Alkotmányjog online


Alkotmányjog szakvizsga kézikönyv

online kiegészítésAlapvető jogok

- 1. Az alkotmányosság elvei az Alaptörvényben (jogállamiság, hatalommegosztás, demokratikus legitimáció, hatalommegosztás, emberi jogok és jogvédelmi mechanizmusok)

PETRÉTEI József Hatalommegosztás,
Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz
Varga Zs. András: AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK SZEREPE A NEMZETI/ALKOTMÁNYOS ÖNAZONOSSÁG VÉDELMÉBEN
Szaniszló Krisztián: AZ ÁLLAMSZERVEZET FOGALMI CSOMÓPONTJAI A hatalommegosztás jelentéstartalmai, valamint kapcsolódási pontjai a jogállamisághoz és a népszuverenitáshoz
BERKES Lilla: Egyenlőség

- 2. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezése

Alaptörvény R) és 28. cikk, 3/2015. (II. 2.) AB határozat, 11/2020. (VI. 3.) AB határozat

- 3. A belső jog és nemzetközi jog, illetve az uniós jog viszonya

Alaptörvény E) és Q) cikk, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény, 53/1993. (X. 13.) AB határozat, 30/1998. (VI.25.) AB határozat, 4/1997. (I.22.) AB határozat, 1053/E/2005. AB határozat, 7/2005. (III. 31.) AB határozat, 72/2006. (XII.15.) AB határozat, 32/2008. (III.12.) AB határozat, 143/2010.(VII.14.) AB határozat, 22/2012. (V.11.) AB határozat, 23/2015. (VII. 7.) AB határozat, 22/2016. (XII. 5.) AB határozat („alkotmányos önazonosság”), 2/2019. (III. 5.) AB határozat, 11/2020. (VI. 3.) AB határozat

- 4. Az alapvető jogok, alkotmányos jogok és államcélok az Alaptörvényben

Az alapjogok védelme (IJOTEN)
Szociális jogok (IJOTEN)
Petíciós jog (IJOTEN)
A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága (IJOTEN)
Választójog (IJOTEN)
A gyermekek jogai (IJOTEN)
Sárosi Péter: MENT-E ELÉBB AVILÁG AZ EMBERI JOGOK ÁLTAL?
Bodnár Eszter – Mécs János: A VÁLASZTÓJOG VÉDELME AZ ALKOTMÁNYbíRÓSÁG LEGÚJABB GYAKORLATÁBAN
Majtényi Balázs: Alkotmányos értékek játszmája

11/2014.(IV.14.) AB határozat, 24/2019. (VII.
23.) AB határozat

- 5. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog. Halálbüntetés, eutanázia, abortusz, és az állami erőszak következtében bekövetkezett haláleset.
Az emberi méltósághoz való jog (IJOTEN)
A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog (IJOTEN)
Landi Balázs: AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, MINT POLGÁRI JOGI SZEMÉLYISÉGI JOG AZ EMBERI ÉLET ELLENÉBEN, SŐT AZON IS TÚL?
Kuminetz Géza: MEGFONTOLÁSOK A SZEMÉLYT MÉLTÓSÁGÁBA ÖLTÖZTETŐ KULTURÁLÓDÁS KÖTELESSÉGÉRŐL ÉS JOGÁRÓL

 8/1990. (IV. 23.) AB határozat III. (az általános személyiségi jog), 23/1990. (X. 31.) AB határozat IV. (a halálbüntetés), 64/1991. (XII. 17.) AB határozat C)-D) és F) („első abortuszhatározat”), 48/1998. (XI. 23.) AB határozat II-IV. („második abortuszhatározat”), 22/2003. (IV. 28.) AB határozat IV-VIII. („eutanázia határozat”), 24/2014. (VII. 22.) AB határozat [129]-[135] (az emberi méltóság és az önrendelkezési jog alkotmányossági értelmezése), 27/2015. (VII. 21.) AB határozat [24]-[29] (a névjog és az emberi méltóság)

- 6. A magánélet védelme; információs önrendelkezési jog és információszabadság

Alaptörvény VI. cikk, 39. cikk (2) bekezdés, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, 15/1991. (IV. 13.) AB határozat

- 7. A lelkiismereti- és vallásszabadság

SCHANDA Balázs: A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága
Alaptörvény VII. cikk, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény I-III., IV-V. Fejezet, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. §-7. §, 4/1993. (II. 12.) AB határozat A) (a vallásszabadság tartalma), 32/2003. (VI. 4.) AB határozat III. 1-2., 5-6. (az egyház és a vele jogviszonyban álló személy közötti jogvita állami bíróság általi elbírálásáról, 6/2013. (III. 1.) AB határozat [121]-[240] (az egyházak Országgyűlés általi elismerése); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat [24]-[40] (az Ehtv. és az Emberi Jogok Európai Egyezményének viszonya); 17/2017. (VII. 18.) AB határozat [37-[44] („egyházi 1%”, hitéleti támogatások)

- 8. A gyülekezési jog

HAJAS BARNABÁS: CSAK A „KIVETT” A KIVÉTEL? – MEGJEGYZÉSEKA GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓRENDEZVÉNYEK MEGÍTÉLÉSÉHEZ
Sólyom Péter: DEMOKRÁCIA ÉSGYÜLEKEZÉSI SZABADSÁG

Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése, VIII. cikk (1) bekezdése, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 1-21. §, a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 26/2018. (IX. 27.) BM rendelet, 55/2001. (XI. 29.) AB határozat, 4/2007. (II. 13.) AB határozat, 75/2008. (V.29.) AB határozat, 3/2013. (II. 14.) AB határozat, 24/2015. (VII. 7.) AB határozat, 30/2015. (X. 15.) AB határozat; 13/2016. (VII. 18.) AB határozat, 14/2016. (VII. 18.) AB határozat, 3332/2018. (X. 26.) AB határozat (gyülekezési joggal való visszaélés, in dubio pro libertate elve) 3057/2019. (III. 25.) AB határozat (gyülekezés közterületnek nem minősülő helyszínen), 3354/2019. (XII. 16.) AB végzés (gyülekezési jog korlátozása),

- 9. Az egyesülési jog

Alaptörvény VIII. cikk (2)-(5) bekezdései, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv 3:63. §-3:70. §, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény; 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, 27/1990. (XI. 22.) AB határozat, 26/1992. (IV. 30.) AB határozat, 22/1994. (IV. 16.) AB határozat, 21/1996. (V. 17.) AB határozat, 58/1997. (XI. 5.) AB határozat, 6/2001. (III. 14.) AB határozat, 10/2011. (III. 9.) AB határozat; 20/2014. (VII. 3.) AB határozat, 3062/2015. (IV. 10.) AB határozat (egyesülési jog korlátozása)

- 10. Vélemény- és sajtószabadság

Koltay András: AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ÉS A BLASZFÉMIA MINT A SZÓLÁSSZABADSÁG KORLÁTJA*
KOLTAY András: A véleménynyilvánítás szabadsága
Alaptörvény IX. cikk, 30/1992. (V. 26.) AB határozat, 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, 13/2000. (V. 12.) AB határozat, 57/2001. (XII. 5) AB határozat, 4/2013. (II. 21.) AB határozat, 1/2015. (I. 16.) AB határozat, 7/2014. (III. 7.) AB határozat, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, 165/2011. (XII. 20.) AB határozat (a tartalomszolgáltatások korlátozhatósága) IV., V. 1-2.; 3264/2016. (XII. 14.) AB határozat [29]-[57] (médiatartalom-szerkesztés szabadsága), 3322/2019. (XI. 26.) AB határozat (közszereplő bírálata, tűrési kötelezettsége)

A Stockholmi Nyilatkozat szellemében az IHRA Antiszemitizmus- és Holokauszttagadás Bizottságának felhívására az IHRA 2016. május 26-i bukaresti plenáris ülésén elfogadta az „antiszemitizmus” alábbi definícióját, amelyet ennél a tételnél tudni kell:
„Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az antiszemitizmus verbális és fizikai megnyilvánulásai zsidó és nem zsidó személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

- 11. A tulajdon alkotmányjogi védelme

Alaptörvény XIII. cikk, 64/1993. (XII. 22.) AB határozat IV. (a tulajdon alkotmányjogi védelme), 35/1994. III. 1-5. (VI. 24.) AB határozat (a külföldiek tulajdonszerzése), 43/1995. (VI. 30.) AB határozat II. (a szerzett jogok sérelme), 42/2006. (X. 5.) AB határozat III.2. (tulajdonkorlátozási teszt), 94/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 1.1, 1.3, 2.1 (kisajátítás és egyéb tulajdonkorlátozások viszonya), 26/2013. (X. 4.) AB határozat [160]-[165](a tulajdonkorlátozás igazolása)

- 12. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség

Egyenlőség (IJOTEN)
A fogyatékossággal élő személyek jogai (IJOTEN)

 61/1992. (XI. 20.) AB határozat 3. (a jogegyenlőségről, „járulékos alapjogi teszt” kialakítása), 42/2012. (XII. 20.) AB határozat, IV., V. 1. (az Alkotmány és az Alaptörvény egyenlőséggel kapcsolatos rendelkezéseinek viszonya), 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, együttélési formák szerinti megkülönböztetés) [31]-[32], [35]-[50]; 3001/2016. (I. 15.) AB határozat (férfi-női egyenlőség, mint államcél)

- 13. A házasság és a család alkotmányos védelme

Alaptörvény L) cikk, XV. cikk (5) bekezdés, XVI. cikk és XXX. cikk (2) bekezdés, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény, 22/1992. (IV. 14.) AB határozat 3. (a házasságkötéshez való jog), 14/1995. (III.13.) AB határozat III. (az azonos neműek élettársi kapcsolata), 154/2008. (XII.17.) AB határozat IV. (a bejegyzett élettársi kapcsolat), 43/2012. (XII. 20.) AB határozat (a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. § alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről) III., IV. 1.1-1.8., 14/2014. (V. 13.) AB határozat (a hátrányos megkülönböztetés mércéi, együttélési formák szerinti megkülönböztetés)[35]-[50]

- 14. Az egészséges környezethez való jog

Szabó Marcel: A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG JOGI VÉDELMÉNEK JELENTŐSÉGE
Bándi Gyula: KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK, VALAMINT A VISSZALÉPÉS TILALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE*

Alaptörvény P) cikk, XX-XXI. cikk, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény I-IV. és VIII-IX. Fejezet, 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [68]-[110] (környezetvédelem alkotmányossági értelmezése), 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat [25] – [29] (egészséges környezethez való jog és a visszalépés tilalma), 13/2018. (IX. 4.) AB határozat (vízgazdálkodás és a visszalépés tilalma)

- 15. A választójog (az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választása)

Alaptörvény B) cikk (3)-(4) bekezdés, XXIII. cikk, 2. cikk, 9. cikk (3) bekezdés e) pont és 35. cikk (1)-(3) bekezdés, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1-2., 6-12. és 35. alcím, VI-VIII., X-XIV. és XVI. Fejezet, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény, 3/1991. (II. 7.)AB határozat, 1/2013. (I. 7.) AB határozat (választási regisztráció kérdése), 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat (levélben történő szavazáshoz való jog), 3093/2018. (III. 26.) AB határozat (mentelmi jog a választási eljárásban)

- 16. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése; állampolgári státusjogok és kötelezettségek

UjváriBlanka: AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG NEMZETKÖZI JOGI VETÜLETEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HONTALANSÁGRA
1. NÉP ÉS NEMZET, NYELV, ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Alaptörvény G) cikk, XXVII. cikk, XXXIX. cikk, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény1-12. §, 5/2004. (III. 2.) AB határozat , 5/2004. (III. 2.) AB határozat

- 17. Népszavazás és európai polgári kezdeményezés

Alaptörvény B) cikk (4) bekezdés, XXIII. cikk (7) bekezdés; 8. cikk; 9. cikk (3) bekezdés d)-e) pont, 31. cikk (2) bekezdés, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 33. §-a, a polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3-10. cikk, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény,
28/2015. (IX. 24.) AB határozat, 10/2016. (IV. 28.) AB határozat (tiltott népszavazási tárgykörök),

- 18. Az Alaptörvény elfogadása és módosítása, a jogalkotás rendje, a jogforrások, a jogszabály érvényessége és hatálya, a közjogi szervezetszabályozás

FRÖHLICH Johanna: Alkotmányértelmezés
Jakab András: JOGI ÉRVELÉSEK ÉS DOGMATIKAI JELLEGZETESSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZÁMOKKAL Jogösszehasonlítás, matematika és jogbölcselet
Csink Lóránt–Fröhlich Johanna: A HAINING-ELV Az alkotmány identitása, stabilitása és változtathatósága

Alaptörvény S) cikk és T) cikk, Alaptörvény 6. cikk, 15. cikk (3) bekezdés, 18. cikk (3) bekezdés, 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 24. cikk (1)-(6) bekezdés, 25. cikk (2) bekezdés c) pont, 28. cikk, 32. cikk (1) bekezdés a) pont és (2)-(5) bekezdés, 41. cikk (5) bekezdés, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 1-27.§, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §, 28/1992. (IV.30.) AB határozat (a jogszabály hatálybalépésére vonatkozó megállapítások), 51/2010. (IV. 28.) AB határozat III., a kellő felkészülési időre vonatkozó megállapítások), 31/2001. (VII.11.) AB határozat III. (minősített többséggel kapcsolatos gyakorlat), 124/2008. (X.14.) AB határozat III. 6-8. (egyetértési jog), 121/2009. (XII. 17.) AB határozat III-XIII. (jogalkotás szabályozása), 17/2013. (VI. 26.) AB határozat [14]-[15] (sarkalatos törvények a jogforrási hierarchiában), 16/2014. (V. 22.) AB határozat [32] (a jogbiztonság követelménye), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat [39]-[46] (sarkalatosság), 6/2006. (X. 5.) AB határozat III. (jogalkotó hatáskör terjedelme), a 60/1992. (XI.17.) AB határozat, 44/2012. (XII. 20.) AB határozat [11]-[23] (jogszabályok egyeztetési kötelezettsége), 45/2012. (XII. 29.) AB határozat [37]-[146] (Alaptörvény módosítása, felhatalmazáson alapuló jogalkotás, közjogi érvénytelenség), 12/2013. (V. 24.) AB határozat (Alaptörvény-módosítás alkotmányossági kontrollja), 1/2017.(I. 17.) AB határozat [36], [39]-[42],[56[-[59](közjogi érvénytelenség), 21/2017. (IX. 11.) AB határozat (jogforrási hierarchia)

- 19. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre, megbízatása és megalakulása, alapvető működési szabályai, szervezete

Alaptörvény 1-7. cikk, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1-90.§; 99-103.§, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. §-135. §, 158.§, 27/1998. (VI. 16.) AB határozat II. (a frakcióalakítás szabályai), 50/2003. (XI. 5.) AB határozat II; IV-VI. (országgyűlési bizottsági vizsgálatok –közügyek megvitatásának szabadsága), 93/2011. (XI. 17.) AB határozat III. 2. (az Országgyűlés jogalkotó hatásköre) 10/2013. (IV. 25.) AB határozat [8]-[17] (Országgyűlés szervezetalakítása, képviselői egyenlőség, frakcióalakítás)

- 20. A köztársasági elnök jogállása, feladat- és hatásköre, a köztársasági elnök felelőssége

Magyarország politikai évhuszadkönyve: A magyar demokrácia kormányzati rendszere (1988-2008)
Alaptörvény 9-14. cikke, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 1.§-7. §, 15. §, 48/1991. (IX. 26.) AB határozat (köztársasági elnök feladat-és hatáskörei), 8/1992. (I. 30.) AB határozat (köztársasági elnök kinevezési jogkörei), 36/1992. (VI. 10.) AB határozat (köztársasági elnök feladat-és hatáskörei), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat (őrködés az államszervezet demokratikus működése felett), 16/2015. (VI. 5.) AB határozat (előzetes normakontroll)

- 21. A Kormány (jogállása, feladatai, működése, politikai felelőssége, a minisztérium és az államtitkárok)

Alaptörvény 15-22. cikk, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. §, 5. §, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 70-73.§, 55/2004. (XII.13.) AB határozat (lemondási idő), 32/2006. (VII. 13.) AB határozat III-IV. (Kormány üléseinek dokumentálása)

- 22. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladat- és hatásköre

Alkotmánybírósági szemle 2012/1
Alkotmánybírósági szemle 2010/2
Tilk Péter egyetemi docens: Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események
Tilk Péter: A magyar Alkotmánybíróság

Alaptörvény 24. cikk, 37. cikk (4)-(5) bekezdés, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1.§-18. §, 21. § és II. és III. Fejezet, 31/1990. (XII. 18.) AB határozat II. (az alkotmányértelmezés korlátjai), 61/2011. (VII. 13.) AB határozat III. 2 –V. (az Alaptörvény módosításának alkotmánybírósági felülvizsgálata), 22/2012. (V. 11.) AB határozat III. 1.1. (az alkotmányértelmezés keretei), 33/2012. (VII. 17.) AB határozat III. (az érintettség vizsgálata alkotmányjogi panasznál), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat [27]-[34] (a hatályon kívül helyezett AB határozatok hivatkozhatósága); 23/2015. (VII. 7.) AB határozat (nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata) [23]-[52], 12/2016. (VI. 22.) AB határozat [25]-[32] (az Alkotmánybíróság hatáskörei a népszavazás elrendelésével összefüggésben), 3028/2020. (II. 10.) AB végzés (Alkotmánybíróság hatásköreinek alaptörvényi korlátozása)

- 23. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása

Alaptörvény 25-28. cikk, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény I. Fejezet, II. Fejezet, 25. §, Harmadik rész, 32. alcím, 33. alcím, 127. §, 128. § és IX. Fejezet, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 1.§-6. §, 23.§-44. §, 57. §-66. §, 88. §-124. §, 19/1999. (VI. 25.) AB határozat II.1. (az ítélkező bíró függetlensége), 12/2001. (V. 14.) AB határozat III. (a jogegységi eljárás), 13/2013. (VI. 17.) AB határozat IV-XII. (az új Bszi és Bjt. alkotmányossági vizsgálata), 36/2013. (XII. 5.)AB határozat [29]–[62] (bírósági ügyáthelyezés, törvényes bíróhoz való jog)

- 24. Az ügyészi szervezet felépítése, az ügyész feladat- és hatásköre, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállása

Ügyészség Szerző: NÁNÁSI László
Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz (6. fejezet)
Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége

Alaptörvény 29. cikk, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 1.§-30. §, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 1.§-49. §, 53. §, 54. § és 109.§-121. §, 14/2002. (III. 20.) AB határozat III. (az ügyészség szerepe az igazságszolgáltatásban), 42/2005. (XI. 14.) AB határozat IV.-V. (pótmagánvád), 3072/2015. (IV. 23.) AB határozat [24]-[61] (ügyészek kijelölése), 3074/2016. (IV. 18.) AB határozat [45]-[64] (a törvényes vád)

- 25. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei

SOMODY Bernadette: Ombudsman
Magyarország politikai évhuszadkönyve: A magyar demokrácia kormányzati rendszere (1988-2008)

Alaptörvény 30. cikk, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

- 26. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogállása, feladat- és hatásköre, eljárásai, és az azokban alkalmazható jogkövetkezmények

Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdés, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- 27. A helyi önkormányzati rendszer, a helyi önkormányzás alapelvei, a helyi önkormányzatok alapjogai a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre

IX. A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS
Helyi önkormányzatok. szerző: PÁLNÉ KOVÁCS Ilona
PATYI ANDRÁS: Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer álta-lános szabályairól

Alaptörvény 31. cikk, 32. cikk (1) bekezdés és 34. cikk (2) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2. §-18. §, 20. §-24. §, 27. §, 56/1996. (XII. 12.) AB határozat II. 1-3. (az önkormányzati alapjogértelmezés összefoglalása), 3038/2016. (III. 3.) AB határozat [23]-[27] (önkormányzati jogok gyakorlása), 3/2016. (II. 22.) AB határozat [15] (önkormányzati rendeletalkotás terjedelme); 7/2017. (IV. 18) AB határozat [25]-[30](önkormányzati rendeletalkotás terjedelme, alapjog-korlátozás), 3311/2019. (XI. 21.) AB határozat (önkormányzati autonómia)

- 28. A képviselő-testület működése

Dr. Nagy Attila Mihály: Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati képviselő-testületekfeloszlatásával összefüggő  vélemény nyilvánítási  gyakorlata

Alaptörvény 33. cikk, 35. cikk (3)-(6) bekezdés, Mötv. 41. §-50. §, 52. §-56. §, 23/2001. (VI. 29.) AB határozat III.

- 29. A képviselő-testület szerveinek jogállása, feladat-és hatásköre

Szvercsák Szilvia: A helyi önkormányzatok szervei és társulásaik
A polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke tekintetében: Mötv. 63. §-70/A.. §; 72. §, a képviselő-testület bizottságai tekintetében: Mötv. 57. §-61. §, a részönkormányzat testülete tekintetében: Mötv. 62. §, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a közös önkormányzati hivatal tekintetében: Mötv. 84. §-86. §, a jegyző tekintetében: Mötv. 81. §-83. §, a társulás tekintetében: Mötv. 87. §-95. §
22/2015. (VI. 18.) AB határozat (szervezetalakítási szabadság, közös önkormányzati hivatal létrehozása)

- 30. A helyi önkormányzat vagyona és gazdálkodása

A költségvetési jog alapjai az Alaptörvényben (IJOTEN)
Önkormányzati rendelet (IJOTEN)

- 31. A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata
Az önkormányzatok államszervezetben betöltött helye, a központi-helyi viszonyrendszer (IJOTEN)

- 32. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

BÁRÁNY V. FANNY – HAVASI BIANKA: AZ ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE...
Alaptörvény 32. cikk (2)-(5) bekezdés, 34. cikk (4) bekezdés, Mötv. 127. §, 129. §, 132. §-142. §, Abtv. 34. §, 36.-37. §, Kp. 148-150. §, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelete

- 33. A fővárosi és megyei kormányhivatalok, a járások és a kormányablakok

A közigazgatás térszerkezete (IJOTEN)

- 34. A különleges jogrend (típusai, közös szabályok, az alapvető jogok gyakorlása)

Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái


Honlap készítés