Friss cikkek, döntések

Ajánlott könyvek

Az alábbi kiadványok megvásárolhatóak a Novissima Könyvesboltban (Budapest XIII. kerület Victor Hugo u. 9.), illetve megrendelhetőek a következő e-mail címen és telefonszámon:

+36203557125

illetve partnerünknél, a
ronniszakkonyv.hu-nál.

 

 

 

 

 

 

Friss cikkek, esetek, ügyek

A következő válogatás 2018. július 1. napjától kezdve tartalmaz aktuális döntéseket, ügyeket, publikációkat. A linkek a Kúria oldalára, illetve egyéb oldalakra mutatnak. Címnek általában egy kiragadott mondatot választottunk, kérjük, minden esetben olvassa végig a cikket!

Szerkesztés lezárva: 2018. 11. 29.

Mindhárom témakör cikkeit ezen az oldalon közöljük.

Cikkek a "B" tételsorhoz, cikkek a "C" tételsorhoz.


Cikkek az "A" tételsorhoz

"Egy élelmiszer íze nem részesülhet szerzői jogi védelemben. Egy élelmiszer íze ugyanis nem tekinthető „műnek” - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében." (megnyitom a linket)

„Gyakorlati szempontból elengedhetetlen, hogy a kivitelezővel kötött szerződésünk a jogi kérdések rendezésén felül tartalmazza azokat a kritériumokat, illetve szabad megegyezés tárgyát képező részletkérdéseket, amelyek számunkra meghatározó jelentőséggel bírnak az épület kivitelezése során.” (megnyitom a linket)

"A jogerős ítéletet uraló alperesi határozatból átemelt szövegrészek figyelmen kívül hagyása esetén a jogerős ítéletben nem marad olyan érvrendszer, melynek alapján azonosítható lenne az elsőfokú bíróság saját meggyőződése." (megnyitom a linket)

" Az, hogy valakinek valamilyen sérelme van, nem jelenti azt, hogy egyúttal az emberi méltósága is sérült. Az egységes bírói gyakorlat szerint a polgári jog által biztosított személyiségvédelem körében az ember személyiségét alkotó lényegi tulajdonságok és ismérvek összessége jelenti az emberi méltóságot, és (külön nevesített személyiségi jogok hiányában) a személyiséget ebben a vonatkozásában ért támadás ad csak alapot az emberi méltóság sérelme miatti személyiségi jogvédelemre (EBH.2007.1598.)." (megnyitom a linket)

"Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja."(megnyitom a linket)

"A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal." (megnyitom a linket)

"ha a megrendelő a munkák vállalkozó általi elvégzéséről teljesítési igazolásokat állított ki, a számla benyújtásához írásban hozzájárult és a vállalkozói díjat kifizette, akkor őt terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a leigazolt munkák, illetve azok egy részének teljesítése nem történt meg" (megnyitom a linket)

Vállalkozó - alvállalkozó: "A szerződés jóerkölcsbe ütközését az a körülmény sem alapozhatta meg, hogy a felperes a díjkülönbözet révén kívánt haszonra szert tenni." (megnyitom a linket)

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (CH, 2018/7., 3-10. o.) (megnyitom a linket)

"Ha nincs valós, az adott szerződésre irányuló konkrét szerződési akarat, akkor nincs polgári jogi jogviszony. Ennek következtében az I. rendű terhelt magatartása szükségszerűen büntetőjogi megítélés alá esik." (megnyitom a linket)

"I. A sérelemdíj megállapításának feltétele a személyiségi jogsértés (jogellenesség) fennállta és a nem vagyoni sérelem bekövetkezte. A magatartás és a sérelem között okozati összefüggésnek kell fennállnia.
II. Abban az esetben, amikor a bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a munkavállalóra nézve sérelmes, állítása szerint személyiségi jogát sértő, az azonnali hatályú felmondásban szereplő okok a munkáltató magatartása miatt kerültek nyilvánosságra és a munkavállaló lakókörnyezete azokról tudomást szerzett, a sérelemdíj iránti igény nem megalapozott [Mt. 78. § (1), Ptk. 2:52. § (1) – (2) bekezdés]." (megnyitom a linket)

 

Cikkek a "B" tételsorhoz

"a terhelt tudatában volt annak, hogy néhai nagyapja, tulajdonát képező ingatlanban a sértett jogszerűen tartózkodik, így a hatóságnál tett bejelentése, mely szerint a kérdéses ingatlanba ismeretlen személyek bementek, valótlan tartalmú volt" (megnyitom a linket)

"A Be. a törvényes vád fogalmát már nem szabályozza, és ezért nem is ismeri az ennek hiányára alapított feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértést." (megnyitom a linket)

"A Be. 752. § (1) bekezdése szerint, ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a másodfokú bírósági eljárásban vezettek eredményre, a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki, és azon a vádlottat kihallgatja, ismerteti a vádlott távollétében tartott tárgyalás anyagának lényegét, valamint – ha szükséges – a vádlott által indítványozott további bizonyítást vesz fel." (megnyitom a linket)

"Kimondottan részegnek kell lenni ahhoz, hogy az ittas járművezetés már bűncselekménynek minősüljön, vagy elég a bódult állapot is?" (megnyitom a linket)

" Az Eutv. 111/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján mondta ki, hogy a tagállami ítéletben kiszabott szabadságvesztés büntetést az elsőfokú végzésben elismert tartalommal megfeleltetettnek tekinti." (megnyitom a linket)

"valamely személy emberi méltóságában történő megsértése csak úgy képzelhető el, hogy a sértett az ezt megvalósító cselekményt észleli, elszenvedi, azonban a terhelt és a tanú magánbeszélgetésénél a sértett nem volt jelen, az ott elhangzottakról csak hónapokkal később értesült" (megnyitom a linket)

"Alaptalan a törvényes vád hiányára való hivatkozás, ha a bíróság elé állítás során az ügyészség feljegyzésben összegzi a tényeket, majd a tárgyaláson a vádat szóban terjeszti elő." (megnyitom a linket)

"A Kúria súlyosbította a büntetést a sajtóban lúgos támadásként ismert ügyben." (megnyitom a linket)

" az összbüntetésbe foglalásról rendelkező összbüntetési ítélet nem ügydöntő határozat, és ezért felülvizsgálat tárgyát nem képezheti. Továbbra sincs helye tehát felülvizsgálatnak, ha a törvénysértés különleges eljárás lefolytatásával orvosolható [lásd korábbi Be. 416. § (4) bekezdés c) pont], függetlenül attól, hogy ilyen rendelkezést a Be. már nem tartalmaz." (megnyitom a linket)

"Aki belenyugszik a halálos eredmény okozásának lehetőségébe, és annak elmaradását a véletlenre bízza, emberölés bűntettének kísérlete miatt felel akkor is, ha az eredmény bekövetkezésének valószínűsége az adott körülmények között csekély" (megnyitom a linket)

"Az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését" (megnyitom a linket)

"Elsősorban azt sérelmezte, hogy négy alapítélete helyett a járásbíróság csak két alapítéletét foglalta összbüntetésbe." (megnyitom a linket)

Az ügyész az új Be.-ben. (megnyitom a linket)

"Ha nincs valós, az adott szerződésre irányuló konkrét szerződési akarat, akkor nincs polgári jogi jogviszony. Ennek következtében az I. rendű terhelt magatartása szükségszerűen büntetőjogi megítélés alá esik." (megnyitom a linket)

Már az új Be. alapján: "Miután a Be. 868. § (1) bekezdésére figyelemmel 2018. július 1. napját követően a felülvizsgálati eljárásokban is e törvényt kell alkalmazni, nincs helye a Be. 663. § (2) bekezdésén alapuló hatályon kívül helyezésnek." (megnyitom a linket)

"A magyar jogban nem ismert feltételhez kötött külföldi szabadítás is feltételes szabadságra bocsátásnak tekintendő, s ha tartama annál rövidebb, nem hosszabbítható meg egy évre" (megnyitom a linket)

Cikkek a "C" tételsorhoz

"a versenytilalmi megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállalói (és ebbe a vezető állású munkavállaló is beleértendő) kötelezettsége teljesítése fejében a munkáltató ellenértéket fizessen. Az ellenérték a munkavállaló lényeges, joga korlátozásának kompenzálását szolgálja, mivel a megállapodás az új munkaviszony létesítésében gátolja." (megnyitom a linket)

"I. A sérelemdíj megállapításának feltétele a személyiségi jogsértés (jogellenesség) fennállta és a nem vagyoni sérelem bekövetkezte. A magatartás és a sérelem között okozati összefüggésnek kell fennállnia.
II. Abban az esetben, amikor a bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a munkavállalóra nézve sérelmes, állítása szerint személyiségi jogát sértő, az azonnali hatályú felmondásban szereplő okok a munkáltató magatartása miatt kerültek nyilvánosságra és a munkavállaló lakókörnyezete azokról tudomást szerzett, a sérelemdíj iránti igény nem megalapozott [Mt. 78. § (1), Ptk. 2:52. § (1) – (2) bekezdés]." (megnyitom a linket)

" az egyik esetben védett korú munkavállaló határozott idejű munkaszerződésének felbontási lehetőségéről, a másik esetben táppénzen lévő dolgozó határozatlan idejű munkaviszonyának megszüntetéséről érdeklődtek" (megnyitom a linket)

" a felperes a kollégák egy részével szemben használt kifejezései és kijelentései, valamint azok bántó jellege és a munkahelyen előidézett hatása a vezetője bizalmát elvesztette felmentési indokot megalapozta." (megnyitom a linket)

"3. Az elmaradt jövedelembe be kell számítani azt a juttatást is, amelyet a munkáltató a munkavállalói részére a káreseményt követően folyósít."
KMK vélemény a munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelőssége összegszerűségének egyes kérdéseiről. (megnyitom a linket)

Az AB. legérdekesebb júniusi döntései: (megnyitom a linket)

"hatósági bizonyítvány jogkérdés eldöntésére nem adható ki, az csak tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgálhat. Ezt meghaladóan hatósági bizonyítvány nem nyújthat alapot jogszerűtlen állapot legalizálására vagy ideiglenes helyzet véglegesítésére." (megnyitom a linket)

" a jogszabály hatályba lépésével összefüggésben bekövetkezett károsodás nem keletkeztet a jogalkotó és a károsult között kötelmi jogviszonyt, és ilyen értelmű jogszabályi rendelkezés hiányában a polgári jogi kárfelelősség szabályai sem alkalmazhatók" (megnyitom a linket)

"Az egyenlő bánásmód elvének helyes értelmezésével a felperesnek Spanyolországban bányavállalkozónál föld alatti munkavégzését úgy kell tekinteni, mintha azt Magyarországon bányavállalkozónál teljesítette volna (Rendelet 51. cikk (1) bekezdése)." (megnyitom a linket)

"Nem általában tilos az egyenlő munkáért eltérő díjazást fizetni, hanem csak akkor, ha annak alapja kizárólag valamely védett tulajdonság, amelynek nincs objektív összefüggése a munkaviszonnyal. " (megnyitom a linket)

Megpróbálták. Lássuk, sikerült-e? "Kúriai döntés az iskolai tananyag és a vizsgakövetelmények csökkentésére, illetve módosítására vonatkozó népszavazási kérdés kapcsán" (megnyitom a linket)

"Az ajánlás nem az eljárást lezáró, jogot vagy kötelezettséget megállapító döntés, hanem egy közbenső közigazgatási aktus, ezért az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálat nem biztosított." (megnyitom a linket)

"Az igénybe nem vett szabadság megváltását a törvény előírja, de mi a teendő, ha a munkavállaló több szabadságot vett igénybe?" (megnyitom a linket)

Az AB. érdekesebb augusztusi döntései: (megnyitom a linket)

"A másodfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a munkáltató által fuvarfeladat végzés céljából rendelkezésre bocsátott szerelvény nem megfelelő fékkel rendelkezett, a tapasztalatlan gépkocsivezetőt pedig egyedül küldte hosszabb külföldi útra." (megnyitom a linket)

"Próbaidő alatt lévő munkavállaló jelezte a munkáltató felé, hogy várandós. Másnap (a próbaidő utolsó napján) a munkáltató felmondta a határozatlan idejű jogviszonyt. Megfelel ez a jogszabályoknak?" (megnyitom a linket)

"A döntés elvi tartalma: a vezető munkakörének ellátásához szükséges bizalom körébe tartozik a beosztott munkatársakkal való olyan együttműködés, amely a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkakapcsolat kialakítását és fenntartását eredményezi, amelyben a munkatársak tartózkodnak mások egészségének veszélyeztetésétől, munkavégzése zavarásától, helytelen megítélésének előidézésétől " (megnyitom a linket)

"A munkáltatót megillető fegyelmezési jog sérelmével járna ugyanakkor az írásbeli figyelmeztetés perbeli esetben való  jogellenessége megállapítása. A munkafegyelem biztosításának ezen hathatós eszköze hiányozna kollektív szerződéssel nem rendelkező vagy munkaszerződésben erre vonatkozó kikötést nem tartalmazó munkáltatóknál. " (megnyitom a linket)

"A döntés elvi tartalma: a munkáltató eljárása nem felel meg az Mt. 6. §-ban foglalt követelményeknek, ha az általa utóbb kizárólag a saját döntésen alapuló jogszabály által elő nem írt képzettség megszerzéséhez kötött munkakört hosszabb ideje enélkül betöltő közalkalmazottnak (munkavállalónak) a képesítés megszerzésére nem biztosít türelmi időt." (megnyitom a linket)

"A felperes 2011. júniusától ügyvédjelölt munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes a munkaviszonyt a 2014. március 13-án kelt felmondással, megszüntette, mert a felperes a munkáját – a felmondásban konkrétan megjelölt munkafeladatok kapcsán – pontatlanul, a munkáltatói utasításokat és az alkalmazandó jogszabályokat figyelembe nem véve végezte, illetve el sem végezte. " (megnyitom a linket)

"A munkatárssal szemben tanúsított tiszteletlen, sértő, megalázó magatartás tanúsítása, vagy bántó kijelentés az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti, és a jogviszony megszüntetés jogszerű indoka lehet akkor is, ha mindezt a munkavállaló a munkaközi szünetben teszi" (megnyitom a linket)

 

Honlap készítés