C/1 Alkotmányjog és közigazgatási jog


Tételsor

Az aktuális "C/1. ALKOTMÁNYJOG ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2023. augusztus 2.)

 

Ajánlott könyvek

 

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.

 

 

Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 01. 02.

 

Alapvető jogok

- 1. Az alkotmányosság elvei az Alaptörvényben (jogállamiság, hatalommegosztás, demokratikus legitimáció, hatalommegosztás, emberi jogok és jogvédelmi mechanizmusok)

Alaptörvény

- 2.  Az Alaptörvény közpénzekre vonatkozó rendelkezései
N)  cikk  (költségvetési  gazdálkodás  elvei);  Közpénzek  36-37. cikkek: 36-37.  cikk  (központi költségvetésről szóló törvény előkészítése, végrehajtása, központi költségvetés végrehajtásáról szól törvény,  államadósság),  38.  cikk  (nemzeti  vagyon,  közfeladatot  ellátó  közérdekű vagyonkezelő
alapítvány), 39. cikk (átláthatóság, közpénz fogalom), 41-44. cikk (Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács);
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1-5. § (jogállás, hatáskör, feladatok),
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 1-8. § (jogállás, elsődleges cél, alapvető és egyéb feladatok, szervezet),
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény IV. Fejezet (Költségvetési Tanács tagjai, feladatai, eljárása);
8/2016. (IV. 6.) AB határozat [MNB alapítvány –  Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdés], 23/2018. (XII. 28.) AB határozat (MNB Pénzügyi Stabilitási Tanács, kiadmányozás), 32/2019. (XI. 15.) AB határozat (ÁSZ jogorvoslat, pártok gazdálkodásának ellenőrzése, alkotmányos követelmény)

- 3. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezése

Alaptörvény R) és 28. cikk, 11/2020. (VI. 3.) AB határozat7/2013. (III. 1.) AB határozat, 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, 2/2019. (III. 5.) AB határozat (Alaptörvény értelmezése), 11/2020. (VI. 3.) AB határozat

- 4.  A belső jog és nemzetközi jog, illetve az uniós jog viszonya

Alaptörvény E) és Q) cikk, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény, 53/1993. (X. 13.) AB határozat, 30/1998. (VI.25.) AB határozat, 4/1997. (I.22.) AB határozat, 1053/E/2005. AB határozat, 7/2005. (III. 31.) AB határozat, 72/2006. (XII.15.) AB határozat, 32/2008. (III.12.) AB határozat, 143/2010.(VII.14.) AB határozat, 22/2012. (V.11.) AB határozat, 23/2015. (VII. 7.) AB határozat, 22/2016. (XII. 5.) AB határozat  („alkotmányos önazonosság”), 2/2019. (III. 5.) AB határozat, 11/2020. (VI. 3.) AB határozat16/2021. (V. 13.) AB határozat (uniós jog elsőbbsége), 9/2018. (VII. 9.) AB határozat (Alaptörvény E) cikk, Q) cikk, 25. cikk értelmezése), 32/2021. (XII. 20.) AB határozat (szuverenitás)

- 5. Az alapvető jogok, alkotmányos jogok és államcélok az Alaptörvényben

Alaptörvény Nemzeti Hitvallás, Alapvetés, Szabadság és Felelősség, 11/2014.(IV.14.) AB határozat,  24/2019. (VII. 23.) AB határozat

- 6. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. Halálbüntetés, eutanázia, abortusz, és az állami erőszak következtében bekövetkezett haláleset.

Alaptörvény II. cikk, a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 5-12. §, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15-23. §, 8/1990. (IV. 23.) AB határozat III. (az általános személyiségi jog), 23/1990. (X. 31.) AB határozat IV. (a halálbüntetés), 64/1991. (XII. 17.) AB határozat C)-D) és F) („első abortuszhatározat”), 48/1998. (XI. 23.) AB határozat II-IV. („második abortuszhatározat”), 22/2003. (IV. 28.) AB határozat IV-VIII. („eutanázia határozat”), 24/2014. (VII. 22.) AB határozat [129]-[135] (az emberi méltóság és az önrendelkezési jog alkotmányossági értelmezése), 27/2015. (VII. 21.) AB határozat [24]-[29] (a névjog és az emberi méltóság)

- 7. A magánélet védelme; információs önrendelkezési jog és információszabadság

Alaptörvény  VI.  cikk, 39.  cikk  (2)  bekezdés,  a magánélet védelméről szóló 2018. évi LIII. törvény, az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, 13/2019. (IV. 8.) AB határozat, 3145/2018.  (V. 7.) AB határozat, a IV/1365/2016. sz. ügyben született AB határozat.

- 8. A lelkiismereti- és vallásszabadság

Alaptörvény  VII.  cikk,  a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény I-V. Fejezet, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-7. §, 4/1993. (II. 12.) AB határozat (a vallásszabadság tartalma), 32/2003. (VI. 4.) AB határozat (az egyház és a vele jogviszonyban álló személy közötti jogvita állami bíróság általi elbírálásáról, 6/2013. (III. 1.) AB határozat [121]-[240] (az egyházak Országgyűlés általi elismerése); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat (az Ehtv. és az Emberi Jogok Európai Egyezményének viszonya); 17/2017. (VII. 18.) AB határozat („egyházi 1%”, hitéleti támogatások)

- 9. A gyülekezési jog

Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése, VIII. cikk (1) bekezdése, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 1-21. §, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 26/2018. (IX. 27.) BM rendelet, 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, 4/2007. (II. 13.) AB határozat, 75/2008. (V.29.) AB határozat, 3/2013. (II. 14.) AB határozat, 24/2015. (VII. 7.) AB határozat, 30/2015. (X. 15.) AB határozat; 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, 14/2016. (VII. 18.) AB határozat, 3332/2018. (X. 26.) AB határozat (gyülekezési joggal való visszaélés, in dubio pro libertate elve) 3057/2019. (III. 25.) AB határozat (gyülekezés közterületnek nem minősülő helyszínen), 3354/2019. (XII. 16.) AB végzés (gyülekezési jog korlátozása),

- 10. Az egyesülési jog

Alaptörvény VIII. cikk  (2)-(5) bekezdései, a pártok működéséről  és gazdálkodásáról  szóló 1989. évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv 3:63. §-3:70. §, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi  CLXXV.  törvény, a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő eljárási  szabályokról szóló
2011.  évi  CLXXXI.  törvény; 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 22/1994. (IV. 16.) AB határozat, 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 58/1997. (XI. 5.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB határozat, 10/2011. (III. 9.) AB határozat; 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 3062/2015. (IV. 10.) AB határozat (egyesülési jog korlátozása)

- 11. Vélemény- és sajtószabadság

Alaptörvény  IX.  cikk, 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 13/2000. (V. 12.) AB határozat, 57/2001. (XII. 5) AB határozat, 4/2013. (II. 21.) AB határozat, 1/2015. (I. 16.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény; 3264/2016. (XII. 14.) AB határozat [29]-[57] (médiatartalom-szerkesztés szabadsága), 3322/2019. (XI. 26.) AB határozat (közszereplő bírálata, tűrési kötelezettsége), 3030/2019. (II. 13.) AB határozat (közszereplő bírálata, tűrési kötelezettsége)

A Stockholmi Nyilatkozat szellemében az IHRA Antiszemitizmus- és Holokauszttagadás Bizottságának felhívására az IHRA 2016. május 26-i bukaresti plenáris ülésén elfogadta az „antiszemitizmus” alábbi definícióját, amelyet ennél a tételnél tudni kell:
„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az antiszemitizmus verbális és fizikai megnyilvánulásai zsidó és nem zsidó személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

- 12. A tulajdon alkotmányjogi védelme
Mintatétel az Alkotmányjog c. szakvizsga kézikönyvünkből.

Alaptörvény XIII. cikk, 64/1993. (XII. 22.) AB határozat IV. (a tulajdon alkotmányjogi védelme), 35/1994. III. 1-5. (VI. 24.) AB határozat III. 1-5. (a külföldiek tulajdonszerzése), 43/1995. (VI. 30.) AB határozat II. (a szerzett jogok sérelme), 42/2006. (X. 5.) AB határozat III.2. (tulajdonkorlátozási teszt), 94/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 1.1, 1.3, 2.1 (kisajátítás és egyéb tulajdonkorlátozások viszonya), 26/2013. (X. 4.) AB határozat [160]-[165](a tulajdonkorlátozás igazolása), 3071/2019. (IV. 10.) AB határozat (közérdek mint a tulajdon korlátozásának alapja), 25/2021. (VIII. 11.) AB határozat (műemléki épületben lévő lakásokon alapított vételi jog)

- 13. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség

Alaptörvény XV. cikk, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi  CXXV.  törvény  1-17/B.§,  19-20.§, 61/1992. (XI. 20.) AB határozat 3. (a jogegyenlőségről, „járulékos alapjogi teszt” kialakítása), 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, IV., V. 1. (az Alkotmány és az Alaptörvény egyenlőséggel kapcsolatos rendelkezéseinek viszonya), 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, együttélési formák szerinti megkülönböztetés) [31]-[32], [35]-[50]; 3001/2016. (I. 15.) AB határozat (férfi-női egyenlőség, mint államcél), 6/2022. (IV. 26.) AB határozat (nyelvvizsga alóli mentesség, fogyatékkal élők)

- 14. A házasság és a család alkotmányos védelme

Alaptörvény L) cikk, XV. cikk (5) bekezdés, XVI. cikk és XXX. cikk (2) bekezdés, a családok védelméről  szóló  2011.  évi  CCXI.  törvény, 22/1992. (IV. 14.) AB határozat 3. (a házasságkötéshez való jog), 14/1995. (III.13.) AB határozat III. (az azonos neműek élettársi kapcsolata), 154/2008. (XII.17.) AB határozat IV. (a bejegyzett élettársi kapcsolat), 43/2012. (XII. 20.) AB határozat (a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről) III., IV. 1.1-1.8., 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, együttélési formák szerinti megkülönböztetés)[35]-[50]  9/2021. (III. 17.) AB határozat

- 15. Az egészséges környezethez való jog

Alaptörvény P) cikk, XX-XXI. cikk, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi  LIII.  törvény  I-IV.  és  VIII-IX.  Fejezet, 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [68]-[110] (környezetvédelem alkotmányossági értelmezése), 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat [25] – [29] (egészséges környezethez való jog és a visszalépés tilalma), 13/2018. (IX. 4.) AB határozat (vízgazdálkodás és a visszalépés tilalma), 4/2019.  (III.  7.)  AB  határozat (környezethasználat),  14/2020. (VII. 6.) AB határozat  (természeti kincsek alkotmányos védelme és a visszalépés tilalma),  5/2022. (IV.14.) AB határozat (a Magyar Állam felelőssége)

- 16. A választójog (az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választása)

Alaptörvény B) cikk (3)-(4) bekezdés, XXIII. cikk, 2. cikk, 9. cikk (3) bekezdés e) pont és 35. cikk (1)-(3) bekezdés, ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK" 27. pontja, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1-2., 6-12. és 35. alcím, VI-VIII., X-XIV. és XVI. Fejezet, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló  2010. évi L. törvény, az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény, 3/1991. (II. 7.)AB határozat (a parlamenti küszöb és a választójog egyenlőségének kérdése), 1/2013. (I. 7.) AB határozat (választási regisztráció kérdése), 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat (levélben történő szavazáshoz való jog), 3093/2018. (III. 26.) AB határozat (mentelmi jog a választási eljárásban), 3032/2020. (II. 24.) AB határozat (EP választás, levélben történő szavazás)

- 17. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése; állampolgári státusjogok és kötelezettségek

Alaptörvény G) cikk, XXVII.  cikk,  XXXIX.  cikk, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény1-12. §, 5/2004. (III. 2.) AB határozat ,

- 18. Népszavazás és európai polgári kezdeményezés

Alaptörvény B) cikk (4) bekezdés, XXIII. cikk (7) bekezdés; 8. cikk; 9. cikk (3) bekezdés d)-e) pont,  31. cikk (2) bekezdés, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 33. §-a,  a polgári  kezdeményezésről  szóló  2011.  február  16-i  211/2011/EU  európai  parlamenti  és tanácsi  rendelet  3-10.  cikk,  a  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény,
28/2015. (IX. 24.) AB határozat, 10/2016. (IV. 28.) AB határozat (tiltott népszavazási tárgykörök), 22/2020. (VIII. 4.) AB határozat (a népszavazáshoz való jog alkotmányos rendeltetése), 11/2022. (VI. 2.) AB határozat (népszavazás felülről nyitott költségvetési tételről, tiltott népszavazási tárgykörök)

- 19. Az Alaptörvény elfogadása és módosítása, a jogalkotás rendje, a jogforrások, a jogszabály érvényessége és hatálya, a közjogi szervezetszabályozás

Alaptörvény  S)  cikk  és  T)  cikk, Alaptörvény  6.  cikk,  15.  cikk  (3)  bekezdés,  18.  cikk  (3) bekezdés, 23. cikk (4) bekezdés, 24. cikk (1)-(6) bekezdés, 25. cikk (2) bekezdés, 28. cikk, 32. cikk (1) bekezdés a) pont és (2)-(5) bekezdés, 41. cikk (5) bekezdés, a jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény,  1-27.§,  a jogszabályok előkészítésében  való társadalmi  részvételről  szóló  2010.  évi  CXXXI.  törvény,  a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §, 28/1992. (IV.30.) AB határozat (a jogszabály hatálybalépésére vonatkozó megállapítások), 51/2010. (IV. 28.) AB határozat III., a kellő felkészülési időre vonatkozó megállapítások), 31/2001. (VII.11.) AB határozat III. (minősített többséggel kapcsolatos gyakorlat), 124/2008. (X.14.) AB határozat III. 6-8. (egyetértési jog), 121/2009. (XII. 17.) AB határozat III-XIII. (jogalkotás szabályozása), 17/2013. (VI. 26.) AB határozat [14]-[15] (sarkalatos törvények a jogforrási hierarchiában), 16/2014. (V. 22.) AB határozat [32] (a jogbiztonság követelménye), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [39]-[46] (sarkalatosság), 6/2006. (X. 5.) AB határozat III. (jogalkotó hatáskör terjedelme), a 60/1992. (XI.17.) AB határozat, 44/2012. (XII. 20.) AB határozat [11]-[23] (jogszabályok egyeztetési kötelezettsége), 45/2012. (XII. 29.) AB határozat [37]-[146] (Alaptörvény módosítása, felhatalmazáson alapuló jogalkotás, közjogi érvénytelenség), 12/2013. (V. 24.) AB határozat (Alaptörvény-módosítás alkotmányossági kontrollja),  1/2017.(I. 17.) AB határozat [36], [39]-[42],[56[-[59](közjogi érvénytelenség), 21/2017. (IX. 11.) AB határozat (jogforrási hierarchia), 8/2022. (V. 25.) AB határozat (visszaható hatályú jogalkotás), 6/2023. (VI. 6.) AB határozat (törvényi szintű szabályozás követelménye)

- 20. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre, megbízatása és megalakulása, alapvető működési szabályai, szervezete

Alaptörvény 1-7. cikk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1-90.§; 99-103.§, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. §-135. §, 158.§, 27/1998. (VI. 16.) AB határozat II. (a frakcióalakítás szabályai), 50/2003. (XI. 5.) AB határozat II; IV-VI. (országgyűlési bizottsági vizsgálatok –közügyek megvitatásának szabadsága), 93/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 2. (az Országgyűlés jogalkotó hatásköre) 10/2013. (IV. 25.) AB határozat [8]-[17] (Országgyűlés szervezetalakítása, képviselői egyenlőség, frakcióalakítás, 3468/2020. (XII. 22.) AB határozat (országgyűlési képviselő belépési joga)

- 21. A köztársasági elnök jogállása, feladat- és hatásköre, a köztársasági elnök felelőssége

Alaptörvény 9-14. cikke, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 1.§-7. §, 15. §, 48/1991. (IX. 26.) AB határozat (köztársasági elnök feladat-és hatáskörei), 8/1992. (I. 30.) AB határozat (köztársasági elnök kinevezési jogkörei), 36/1992. (VI. 10.) AB határozat (köztársasági elnök feladat-és hatáskörei), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat (őrködés az  államszervezet demokratikus működése felett), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat (előzetes normakontroll)

- 22. A Kormány (jogállása, feladatai, működése, politikai felelőssége, a minisztérium és az államtitkárok)

Alaptörvény 15-22. cikk, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. §, 5. §, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm rendelet (Statútum Rendelet), 55/2004. (XII.13.) AB határozat (lemondási idő),

- 23. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladat- és hatásköre

Alaptörvény 24.  cikk, 37. cikk  (4)-(5)  bekezdés, az Alkotmánybíróságról  szóló 2011. CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1.§-18. §, 21. § és II. és III. Fejezet, 31/1990. (XII. 18.) AB határozat II. (az alkotmányértelmezés korlátjai), 61/2011. (VII. 13.) AB határozat III. 2 –V. (az Alaptörvény módosításának alkotmánybírósági felülvizsgálata), 22/2012. (V. 11.) AB határozat III. 1.1. (az alkotmányértelmezés keretei), 33/2012. (VII. 17.) AB határozat III. (az érintettség vizsgálata alkotmányjogi panasznál), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat [27]-[34] (a hatályon kívül helyezett AB határozatok hivatkozhatósága); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat (nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata) [23]-[52], 12/2016. (VI. 22.) AB határozat [25]-[32] (az Alkotmánybíróság hatáskörei a népszavazás elrendelésével összefüggésben), 3028/2020. (II. 10.) AB végzés (Alkotmánybíróság hatásköreinek alaptörvényi korlátozása,  2/2019. (III. 5.) AB határozat (Alaptörvény autentikus értelmezője),

- 24. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása

Alaptörvény 25-28. cikk, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény I. Fejezet, II. Fejezet, 25-28. §, Harmadik rész, 32. alcím, 33. alcím, 127. §, 128. § és IX. Fejezet, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 1.§-6. §, 23.§-44. §, 57. §-66. §, 88. §-124. §, 19/1999. (VI. 25.) AB határozat II.1. (az ítélkező bíró függetlensége), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat  (a Bszi és Bjt. alkotmányossági vizsgálata), 36/2013. (XII. 5.)AB határozat (bírósági ügyáthelyezés, törvényes bíróhoz való jog); a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) II. fejezet [32-33. §, 41/B-41/C. § (előzetes döntéshozatali eljárás, jogegységi panasz)]

- 25. A jogegység érdekében előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány és elbírálása, a jogegységi panasz eljárás
Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdés, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 32-44. §

- 26. Az ügyészi szervezet felépítése, az ügyész feladat- és hatásköre, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállása

Alaptörvény 29. cikk, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 1.§-30. §, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 1.§-49. §, 53. §, 54. § és 109.§-121. §, 14/2002. (III. 20.) AB határozat III. (az ügyészség szerepe az igazságszolgáltatásban), 42/2005. (XI. 14.) AB határozat IV.-V. (pótmagánvád), 3072/2015. (IV. 23.) AB határozat [24]-[61] (ügyészek kijelölése), 3074/2016. (IV. 18.) AB határozat [45]-[64] (a törvényes vád)

- 27. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei

Alaptörvény 30. cikk, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény, Ebktv. 1-20. §

- 28. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogállása, feladat- és hatásköre, eljárásai, és az azokban alkalmazható jogkövetkezmények

Alaptörvény  VI.  cikk  (4)  bekezdés,  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8/2016. (IV. 6.) AB határozat (MNB által
létrehozott és tulajdonolt gazdasági társaságok és alapítványok által kezelt adatok megismerése),
7/2016.  (IV.  6.)  AB  határozat  (közérdekű  adat  megismerése),  13/2019.  (IV.  8.)  AB  határozat
(közérdekű adat kiadása)

- 29.  Önálló szabályozó szervek
Alaptörvény  23.  cikk,  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról szóló  2010.  évi
CLXXXV. törvény 109-135. §, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.
évi XXII. törvény, 1-20. §,  a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi
XXXII. törvény 1-28. §

- 30. A helyi önkormányzati rendszer, a helyi önkormányzás alapelvei, a helyi önkormányzatok alapjogai a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre

Alaptörvény 31. cikk, 32. cikk (1) bekezdés és 34. cikk (2) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2. §-18. §, 20-24. §, 27. §, 56/1996. (XII. 12.) AB határozat II. 1-3. (az önkormányzati alapjogértelmezés összefoglalása), 3038/2016. (III. 3.) AB határozat [23]-[27] (önkormányzati jogok gyakorlása), 3/2016. (II. 22.) AB határozat [15] (önkormányzati rendeletalkotás terjedelme); 7/2017. (IV. 18) AB határozat [25]-[30](önkormányzati rendeletalkotás terjedelme, alapjog-korlátozás), 3311/2019. (XI. 21.) AB határozat (önkormányzati autonómia)

- 31. A képviselő-testület működése, a képviselő-testület szerveinek jogállása, feladat- és hatásköre

Alaptörvény 33. cikk, 35. cikk (3)-(6) bekezdés, Mötv. 41. §-50. §, 52. §-56. §, 23/2001. (VI. 29.) AB határozat a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke tekintetében: Mötv. 63. §-70/A. §; 72. §, a képviselő-testület bizottságai tekintetében: Mötv. 57. §-61. §, a részönkormányzat testülete tekintetében: Mötv. 62. §, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a közös önkormányzati hivatal tekintetében: Mötv. 84. §-86. §, a jegyző tekintetében: Mötv. 81. §-83. §, a társulás tekintetében: Mötv. 87. §-95. §
22/2015. (VI. 18.) AB határozat (szervezetalakítási  szabadság, közös önkormányzati hivatal létrehozása), 8/2021. (III. 2.) AB határozat (önkormányzat bevételei,)
18/2013. (VII. 3.) AB határozat (az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő elvi vélemény nyilvánításáról)

- 32. A helyi önkormányzat vagyona és gazdálkodása

Alaptörvény N) cikk, 32. cikk (1) bekezdés e)-h) pont és (6) bekezdés, 34. cikk (5) bekezdés és 38. cikk, Mötv. 106. §-116. §, 8/2021. (III. 2.) AB határozat (különleges gazdasági övezet alakítása), 25/2021. (VIII. 11.) AB határozat (önkormányzati tulajdon, vételi jog)

- 33. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata

Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdés; 35. cikk (5) bekezdés, a helyi önkormányzatok és az Országgyűlés kapcsolata tekintetében: Mötv.  125. §, a helyi önkormányzatok és a köztársasági elnök kapcsolata tekintetében: Mötv. 126. §,  a helyi önkormányzatok és a Kormány, illetve a Kormány tagjának kapcsolata tekintetében: Mötv. 127.  §-130.  §,  a helyi önkormányzatok és az Alkotmánybíróság kapcsolata tekintetében: Mötv. 5. § és 136. §  (1) bekezdés, Abtv. 34. §, 36. § és 37. §,  a  helyi önkormányzatok és a Kúria kapcsolata tekintetében: Mötv. 136. § (2) bekezdés,  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés b)-c) pontja, Kp. XXV. Fejezet, a helyi önkormányzatok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében: Mötv. 85. §, 126. § b) pont,

- 34. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete,  a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járások és a kormányablakok

Alaptörvény 32. cikk (2)-(5) bekezdés, 34. cikk (4) bekezdés, Mötv. 127. §, 129. §, 132. §-141. §, Abtv. 34. §, 36.-37. §, Kp. 148-150. §, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet,  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, Kit. 2. § (4) bekezdés, Kit. 39-50. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.  (IV.  23.)  Korm.  rendelet,  a  járások  kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel  összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény

- 35. A különleges jogrend (típusai, közös szabályok, a veszélyhelyzet, az alapvető jogok gyakorlása) 
Alaptörvény  48-54. cikk, a katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §, 51/A. §, 23/2021. (VII. 13.) AB határozat (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején), 3128/2022. (IV. 1.) AB határozat (különleges jogrend idején alkalmazandó alapjogi teszt), 3537/2021. (XII. 22.) AB határozat (kötelező védőoltás)


A közigazgatási hatósági eljárás

- 36. Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei és a törvény hatálya
Az eljárási alapelvek szerepe és a törvényben foglalt eljárási alapelvek, a törvény alkalmazhatósága és a hatósági ügy fogalma

[az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 1-8. §, 8/2020. (V. 13.) AB határozat indokolás [36] – [42] bekezdés],

- 37. A közigazgatási eljárás szereplői: az ügyfél és a hatóság
Az ügyfél és a hatóság fogalma, az eljárási képesség, a jogutódlás és a képviselet szabályai [Ákr. 9-14. §, {3278/2019. (XI. 5.) ABH indokolás [48] - [51] bekezdése} ]

- 38. Az általános közigazgatási rendtartás alapvető eljárási rendelkezései
Illetékesség és hatáskör, a hatásköri és az illetékességi vita, eljárás az illetékességi területen kívül [Ákr. 15-19. §]

- 39. Eljárási alapintézmények
Nyelvhasználat, a kizárás szabályai, a megkeresés és kapcsolattartás [Ákr. 20-26. §, 2/2021. (I. 7.) AB határozat]

- 40. Az adatkezelés és az iratbetekintés szabályai
[Ákr. 27-28. §, 33-34. §]

- 41. A kérelemre induló és a hivatalbóli eljárás szabályainak összehasonlítása
A kérelem fogalma, tartalma és előterjesztése, a kérelem elbírálása, valamint a hivatalból indított eljárás [Ákr. 35-38. §, 103-104. §, 5/2017. (III. 10.) ABH indokolás [15] bekezdése]

- 42 Közigazgatási hatósági eljárás formái
Automatikus döntéshozatal, sommás eljárás, teljes eljárás, valamint a teljes eljárásra történő áttérés és a kapcsolódó eljárás [Ákr. 39-43. §, 45. §]

- 43. Eljárási típusú döntések az általános közigazgatási rendtartásban
A kérelem visszautasítása, az eljárás megszüntetése, az eljárás felfüggesztése és szünetelése [Ákr. 46-49. §]

- 44. Az ügyintézési határidő, annak számítása, a határidő túllépésének következményei valamint az igazolási kérelem szabályai
[Ákr. 50-54. §, 103. § (3)-(4) bekezdés], az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. §, 3. §
(1) bekezdése és (2) bekezdés 1. pont]

- 45. A hiánypótlás. A tényállás tisztázása, a bizonyítási eszközök, a szakhatóság és a szakértő közreműködése
[Ákr. 44. §, 55-57. §, 62-72.§]

- 46. A hatóság döntése és a döntés közlése, a határozat és végzés, a döntés véglegessége, valamint az azonnali végrehajthatóság
[Ákr. 80-82. §, 84-89.§; 5/2019. (III.11.) ABH indokolás [13]-[18] és a [29] bekezdése} ][1/2019. számú KMJE határozat]

- 47. A döntés kijavítása és kiegészítése, valamint a hatósági szerződés szabályai
[Ákr. 90-93. §]

- 48. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás szabályai
[Ákr. 94-97. §]

- 49. A hatósági ellenőrzés szabályai
[Ákr. 98-102. §]

- 50. Az Ákr. jogorvoslati rendszere
[Ákr. 111-123. §; 12/2019. (IV.8.) ABH indokolás [25] – [27] bekezdése]

- 51. A közigazgatási végrehajtás általános szabályai, a végrehajtható döntések
[Ákr. 131-132. §]

- 52. A végrehajtás elrendelése és foganatosítása, a végrehajtási jog elévülése, a végrehajtás felfüggesztése, megszüntetése
[Ákr. 133-134. §, 136-138. §]

- 53. A közigazgatási szabályszegések és azok szankcióinak általános szabályai
[a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, 8/2017. (IV.18.) ABH indokolás [41] – [51] bekezdése], 18/2022. (VIII. 1.) AB határozat indokolás [66]–[111] bekezdés]

A közigazgatási per

- 54. A közigazgatási per alapkategóriái
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  hatálya, a közigazgatási bírósági eljárásban érvényesülő általános követelmények (a bíróság feladatai, a felek kötelezettségei), a közigazgatási jogvita és szereplői, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságok összetétele, a bírák és a bíróság kizárására irányadó rendelkezések, a polgári perrendtartás egyéb általános szabályainak alkalmazása
[Kp. 1-11. §, valamint a Kp. 36. §, 1/2022. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat indokolás
[48] – [56] bekezdése]

- 55. A közigazgatási per hatásköri és illetékességi szabályai
A közigazgatási perekben eljáró egyes bíróságok hatáskörei, az illetékességi szabályok, hatáskör és illetékesség vizsgálata, az eljáró bíróság kijelölése, az egyesítés és elkülönítés [Kp. 12-15. §, valamint a Kp. 31. §; Bszi. 21. § (4) és (6) bekezdései; , valamint a 22. § (4) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a, valamint 4. melléklete, 2/2020. Közigazgatási jogegységi határozat]

- 56. A közigazgatási perben eljáró felek és érdekeltek
A perképesség, a perbeli legitimáció és a kereshetőségi jog szabályai, a perbeli cselekvőképesség, valamint eljárási képesség, a per felperese és alperese, az érdekelt, valamint a perbeli jogutódlás szabályai [Kp. 16-25. §, 3220/2019. (X.11.) ABH indokolás [31] és [32] bekezdése, 3539/2021. (XII. 22.) AB
végzés indokolás [25]-[30] bekezdése]

- 57. A közigazgatási per egyes általános szabályai
A képviselet, a beadványok, az elektronikus kapcsolattartás
[Kp. 26.-29. §]

- 58. A közigazgatási per félbeszakadása, felfüggesztése és a mintaper
Az eljárás félbeszakadása és felfüggesztése, a mintaper, az Európai Unió Bírósága vagy az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése [Kp. 32-34. §]

- 59. A kereset előterjesztése a közigazgatási perben
A keresetlevél tartalmi kellékei és annak benyújtása, a keresetlevél továbbítása, a védirat, a kereset megváltoztatása és elállás a keresettől [Kp. 37-44. § . §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. §, 3. § (2) bekezdés 3. pont, 9/2017. (IV.18.) ABH indokolás [26] – [29] bekezdése]

- 60. Intézkedések a keresetlevél alapján
A keresetlevél vizsgálata (hiánypótlás, áttétel, visszautasítás), a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartása
[Kp. 45-49.§]

- 61. A perelőkészítés és az azonnali jogvédelem szabályai
[Kp. 50-64. §]

- 62. A közigazgatási per tárgyalásának szabályai, valamint a tárgyaláson kívüli elbírálás
[Kp. 71-77. §]

- 63. A bizonyítás szabályai a közigazgatási perben
[Kp. 78-80. §; 3/2020. (XI. 9.) KK vélemény, 5/2020. (I.19.) ABH indokolás [62]-[69] bekezdés]

- 64. Az eljárás megszüntetése
[Kp. 81-83. §]

- 65. A közigazgatási perben hozott határozatok, a határozatok fajtái, azok kötelező tartalmi kellékei
[Kp. 84-95. §; 11/2019. (III.29.) ABH indokolás [11]-[16] bekezdése]

- 66. Fellebbezés a közigazgatási perben
Fellebbezés az ítélet és a végzés ellen, másodfokú bíróság határozatai [Kp. 99-114. §]

- 67. A rendkívüli perorvoslatok
A felülvizsgálat és perújítás [Kp.115-122. §, 1/2019. KMPJE, 3221/2020. (V.20.) ABH [40] és [41] bekezdése]

- 68. A különös közigazgatási perek
Az egyszerűsített per, a mulasztási per, a marasztalási per és a köztestületi felügyeleti per [Kp. 124-133.
§, valamint a Kp. 136-138. §; 1/2022. közigazgatási jogegységi határozat; 1/2022. közigazgatási kollégiumi vélemény]

- 68. Közigazgatási nemperes eljárások
[Kp. 151-154. §; 3328/2020. (VIII. 5.) ABH indokolás [35]-[36] bekezdése]

Honlap készítés