A/2 Polgári eljárásjog


Tételsor

Az aktuális "A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG" tételsor innen tölthető le. (pdf, 2023. augusztus 2.)

 

Ajánlott könyvek

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu-nál.

Link az ajánlott könyvekhez.


Hasznos linkek tételek szerint

A tételsor frissítve: 2024. 01. 02.

 

ALAPVETÉSEK

- 1. A törvény hatálya és a kérelemre történő eljárás elve. A tisztességes eljárás elve és a jogorvoslathoz való jog. Nyelvhasználat az eljárás során.

Pp. 1. §; 113. § Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdések

- 2. A rendelkezési elv, a kérelemhez kötöttség elve és a túlterjeszkedés tilalma

Pp. 2. § 342. §;

- 3. A perkoncentráció elve és a bíróság közrehatási tevékenysége

Pp. 3., § 6. § és 237. §

- 4. A felek eljárástámogatási, peranyagszolgáltatási és igazmondási kötelezettsége valamint a jóhiszeműség elve

Pp. 4-5. §

 

BÍRÓSÁGOK

- 5. Az első- és másodfokú bíróságok, a bíróságok összetétele. A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző

Pp. 8-11. §

- 6. A kizárásra vonatkozó szabályok, a kizárási kérelem elbírálása

Pp. 12-19. §

 

BÍRÓSÁGI JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG

- 7. A joghatóság szabályai, vizsgálata

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 88-108. §; 1215/2012/EU rendelet 1-35. cikk, (EU) 2019/1111 rendelet 1-16. cikk

- 8. Hatáskör szabályai, vizsgálata; A pertárgy értéke

Pp. 20-24. § (1/2017. (IX. 11.) PK vélemény)

- 9. Az illetékesség szabályai, vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése

Pp. 25-32. § (PK 133., PK 134., PK 137., PK 138. számú állásfoglalás)

 

A FELEK ÉS MÁS PERBELI SZEMÉLYEK

- 10. A perképesség. A pertársaság. A keresethez csatlakozás. Az ügyész és a támogató részvétele a perben

Pp. 33-40. § 57-60. §, 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény 10 és 11. pont, 2/2012 Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat, PK 189. számú állásfoglalás

- 11. Beavatkozás a perbe. Változás a felek személyében.

Pp. 41-56. § (PK 145. számú állásfoglalás)

 

KÉPVISELET

- 12. A képviselettel, meghatalmazással kapcsolatos főbb szabályok. Az általános meghatalmazás

Pp. 63-71. § (PK 146., PK 148. számú állásfoglalás); Ánytv.

- 13. A kötelező jogi képviselet. Az ügygondnok jogállása.

Pp. 72-77. §

 

KÖLTSÉGEK

- 14. A költségek előlegezése. A perköltség fogalma, a felszámítás. A perköltség biztosíték

Pp. 78-81. §, 595-596

- 15. Döntés a perköltség viseléséről. A perköltségviselés általános és különös szabályai. Az állam által előlegezett költség viselése

Pp. 82-93. § 101-102. § (PK 152; 154., PK 157. számú állásfoglalás)

- 16. A bírósági eljárásban érvényesíthető ügyvédi költségek

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

- 17. Költségkedvezmények. A költségmentesség és költségfeljegyzési jog részletes szabályai

Pp. 94-100. §; Kmtv. 1-15. §

 

IDEIGLENES INTÉZKEDÉS

- 18. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételei, elbírálása, biztosítékadás

Pp. 103-107. §

- 19. A perindítást megelőzően elrendelt ideiglenes intézkedés különös szabályai

Pp. 108-109.§

 

EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- 20. A bíróság általános intézkedési kötelezettsége. Beadványok. Hiánypótlás. Elkülönítés, egyesítés

Pp. 110-112. § 114-118. § §

- 21. Az eljárás félbeszakadása

Pp. 119. §-120. §

- 22. Az eljárás szünetelése

Pp. 121-122. §

- 23. Az eljárás és a végrehajtás felfüggesztése. Az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság és a Kúria eljárásának kezdeményezése

Pp. 123-132. §

- 24. A kézbesítés szabályai. Kézbesítési fikció és kézbesítési kifogás. Végrehajtói kézbesítés. Kézbesítési megbízott. Hirdetményi kézbesítés

Pp. 135-145. §

- 25. A határidők számítása. Ítélkezési szünet. A mulasztás következményei, az igazolási kérelem

Pp. 146-154. § (4/2003. Polgári jogegységi határozat, PK 166. számú állásfoglalás)

- 26. Idézés, idézendő felkutatása. Az iratok megtekintése, másolatkészítés, adatkezelés. Az elveszett (megsemmisült) iratok pótlása. Pénzbírság.

Pp. 133-134. §; 162-165. §; 166. §

- 27. Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen; kifogás az eljárás elhúzódása miatt

Pp. 156-158. §

- 28. Az eljárás anyagának rögzítése. A jegyzőkönyv tartalma. Folyamatos felvétel.

Pp. 159-161. §

 

ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS

- 29. A keresetlevél tartalma, mellékletei. A kereseti kérelmek fajtái. Keresethalmazatok

Pp. 169-173. §, 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény 1., 3. és 9. pont)

- 30. Intézkedések a keresetlevél alapján. Az áttétel szabályai. A keresetlevél visszautasításának esetei. A keresetlevél előterjesztéséhez fűződő joghatások fenntartása

Pp. 174-178. §, (1/2019. Polgári jogegységi határozat)

- 31. A kereset alperessel történő közlése; a perindítás joghatásai. Az írásbeli ellenkérelem tartalma, előterjesztésének szabályai

Pp. 179-180. § 199-200. §

- 32. A bírósági meghagyás kibocsátásának feltételei, tartalma, az ellentmondás

Pp. 181-182. § 348. §

- 33. A perfelvételi szak célja, a perfelvételi nyilatkozat fogalma, a perfelvétel módjai

Pp. 183-187. §

- 34. A perfelvételi tárgyalás kitűzésének szabályai, a perfelvételi tárgyalás menete, elmulasztásának jogkövetkezményei, a perfelvételi tárgyalás elhalasztásnak okai

Pp. 189-193. §, 226-229. §

- 35. Az eljárás további írásbeli perfelvétel elrendelése esetén: válaszirat, viszontválasz. Eljárás a perfelvételi tárgyalás mellőzése esetén. Előkészítő irat. A perfelvételi irat előterjesztése és elmulasztásának jogkövetkezményei

Pp. 188. §, 201-203. §, 197-198 §

- 36. A viszontkereset és a beszámítás előterjesztésének szabályai

Pp. 204-213. §

- 37. A perfelvétel lezárása és áttérés az érdemi tárgyalásra. A perfelvételt lezárásának joghatásai.

Pp. 194-196. §

- 38. Az érdemi tárgyalási szak célja, az érdemi tárgyalás kitűzése és elmulasztásának jogkövetkezményei

Pp. 214. § 223-224. §, 226-229. §

- 39. Kereset és ellenkérelem-változtatás az érdemi tárgyalási szakban. A perfelvétel kiegészítése

Pp. 215-219. §

- 40. Az utólagos bizonyítás és feltételhez nem kötött perfelvételi nyilatkozatok előterjesztése

Pp. 220-221. §

- 41. A fél személyes meghallgatása. Iratismertetés. A tárgyalás nyilvánossága. Felvételkészítés a tárgyaláson.

Pp. 225. § 230-232. §, (PK 127. számú állásfoglalás)

- 42. Az alaki és anyagi pervezetés

Pp. 233-237. §

- 43. A perbeli egyezség szabályai

Pp. 238-239. §

- 44. Az eljárás megszüntetése

Pp. 240-243. §

- 45. Jogi képviselő nélkül eljáró félre alkalmazandó eltérő szabályok az elsőfokú eljárásban

Pp. 244-253. §

- 46. A fizetési meghagyásos eljárás perré fordulásával kapcsolatos szabályok

Pp. 254-262. §

 

BIZONYÍTÁS

- 47. A bizonyítás általános szabályai

Pp. 263-274. §

- 48. A bizonyítás indítványozása, bizonyításfelvétel és a bizonyítás eredményének mérlegelése. A bizonyításfelvétel különös szabályai

Pp. 275-283. §

- 49. A tanúbizonyítás, az okirati bizonyítás valamint a szemle szabályai

Pp. 284-299. § 320-333. § 593-594. §

- 50. Szakértői bizonyítás

Pp. 300-319. §

- 51. Az előzetes bizonyítás

Pp. 334-339. §

 

HATÁROZATOK

- 52. A határozatok fajtái. Az ítélet fajtái. Az ítélet és a végzés tartalma.

Pp. 340-341. § 346-347. § 349. § (PK 189., PK 195. számú állásfoglalás)

- 53. Az érdemi döntés korlátai. A teljesítési határidő. A részletekben történő teljesítés szabályai. A határozathozatal, a határozatok kihirdetésének és közlésének szabályai.

Pp. 342-345. §, 350-351. § (PK 190., PK 191. számú állásfoglalás)

- 54. A határozatok kijavításának és kiegészítésének főbb szabályai. A határozatok kötőereje, jogereje, az anyagi jogerőhatás. Az előzetes végrehajthatóság főbb szabályai

Pp. 352-363. § (PK 193. számú állásfoglalás)

 

PERORVOSLATOK

- 55. A fellebbezés általános szabályai. Fellebbezés ítélet és végzés ellen. A másodfokú bíróság felülbírálati jogkörei

Pp. 364-370. §, 389-391. §, 1/2019. Polgári jogegységi határozat

- 56. A fellebbezés tartalma. Fellebbezési ellenkérelem és csatlakozó fellebbezés. Kereset- és ellenkérelem-változtatás, beszámítás előterjesztése és a fellebbezés megváltoztatása a másodfokú eljárásban

Pp. 371-375. §

- 57. A fellebbezés elbírálása. A másodfokú eljárásban hozott határozatok. Jogi képviselő nélkül eljáró félre alkalmazandó eltérő szabályok

Pp. 376-388. §

- 58. A perújítás szabályai

Pp. 392-404. §, ( PK 177., PK 221. számú állásfoglalás)

- 59. A felülvizsgálat szabályai. A korlátozott precedensrendszer megjelenése.

Pp. 405-424. §, 346. § (5) bekezdés (1/2021. (VII. 12.) PK vélemény)

- 60. Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás

Pp. 425- 428. §

 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

- 61. A személyi állapotot érintő perek közös eljárási szabályai. Gondnoksági perek

Pp. 429-435. §, 436-452. §

- 62. Házassági perek. A házassági per és a házassági vagyonjogi per kapcsolata

Pp. 453-463. §

- 63. Származási perek.

Pp. 464-471. §; (PK 179., PK 217., PK 218. számú állásfoglalás)

- 64. A szülői felügyelettel kapcsolatos perek

Pp. 472-485. §

- 65. Az örökbefogadás felbontása iránt indított per. A kiskorú gyermek tartása iránt indított per.

Pp. 486-492. §

- 66. A sajtó-helyreigazítási iránt indított per

Pp. 493-501. § (PK 13, 14, 15. számú állásfoglalás)

- 67. A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése és a közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránt indított perek

Pp. 502-507. §

- 68. A munkaügyi perek

Pp. 508-525. § (MK 35., MK 71.számú állásfoglalás, 6/2016. (XI. 28.) KMK vélemény).

- 69. A végrehajtási perek

Pp. 526-561. § (PK 148. számú állásfoglalás)

- 70. Az elektronikus kapcsolattartás főbb szabályai. Az elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatás

Pp. 605-627  . §

 

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS

- 71. A törvény hatálya. A végrehajtási kényszer, a végrehajtás elrendelésének feltételei. Végrehajtható okiratok

Vht. 1. §-31. §

- 72. A végrehajtás foganatosításának közös szabályai

Vht. 32. §-47/A. §;

- 73. A végrehajtás felfüggesztése. A végrehajtás megszüntetése és korlátozása. A végrehajtás szünetelése. A végrehajtási jog elévülése

Vht. 48. §-57. §

- 74. A végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra, a munkáltató felelőssége.

Vht. 58. §-79. §; (PK 137., PK 199. számú állásfoglalás)

- 75. Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre

Vht. 79/A. §-83. §

- 76. Ingóvégrehajtás (foglalás, mentes vagyontárgyak, elszállítás, árverés, értékpapír értékesítése, végrehajtás üzletrészre, elektronikus árverés, ingóság árverésen kívüli eladása)

Vht. 84. §-135. §

- 77. Ingatlan-végrehajtás (foglalás, értékelés, árverés, árverésen kívüli eladás), a lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtása

Vht. 136-162. §, 181. §-182/A. §; (PK 291. számú állásfoglalás, PK 292. számú állásfoglalás)

- 78. A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése (kielégítési sorrend, felosztási terv)

Vht. 163/A. §-171/B. §

- 79. Meghatározott cselekmény és a biztosítási intézkedés végrehajtása

Vht. 172. §-184 § 185. §-201/B. §;

- 80. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban

Vht. 211. §-224/A. §

 

AZ ILLETÉK

- 81. A polgári peres eljárás illetéke, mértéke. A meg nem határozható pertárgyérték esetén az illeték alapja. Tételes illetékek. Az illetékfizetés módja

Itv. 39-43. § 74-74/A. §,

- 82. Illetékmentesség. Tárgyi illetékfeljegyzési jog. Mérsékelt illeték.

Itv. 56-62. § (1/2018. PJE határozat, PK-GK. 2. számú állásfoglalás), 2/2021 Közigazgatási-polgári jogegységi határozat)

 

EGYES BÍRÓSÁGI ÉS KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK

- 83. A bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések és egyes bírósági nemperes eljárások

Bpnp. 1-22/E. §

- 84. A közjegyzői nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések és egyes közjegyzői nemperes eljárások

Kjnp. 1-36/D. §

- 85. A hagyaték átadásának módjai, közvetítői eljárás és egyezség a hagyatéki eljárás során, öröklési bizonyítvány

Hetv. 79 -89. §, 93-94. §, 102-102/A. §

- 86. A fizetési meghagyásos eljárás főbb szabályai

Fmhtv. 1-55. §

Honlap készítés