A/3 Gazdasági jog


Tételsor

Az aktuális "A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2023. augusztus 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 01. 02.

 

A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- 1. A jogi személy jogképessége, a létesítés szabadsága, a létesítő okirat, a jogi személyek nyilvántartása, létesítésének érvénytelensége. A jogi személy jogutód nélküli megszűnése.

Ptk. 3:1. §-3:15. §, 3:48. §

- 2. A jogi személy szervezete és képviselete, a jogi személy törvényes működésének biztosítékai.

Ptk. 3:16. §-3:38 §

- 3. A jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása. A jogi személyek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának közös szabályai.

Ptk. 3:39. §-3:47. §, Átaltv. 2. §-21. §,

 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

- 4. A gazdasági társaságok közös szabályai (általános rendelkezések). Választott bírósági eljárás lehetősége. Befolyásszerzés.

Ptk. 3:88. §-3:93. §,3:324. §, 8:2. §

- 5. A gazdasági társaság alapítása, a létesítő okirat módosítása. A vagyoni hozzájárulás és elmulasztásának következményei. Az előtársaság.

Ptk. 3:94. §-3:101. §

- 6. A gazdasági társaságok szervezetére vonatkozó közös szabályok. Az ügyvezetés, felügyelő bizottság, állandó könyvvizsgáló egyéb társasági szervek.

Ptk. 3:109. §-3:132. §

- 7. A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata. A gazdasági társasági szabályozásban a kisebbségvédelem, a tag kizárása.

Ptk. 3:35. §-3:37. §, 3:103. §-3:108. §

- 8. A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának általános szabályai.

Ptk. 3:133. §-3:137. §, Átaltv. 22. §

- 9. A közkereseti társaság, a betéti társaság.

Ptk. 3:138. §-3:158. §

- 10. A korlátolt felelősségű társaság, ideértve az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

Ptk. 3:159. §-3:173. §; 3:184. §-3:197. §; 3:207. §-3:209. §

- 11.    Korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása

Ptk. 3:198. § - 3:206. §

- 12. A részvénytársaságra vonatkozó általános rendelkezések, a részvénytársaság alapítása.

Ptk. 3:210. §-3:212. §; 3:249. §-3:252. §; 3:261. §-3:265. §

- 13. A részvénytársaság szervezete, a részvényesi jogok és kötelezettségek (zártkörűen működő részvénytársaság és nyilvánosan működő részvénytársaság esetén).

Ptk. 3:253. §-3:260. §; 3:266. §-3:267. §; 3:268. §-3:292. §

- 14.    Részvénytársaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása

Ptk. 3:293. § - 3:317.§

- 15. Részvénytársaságok átalakulására, egyesülésére, szétválására vonatkozó külön szabályok. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése. Egyszemélyes részvénytársaság. A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályok.

Ptk. 3:318. §-3:321. §, 3: 322. §-3:32. §, Átaltv. 23. §- 29. §

A SZÖVETKEZET

- 16. A szövetkezet fogalma, létesítése, tagsága, létesítő okirata, a tagok vagyoni hozzájárulása, átalakulása, egyesülése, szétválása

Ptk. 3:325. §-3:334. §, 3:366. §, Átaltv. 33. §

- 17. A szövetkezet szervezete.

Ptk. 3:335. §-3:353. §

- 18. A szövetkezeti tagsági jogviszony, kisebbségvédelem.

Ptk. 3:354. §-3:367. §,

 

A CIVIL SZERVEZETEK

- 19. Az egyesülési jog alapján létrehozható szervezetek. A civil szervezetek nyilvántartásának általános szabályai. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés szabályai.

Ectv. 3. §-8. §, 13. §-26. §

- 20. A civil szervezet nyilvántartásba vétele iránti eljárás, , a változásbejegyzési és törlési eljárás. Az eljárás megindítása iránti kérelem alaki és tartalmi elemei. A bíróság eljárása. Jogorvoslatok.

Cnytv. 1. §-46/B. §

 

AZ EGYESÜLET ÉS A KÖZTESTÜLET

- 21. Az egyesület fogalma, létesítése, tagsága, alapszabálya, szervei.

Ptk. 3:63. §-3:70. §;3:71. §-3:82. §

- 22. Az egyesület megszűnése.

Ptk. 3:83. §-3:86. §

- 23. A köztestület.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §

 

AZ ALAPÍTVÁNY

- 24. Az alapítvány fogalma, létesítése (beleértve a végintézkedéssel történő alapítást is), vagyona.

Ptk. 3:378. §-3:390. §

- 25. Az alapítvány alapító okirata, az alapítói jogok gyakorlása, az alapítvány szervei.

Ptk. 3:391. §-3:401. §

- 26. Az alapítvány átalakulása és megszűnése.

Ptk. 3:402.§-3:404.§

- 27. A vagyonkezelő alapítványok státusza, alapítása, tevékenysége és szervezete. Az alapítói jogok gyakorlása.

A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 1. §-8. §,

- 28. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok státusza, alapítása, tevékenysége, közfeladat-ellátása és szervezete.
A közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény törvény I-IV. fejezet (1. § - 21. §)

A CÉGNYILVÁNTARTÁS

- 29. A cégeljárás alapvető rendelkezései, a cég fogalma, cégnév, székhely, telephely, fióktelep, képviselet, cégjegyzés.

Ctv. 2. §-9. §

- 30. A tag és a vezető tisztségviselő eltiltása. A nonprofit gazdasági társaság.

Ctv. 9/B. § -9/F. §

- 31. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelesége, a papír alapú, valamint az elektronikus és az elektronikus okirattá alakított cégiratok megismerése. A cégekre vonatkozó közlemények közzététele.

Ctv. 10. §-17/A. §, 20. §-22. §

- 32.    Az online alapított cég és online alapított cég cégbejegyzési eljárása

Ctv. 9/G. §, 49. §

- 33. A cégbejegyzési eljárás, az egyszerűsített cégeljárás. A változásbejegyzési eljárás
eltérő szabályai, a létesítő okirat módosítása.

Ctv. 32. §-39/B. §; 44. §-48. §; 50. §-51. §

- 34. Jogorvoslatok.

Ctv. 64. §-71/A. §

- 35. A törvényességi felügyeleti eljárás, a felügyelőbiztos. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások: ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás, a közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti társaság valamennyi beltagja, vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás

Ctv. 72. §-84. §, 89. §-92. §

- 36. A kényszertörlési eljárás.

Ctv. 116. §-118/C. §

- 37. Végelszámolási eljárás, egyszerűsített végelszámolás

Ctv. 94. §-115/A. §

- 38. Vagyonrendezési eljárás.

Ctv. 119. §-124/C. §.

 

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

- 39. Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának feltételei. Az  egyéni  vállalkozó jogalanyisága. Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének és a változások bejelentésének szabályai, eljáró hatóságok feladatai. Az egyéni vállalkozók nyilvántartása. Az egyéni vállalkozói tevékenység, a tevékenység szüneteltetése és az egyéni vállalkozó tevékenység folytatására való jogosultság megszűnése. Az egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzése. Az egyéni vállalkozó felelőssége az egyéni vállalkozói tevékenységből eredő kötelezettségeiért. Az egyéni vállalkozó gazdálkodó tevékenységének korlátolt felelősségű társaságként való továbbfolytatása.

Evectv. 1. §-9. §; 11. §-19. §, 19/A. §-19/D. §; az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-2. §, 7. §-9. §

- 40. Az egyéni cég fogalma és alapítása.
Evectv. 20.§- 25.§

- 41. Az egyéni cég vagyona és felelőssége. Az egyéni cég működése. Az egyéni cég átalakulása, megszűnése.

Evtv.26. §- 34. §

 

A    CSŐDELJÁRÁS,    FELSZÁMOLÁSI    ELJÁRÁS    ÉS    A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ELJÁRÁS

-  42. Csődeljárás és felszámolási eljárás közös szabályai (a Cstv. hatálya, a csődeljárás és felszámolási eljárás fogalma, a hitelező és az adós fogalma, a csődvagyon, a hitelezői választmány, a bírósági hatáskör, illetékesség; az eljárás eltérő sajátosságai a Pp.-hez képest.)

Cstv.1. §-6. §

- 43. Csődeljárás szabályai: a csődeljárás megindítása; a fizetési haladék; a vagyonfelügyelő kirendelése, felmentése, feladata, jogai, kötelezettségei, felelőssége; a csődeljárás lefolytatása, a csődegyezség, annak jóváhagyása és hatálya; a csődeljárás megszüntetése, csődeljárás befejezetté nyilvánítása.

Cstv.7. §-21/C. §

- 44. A felszámolási eljárás szabályai:

> felszámolási eljárás kezdeményezése, fizetésképtelenség megállapítása, felszámolás elrendelése, felszámolás elrendelésének közzététele, joghatásai;
>felszámoló kirendelése, felmentése, a felszámoló eljárása, jogai, kötelezettségei, felelőssége, a felszámolóbiztos kijelölése, feladatai, a felszámolóra, felszámolóbiztosra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok;
>felszámolási eljárás lefolytatása, felszámolási eljárás hatása a folyamatban lévő eljárásokra, a felszámolási eljárás megszüntetése;
> kifogás a felszámoló intézkedései, mulasztásai ellen, a kifogás elbírálása;
> egyezség a felszámolási eljárásban;
> adós vagyonának értékesítése a felszámolási eljárásban;
> a felszámolási eljárás befejezése, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése;
> az egyszerűsített felszámolás;
> a stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozó eltérő rendelkezések;
> adós korábbi fedezetelvonó ügyleteinek megtámadása;
> felelősség a felszámolási eljárás során a ki nem egyenlített hitelezői követelésekért, a felelősség megállapítása iránt indított eljárások;
> a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések.

Cstv. 22.§-70.§, 79/A. §-80. § (2/2008. PJE, 4/2013 PJE, 2/2015. PJE)

- 45. A szerkezetátalakítási eljárás szabályai:
>  szerkezetátalakítási eljárás indításának feltételei, szerkezetátalakítással érintett felek,
>  szerkezetátalakítási eljárás megindítása
>  szerkezetátalakítási szakértő és annak feladatai
>  szerkezetátalakítási eljárásban elrendelt moratórium
>  szerkezetátalakítás meghiúsulása, szerkezetátalakítási eljárás megszüntetése
>  szerkezetátalakítási terv tartalma, megszavazása, bírósági jóváhagyása, bírósági határozat elleni jogorvoslat
> a szerkezetátalakításhoz kapcsolódó ügyletek, finanszírozások védelme.
(Szát.1. §-4. §. 6-22. §, 23. §-32. §. 33. §-39. §, 40. §-64. §,65. §

TOVÁBBI A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

- 46. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). Az OBA által biztosított betétek. Az Alap által fizetett kártalanítás, a kifizetett betétkövetelések átszállása az OBA-ra.

Hpt. 209. § - 217. §, 219. §

- 47. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.

Tpvt. II-VI. fejezet

- 48. A közbeszerzési eljárás főbb szabályai (az ajánlatkérők, közbeszerzési eljárás tárgya, közbeszerzési eljárás fajtái, ajánlattevőre, részvételre jelentkezőre és az alvállalkozóra vonatkozó kizáró okok, közbeszerzési szerződések és azok módosítása, megszüntetése, a jogorvoslati eljárás szabályai)

A Kbt. II. fejezet 3. § a) pont, III. fejezet 4. §-a, 5.§-a, 8.§-a, VI. fejezet 49.§-a, 50. §-a, a XI. fejezet 62. §; XV. fejezet 81. §-82. §; 85. §; 90. §; 95-96. §; 98. §; XX. fejezet 130-143. §-a és a XXI. fejezet 144. §-a és 145. §-a a főbb rendelkezéseinek ismerete szükséges

- 49. Az értékpapírok előállítása, forgalomba hozatalának módja, általános szabályai, értékpapír átalakítása. Az allokáció. A kötvény.

Tpt. 6.§-12/A. §, 47.§-51.§

- 50. A nemzeti vagyon. Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban. A nemzeti vagyon fogalma, fajtái, védelme, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapvető szabályai vagyonkezelői jog, állami kizárólagos gazdasági tevékenységei.

Alaptörvény 38-39. cikk, Ptk. 3:405. §, 3:406. §, Nemzeti vagyontörvény 1. §; 4. §-6. §; 7. § - 8. § (1-(5) bekezdés; 12. §; 13. §

- 51. Az állami vagyon, az állami vagyonnal való gazdálkodás és az állami vagyon elidegenítésének szabályai.

Állami vagyontörvény I. fejezet; IV. fejezet 23-24. §; 27. §; 29. §-30. §; 33-37. §

- 52. Az önkormányzati vagyon.

Mötv. 108-108/C. §; 109. § (1)-(5) bekezdés

- 53.    Pénzügyi intézmények fajtái, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

Hpt. 3. §, 7. §-11. §

- 54.    Biztosítók, viszontbiztosítók.

Bit. 6. §-21. §


 

Honlap készítés