A/1 Polgári jog és családjog


Tételsor

Az aktuális "A/1. A POLGÁRI JOG ÉS A CSALÁDJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2023. augusztus 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 01. 02.

 

A POLGÁRI JOG ALAPELVEI

- 1. A Polgári Törvénykönyv hatálya és alapelvei

Ptk. 1:1. §-1:6. §; Ptké. 1. §

 

AZ EMBER, MINT JOGALANY

- 2. A jogképesség szabályai

Ptk. 2:1. §-2:4. §

- 3. A cselekvőképesség szabályai

a gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 2. §, 4. §-5. §, 9. §, 11. §; Ptk. 2:8. §-2:41. §; Ptké. 2. §-7. §

- 4. A holtnak nyilvánítás

Mintatétel Dr. Kincses Attila Polgári jog I. - Alapelvek, az ember, mint jogalany, a személyiségi jogok, a dologi jog című szakvizsga kézikönyvéből.

Ptk. 2:5.§-2:7. §; (PK 1.);

 

A SZEMÉLYISÉGI JOGOK

- 5. A személyiségi jogok általános védelme. A nevesített személyiségi jogok

Ptk. 2:42. §-2:50. §

- 6. A személyiségi jogok megsértésének szankciói. A sérelemdíj. A személyiségi jogok érvényesítése

Ptk. 2:51. §,-2:54. §; Ptké. 8. §

A  Stockholmi  Nyilatkozat  szellemében  az  IHRA  Antiszemitizmus-  és  Holokauszttagadás Bizottságának felhívására az IHRA 2016. május 26-i bukaresti plenáris ülésén elfogadta az „antiszemitizmus” alábbi definícióját, amelyet ennél a tételnél tudni kell:
„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az antiszemitizmus verbális és fizikai megnyilvánulásai zsidó és nem zsidó személyekre  és/vagy  e  személyek  vagyonára,  a  zsidó  közösségi  intézményekre  és  vallási létesítményekre irányulnak.”

- 7. A szerzői és a kapcsolódó jogok védelme

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény I-IV., XI. fejezetei, 94. §-94/B. §; Ptk. 2:55. §

 

A DOLOGI JOG

- 8. A birtok és a birtokvédelem. A jogalap nélküli birtoklás

Ptk. 5:1. §-5:12. §; Ptké. 42. §-43. §; (PK 29., PK 31.)

- 9. A tulajdonjog tárgyai. A tulajdonjog tartalma

Ptk. 5:13. §-5:23. §; 5:30. §; Ptké. 44. §

- 10. A szomszédjogok, a szükséghelyzet, a közérdekű használat. A túlépítés

a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény; Ptk. 5:24. §-5:29. §; Ptké. 45. §

- 11. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A tulajdonjog védelme

Ptk. 5:31. §-5:37. §; Ptké. 46. §

- 12. A tulajdonjog megszerzésének esetei

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 1. §-21/A. §, Ptk. 5:38. §-5:72. §; Ptké. 47. §-48. §; (PK 4., PK 6.)

- 13. A közös tulajdon. A közös tulajdon megszüntetése

Ptk. 5:73. §-5:84. §; (PK 9. III., IV., VII. pontja, 1/2008. (V.19.) PK vélemény VIII. pontja, 1/2017. (IX.11.) PK vélemény)

- 14. A társasháztulajdon

Ptk. 5:85.§; a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

- 15. A zálogjog létrejötte, a zálogjoggal biztosított követelés, a zálogjog tárgya, a felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt

Ptk. 5:86.§-5:111.§; Ptké. 49. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény 28. §-29. §

- 16. A zálogjogok rangsora

Ptk. 5:118. §-5:125. §; Ptké. 49. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény 28. §-29. §

- 17. A zálogjog érvényesítése és megszűnése

Ptk. 5:126. §-5:144. §; Ptké. 49. §, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló, 2016. évi LXXVII. törvény 28. §-29. §

- 18. A hitelbiztosítéki nyilvántartás

Ptk. 5:112. §-5:117. §

- 19. A földhasználat, a haszonélvezet, a használat, az építményi jog, a telki szolgalom, a közérdekű használat

Ptk. 5:145. §-5:164. §

- 20. Az ingatlan-nyilvántartás szabályai

Ptk. 5:165. §-5:187. §; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény I-V. fejezete; (PK 265., 3/2007. KPJE)

 

A KÖTELMI JOG

- 21. A kötelem és a szerződés fogalma. A kötelemkeletkeztető tények, a jognyilatkozatra vonatkozó szabályok

Ptk. 6:1. §-6:2. §, 6:4. §-6:10. §, 6:58. §; Ptké. 50. §

- 22. A képviselet általános szabályai, ügyleti képviselet, a képviselet sajátos esetei

Ptk. 6:11. §-6:20. §; Ptké. 51. §-52. §

- 23. A kötelem megszűnésének esetei, az elévülés. A tartozáselismerés és az egyezség

Ptk. 6:3. §, 6:21. §-6:27. §

- 24. A többalanyú kötelmek

Ptk. 6:28. §-6:33. §

- 25. A kötelem teljesítésének általános szabályai, a pénztartozás teljesítése, a kamat. A beszámítás. A teljesítés sajátos esetei: a bírósági és közjegyzői letét, a harmadik személy részéről történő teljesítés

Ptk. 6:34. §-6:57. §.; (PK 34.); Ptké. 52/A. §-53. §

- 26. A szerződési jog alapelvei. A szerződés létrejötte és tartalma

Ptk. 6:59. §-6:70. §; a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

- 27. A szerződéskötési kötelezettség és a szerződéskötés versenyeztetési eljárás során

Ptk. 6:71. §-6:76. §

- 28. Az általános szerződési feltételek. A tisztességtelen ÁSZF-ek

Ptk. 6:77. §-6:81. §; 6:102. §-6:105. §; (2/2011. PK vélemény); Ptké. 53/A.§-53/B. §

- 29. Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai

Ptk. 6:82. §-6:85. §

- 30. A szerződés értelmezése

Ptk. 6:86. §-6:87. §

- 31. A semmisség és a megtámadhatóság, illetve ezek jogkövetkezményei

Ptk. 6:88. §-6:101. §, 6:106. §-6:115. §; Ptké. 53/A. §; (1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 10. pont, PK 267., 6/2013 PJE, 2/2014 PJE)

- 32. A szerződés hatálya és hatálytalansága. A bírósági úton nem érvényesíthető követelések

Ptk. 6:116. §-6:121. §; (1/2002. PJE, 1/2011. (VI. 15.) PK vélemény 1-7. pontja és 9-12. pontja)

- 33. A szerződés teljesítése

Ptk. 6:122. §- 6:136. §; 1/2011 PJE

- 34. A szerződésszegés általános szabályai. A kötelezett és a jogosult késedelme

Ptk. 6:137. §-6:156. §

- 35. A hibás teljesítés általános és különös szabályai. A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás, kártérítés kellékhiba esetén. Jogszavatosság, a hibás teljesítés különös szabályai

Ptk. 6:157. §-6:178. §; (GK 30. GK 54.)

- 36. A teljesítés lehetetlenné válása és megtagadása.

Ptk. 6:179.§- 6:183.§

- 37. A jognyilatkozat bírói ítélettel történő pótlása

Ptk. 6:184.§

Mintatétel Dr. Darákné Dr. Nagy Szilvia, Világhyné Dr. Böcskei Terézia Polgári jog II. - Kötelmi jog, A PTK-ban foglalt egyes szerződések című szakvizsga kézikönyvéből.

- 38. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal.

Ptk. 6:185. §-6:192. §, 6:212. §- 6:214. §

- 39. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás, szerződésátruházás

Ptk. 6:193. §-6:211. §; Ptké. 53/C. §

- 40. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai

Ptk. 6:518. §-6:534. §; Ptké. 54. §; (PK 46., PK 47., PK 48.)

- 41. A veszélyes üzemi felelősség

Ptk. 6:535. §- 6:539. §; (PK 40.)

- 42. Felelősség más személy által okozott kárért, vétőképtelen személy károkozásért, közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

Ptk. 6:540. §-6:549. §

- 43. A termékfelelősség

Ptk. 6:550. §- 6:559. §

- 44. Felelősség az épületkárokért, felelősség az állatok károkozásáért

Ptk. 6:560. §-6:563. §

- 45. Az értékpapír

Ptk. 6:565. §-6:571. §; Ptké. 56. §

- 46. A jogalap nélküli gazdagodás, a megbízás nélküli ügyvitel, az utaló magatartás

Ptk. 6:579. §-6:587. §; (PK 34.)

- 47. A díjkitűzés, a kötelezettségvállalás közérdekű célra

Ptk. 6:588. §-6:592. §

 

A PTK.-BAN FOGLALT EGYES SZERZŐDÉSEK

- 48. A tulajdonátruházó szerződések

Ptk. 6:215.§- 6:237.§; az ingatlan-átruházási szerződés érvényességéről szóló XXV. számú Polgári Elvi Döntés I. pontja – az utolsó mondat és az ahhoz kapcsolódó indokolás kivételével –, a II., IV., és V. pontja; (PK 76., PK 77.),

- 49. A vállalkozási típusú szerződések

Ptk. 6:238. §-6:271. §

- 50. A megbízási típusú szerződések

Ptk. 6:272. §-6:330. §

- 51. A használati szerződések

Ptk. 6:331. §-6:359. §

- 52. A letéti szerződések

Ptk. 6:360. §-6:371. §

- 53. A forgalmazási és jogbérleti szerződés

Ptk. 6:372. §-6:381. §

- 54. A hitel - és számlaszerződések

Ptk. 6:382. §-6:415. §

- 55. A biztosítéki szerződések

Ptk. 6:416. §-6:438. §

- 56. A biztosítási szerződések

Ptk. 6:439. §-6:490. §; Ptké. 55. §

- 57. A tartási és az életjáradéki szerződés

Ptk. 6:491. §-6:497. §

- 58. A polgári jogi társasági szerződés

Ptk. 6:498. §-6:513. §

- 59. Az élettársi kapcsolat

Ptk. 6:514. §-6:517. §

 

AZ ÖRÖKLÉSI JOG

- 60. Az öröklés általános szabályai, kiesés az öröklésből, érdemtelenség

Ptk. 7:1. §-7:6. §, Ptké. 57. § (1) bekezdése

- 61. A végintézkedésen alapuló öröklés. A végrendelet fajtái, érvényességi feltételei, a végrendelet tartalma, a végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága

Ptk. 7:10. §-7:30. §, 7:35. §-7:47. §; Ptké. 57. § (2) bekezdése, 58. §-62. §

- 62. A hagyomány és a meghagyás

Ptk. 7:31. §-7:34. §

- 63. Az öröklési szerződés, a halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés a várt öröklésről

Ptk. 7:48. §-7:54. §; Ptké. 63. §

- 64. A törvényes öröklés általános rendje, az osztályrabocsátás, a házastárs öröklése leszármazó mellett, az ági öröklés. Az államés az önkormányzat, mint törvényes örökös. Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok

Ptk. 7:55. §-7:73. §, 7:74. §; (PK 80.); Ptké. 64. § - 64/A. §

- 65. A kötelesrész

Ptk. 7:75. §- 7:86. §; Ptké. 65. §

Mintatétel részlet a Novissima Kiadó Polgári jog III. - Öröklési jog c. könyvéből

- 66. Az örökség megszerzése és visszautasítása, lemondás az öröklésről, az örökös jogállása

Ptk. 7:7. §-7:9. §, 7:87. §-7:93. §

- 67. A hagyatéki tartozásokért fennálló felelősség és a hagyatéki tartozások kielégítése

Ptk. 7:94. §-7:100. §

 

A CSALÁDJOG

- 68. A családjog alapelvei

Ptk. 4:1. §-4:4. §;

- 69. A házasságkötés. A házasságkötést megelőző eljárás. A házasságkötés alaki szabályai

Ptk. 4:5. §, 4:7. §-4:8. §

- 70. A házasság létezésének vagy nem létezésének megállapítása. A házasság érvénytelenségének okai és megállapítása

Ptk. 4:6. §, Ptk. 4:9. §-4:19. §; Ptké. 24. §

- 71. A házasság megszűnése

Ptk. 4:20. §-4:23. §; Ptké. 25. §

- 72. A házastársak jogai és kötelezettségei. A névviselés. A házastársi tartás

Ptk. 4:24. §-4:33. §; Ptké. 26. §; (PK 113.)

- 73. A házastársak vagyoni viszonyai. A házassági vagyonjogi szerződés

Ptk. 4:34. §-4:52. §,4:63. §-4:75. §; Ptké. 27. §-28. §; (PK 279. II. pontja, PK 281.)

- 74. A házastársi vagyonközösség megszűnése és a házastársi közös vagyon megosztása. A házastársi közös lakás használatának rendezése

Ptk. 4:53. §-4:62. §, 4:76.§-4:85. §; Ptké. 27. §; (PK 298. I. és III. pontja)

- 75. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai. A bejegyzett élettársi kapcsolat

Bét; Ptk. 4:86.§-4:95. §; Ptké. 29. §

- 76. Anyai, apai jogállás, rokoni kapcsolat

Ptk. 4:96. §-4:118. §; (PK 97., PK 102.); Ptké. 30. §-33. §

- 77. Az örökbefogadás célja, feltételei, joghatásai, hatálytalanná válása és felbontása

Ptk. 4:119. §-4:145. §; Ptké. 34. §

- 78. A szülői felügyelet általános szabályai és tartalma

Ptk. 4:146. §-4:163. §; Ptké. 35. §-36. §, Ptké. 39.§; A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény (Csvt). 9. §-10. §;

- 79. A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról. A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése

Ptk. 4:164. §-4:172. §; Ptké. 37. §, Ptké. 36/A. §

- 80. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A kapcsolattartás

Ptk. 4:173. §-4:185. §; Ptké. 37. §, Ptké. 36/A. § - 37/B. §

- 81. A szülői felügyeleti jog szünetelése, a családbafogadás. A szülői felügyeleti jog megszűnése, megszüntetése és visszaállítása

Ptk. 4:186. §-4:193. §; Ptké. 39. §

- 82. A rokonok tartása.

Ptk. 4:194. §-4:212. §, Csvt. 14.§

- 83. A kiskorú gyermek tartása

Ptk. 4:213. §-4:218. §; Ptké. 40. §; (PK 104.)

- 84. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása

Ptk. 4:219. §- 4:222. §; Ptké. 40. §

- 85. A gyámság

Ptk. 4:223. §-4:244. §


Honlap készítés