság esetén).
Ptk. 3:253.§-3:260.§; 3:266.§-3:267.§; 3:268.§-3:292.§;

 

A SZÖVETKEZET

- 14. A szövetkezet fogalma, létesítése, tagsága és megszűnésének, átalakulásának, valamint a kisebbségvédelem esetei.

Ptk. 3:325.§-3:334.§, 3:354.§-3:367.§;

- 15. A szövetkezet szervei.

Ptk. 3:335.§-3:353.§,

 

AZ EGYESÜLÉS

- 16. Az egyesülés fogalma, létesítése, vagyoni viszonyai, a taggyűlés (beleértve a taggyűlés hatáskörét és a döntéshozatal szabályait).

Ptk. 3:368.§-3:372.§, 3:354.§-3:367.§

- 17. Az egyesülés ügyvezetése, képviselete, csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése, elszámolási szabályok és vagyonmegosztási szabályok az egyesülés megszűnése esetén.

Ptk. 3:373.§-3:377.§,

 

A CIVIL SZERVEZETEK

- 18. Az egyesülési jog alapján létrehozható szervezetek.

Civiltv. 3-5.§, 7-8.§

- 19. A civil szervezetek nyilvántartásának általános szabályai.

Civiltv. 13-15.§.

- 20. A bíróság feladata az alapítvány és az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtását követően.

Cnytv. 1-5.§, 28-34.§, 51-52.§, 63.§

 

AZ EGYESÜLET ÉS A KÖZTESTÜLET

- 21. Az egyesület fogalma, létesítése, alapszabálya, tagsága, szervei.

Ptk. 3:63.§-3:70.§;3:71.§-3:82.§

- 22. Az egyesület megszűnése.

Ptk. 3:83.§-3:86.§,

- 23. A köztestület.

2006. évi LXV. törvény 8/A.

 

AZ ALAPÍTVÁNY

- 24. Az alapítvány fogalma, létesítése (beleértve a végintézkedéssel történő alapítást is), vagyona.

Ptk. 3:378.§-3:390.§,

- 25. Az alapítvány alapító okirata, az alapítói jogok gyakorlása, az alapítvány szervei.

Ptk. 3:391.§-3:401.§

- 26. Az alapítvány átalakulása és megszűnése.

Ptk. 3:402.§-3:404.§,

 

A CÉGNYILVÁNTARTÁS

- 27. A cégeljárás alapvető rendelkezései, cég, cégnév, székhely, telephely, fióktelep, képviselet, cégjegyzés. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelesége, a papír alapú, valamint az elektronikus cégiratok. A Cégközlöny.

Ctv. 2.§-9.§,10.§-17.§, 20.§-21/B.§

- 28. A cégjegyzék, annak tartalma (valamennyi cég esetén, szükség szerinti adatok és cégformánkénti specifikus adatok). A cégjegyzékbe történő bejegyzés típusai (kérelemre történő, hivatalból, automatikus).

Ctv. 23.§-29.§,

- 29. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás, hiánypótlás nélküli elutasítás, egyszerűsített cégeljárás.

Ctv. 32.§-48.§,

- 30. Jogorvoslatok.

Ctv. 64.§-71/A.§,

- 31. A törvényességi felügyeleti eljárás, a felügyelőbiztos. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások, zárgondnok, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás.

Ctv. 72.§-85.§,89.§-91.§,

- 32. A kényszertörlési eljárás.

Ctv. 116.§-118/C.§,

- 33. Végelszámolási eljárás, egyszerűsített végelszámolás

Ctv. 94.§-115/A.§,

- 34. Vagyonrendezési eljárás.

Ctv. 119.§-124.§

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

- 35. Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének szabályai, eljáró hatóságok feladatai. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása. Az egyéni vállalkozói tevékenység. 2009.évi CXV. törvény 1.§- 13.§, 15.§-16-§

- 36. Az egyéni cég alapítása.

2009.évi CXV. törvény 21.§- 25.§

- 37. Az egyéni cég vagyona és felelőssége. Az egyéni cég működése. Az egyéni cég átalakulása, megszűnése.

2009.évi CXV. törvény 26.§- 34.§

 

A CSŐD- ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS

- 38. Csődeljárás és felszámolási eljárás közös szabályai (a Cstv. hatálya, az adós fogalma, a csődvagyon, a hitelezői választmány, a bírósági hatáskör, illetékesség; az eljárás eltérő sajátosságai a Pp.-hez képest.)

Cstv.1.§-6.§

- 39. Csődeljárás szabályai: a csődeljárás kezdeményezése; a fizetési haladék; a vagyonfelügyelő kirendelése, felmentése, feladata, jogai, kötelezettségei, felelőssége; a csődeljárás lefolytatása, a csődegyezség és annak hatálya; a csődeljárás megszüntetése, csődeljárás befejezetté nyilvánítása.

Cstv.7.§-21/C.§

- 40. A felszámolási eljárás szabályai:

- felszámolási eljárás kezdeményezése, fizetésképtelenség megállapítása, felszámolás elrendelése, felszámolás elrendelésének közzététele, joghatásai;

- felszámoló kirendelése, felmentése, a felszámoló feladatköre, jogai, kötelezettségei, felelőssége, a felszámolóbiztos kijelölése, feladatai, a felszámolóra, felszámolóbiztosra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok;

- felszámolási eljárás menete, felszámolási eljárás hatása a folyamatban lévő eljárásokra;

- felszámolási eljárás megszüntetése;

- kifogás a felszámoló intézkedései, mulasztásai ellen, a kifogás elbírálása;

- egyezség a felszámolási eljárásban;

- adós vagyonának értékesítése a felszámolási eljárásban;

- a felszámolási eljárás befejezése, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése;

- az egyszerűsített felszámolás;

- adós korábbi fedezetelvonó ügyleteinek megtámadása;

- felelősség a felszámolási eljárás során a ki nem egyenlített hitelezői követelésekért, a felelősség megállapítása iránt indított eljárások.

Cstv.22.§-63/B.§ (2/2008. PJE, 4/2013 PJE, 2/2015. PJE)

 

TOVÁBBI A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

- 41. Az Országos Betétbiztosítási Alap. Az Alap által biztosított betétek. Az Alap által fizetett kártalanítás.

Hpt. 209. § - 216. §

- 42. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.

1996. évi LVII. törvény II-VI. fejezet

- 43. A közbeszerzési eljárás főbb szabályai (az ajánlatkérők, közbeszerzési eljárás tárgya, közbeszerzési eljárás fajtái, közbeszerzési szerződések, jogorvoslati eljárás szabályai)
A Kbt. III. fejezet 5.§-a, 8.§-a, VI. fejezet 49.§-a, a XX. fejezet 130-143. §-a és a XXI. fejezet 144. §-a főbb rendelkezéseinek ismerete szükséges

- 44. Az értékpapírok forgalomba hozatalának módja, általános szabályai, értékpapír átalakítása. Az allokáció.

Tpt. 6. §, 47-51 §

- 45. A közvagyonra vonatkozó legfontosabb rendelkezések, az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban (a nemzeti vagyon fogalma, fajtái, védelme, a közvagyonnal való gazdálkodás alapvető szabályai, az állam képviselete a polgári jogi jogviszonyokban)

Alaptörvény 38-39. cikk, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I-III. fejezet, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1-3. §,
23-24. §, 27. §, 29. §, 33-36. §, Ptk. 3:405. §, 3:406. §, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108-108/B. §, 109. § (1)-(4)
bekezdés

Honlap készítés